Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Chrupka

•Bezcievne oporné tkanivo
•Pružnosť, pevnosť
•Vzniká zo zárodočného mezenchýmu.
•Mezenchýmové b. 

- chondroblasty 
- chondrocyty

•Bunková zložka: chodrocyty (-blasty)
•Extracelulárna zložka:

–Fibrilárna (kolagénne a elastické vlákna)
–Amorfná (chondrín – chem. chondroitínsulfát)

•Obal: ochrupkovica (perichondrium) – cievy , inervácia, –Výživa a rast chrupky
•Rast chrupky:

–Apozíciou (prechod fibroblastov z perichondria) a diferenciácia na chondrocyty  do šírky
–Intususcepciou (chondrocyty sa mitoticky delia) do dĺžky

Typy chrupkového tkaniva:

prachrupka (praecartilago)
pravá chrupka (cartilago)

•1. Chondroidné tkanivo (praecartilago)

–Veľké bunky, málo medzibunkovej hmoty. Štruktúra drží spolu turgorom buniek.
–Kostra kruhoústnic, žralokov a niektorých rýb.

•2. Parenchýmová chrupka (praecartilago)

–Bunky s veľkými vakuolami, málo medzibunkovej hmoty. Ušný boltec hlodavcov.

Pravá chrupka (cartilago)

•3. Hyalinná chrupka

–Sklovitá, namodralá, interfibrilárna a fibrilárna zložka má rovnaký index lomu -javí sa ako homogénna.
–Vlákna: kolagénne
–Chondrocyty -izogenetické skupiny (usporiadané v teritóriu).

Súčasť embryonálneho skeletu stavovcov.
Stavovce: u dospelých -koncové časti rebier, priedušnica, priedušky, skelet nosa, kĺbové plochy.
Bezstavovce: obrúčkavce – mnohoštetinavce, subradulárna chrupka u mäkkýšov, hlavonožce ochrana mozgu.

•4. Elastická chrupka

–Chondrocyty sa nenachádzajú v izogenetických skupinách.
–Prevládajú elastické vlákna, menej kolagénne.
–Ohybnosť, pružnosť.

Ušnica (auricula) cicavcov, Eustachova trubica, chrupky larynxu, bronchioly, sterna veľkých ciev (napr. arcus aortae, aorta).

•5. Kolagénna (väzivová, vláknitá, fibrózna) chrupka

–Chondrocyty sú uložené izolovane.
–Vláknitá časť je tvorená silnými kolagénnymi vláknami, paralelne prebiehajúcimi.
–Málo amorfnej hmoty.
–Miesta náročné na tlak aj ťah – napr. medzistavcové platničky, kĺbové spojenia (kľúčna a ramenná kosť, čeľustný kĺb)

Fibrózna chrupka - histológia

Kosť

Oporné tkanivo, ktoré tvorí kostru stavovcov od rýb (okrem jeseterotvarých).

•Bunková zložka: osteoblasty, osteocyty, osteoklasty
•Organická medzibunková hmota: ossein CaCO3 a CaPO4 (8:1), CaF2, Mg3(PO4)2, SrSO4, NaCl, Ba2+
•Ossein: vláknitý kolagén, amorfné glykoproteiny (kys. chondroitínsírová B)
•Osteoblasty – mladé kostné bunky, majú delivú schopnosť.
•Osteocyty (oválne bunky) s cytoplazmatickými výbežkami, kt. v zrelých kostiach zanikajú.

– V medzibunkovej hmote jemné kanáliky (canaliculi ossium – zabezpečujú transport živín). Zrelé osteocyty sa nedelia. Sú uložené v lakunách.

•Osteoklasty

–Mnohojadrové útvary, zúčastňujú sa na rezorbcii kosti
–Nachádzajú sa v tzv. Howshippových lakunách

Osteocyty

Kosti podľa tvaru

•Dlhé kosti (končatiny)
•Ploché (lebka)
•Nepravidelného tvaru (napr. členok)

Podľa stavby a funkcie

•Kosť plsťovitá (hrubovláknitá, pleximorfná)
•Kosť lamelárna (jemne vláknitá):

–Kompaktná
–ŠpongióznaKostné tkanivo

hrubovláknité, pleximorfné

•U nižších stavovcov (obojživelníky, plazy)
•V embryonálnych štádiách vyšších stavovcov
•Vysoký obsah plsťovitých kolagénnych vlákien spojených interfibrilárnou hmotou (obsahuje CaCO3).
•U vyšších stavovcov iba na miestach úponu svalov šľachami a v zubnom cemente.
•Osteoidné tkanivo

–Podobné štruktúrou hrubovláknitej kosti
–Zubovina vyšších stavovcov
–V kostre niektorých rýb.

Kosť kompaktná

•Tvorená kostnou hmotou.
•Prestúpená sústavou kanálikov, ktorou prúdi do kosti výživa.

–Volkmannove – prebehajú kosťou priečne.
–Haverzove – rovnobežne s pozdĺžnou osou kosti.
–Doplnené spojovacími kanálikmi.

•Osteocyty v blízkosti kanálikov sú v mladosti napojené cytoplazmatickými výbežkami na cievy a na druhej strane na výbežky osteocytov uložených hlbšie v kosti.
•Osteocyty a medzibunková hmota sú uložené vrstevnate.

–Povrchové lamely (vrstvy súbežné s povrchom kosti).
–Haverzove lamely vrstvy obklopujúce na spôsob dutých valcov Haverzove kanáliky.
–Vmedzerené lamely -vrstvy vyplňujúce priestor medzi valcami Haverzových lamiel.

Kosť kompaktná

•Úseky dlhých kostí medzi kĺbovými hlavicami (epifýzami) – tzv. diafýzy.
•Vnútri sú diafýzy duté, vyplnené žltou kostnou dreňou.
•Z tenkých vrstiev kompaktnej kosti je tvorený povrch epifýz, ako aj krátkych a plochých kostí.

Amorfná extracelulárna matrix

Prestúpená kolagénnymi vláknami, ktoré priebehajú:

paralelne s pozdĺžnou osou osteonu,
šikmo,
kolmo.

Hubovitá (špongiózna) kosť

•Výplne hlavíc dlhých kostí, v plochých i krátkych kostiach.
•Trabeculi (trámce) – usporiadané tak, aby čelili tlaku prechádzajú v tŕnité útvary ostne (spiculi).
•Takáto kosť je porézna.
•Dutiny medzi ostňami a trámčekmi sú vyplnené červenou kostnou dreňou.

Obaly kosti

Okostica (periost) (husté väzivo neusporiadanéna povrchu a riedke kolagénne väzivo vo vnútri).

–Vstupujú sem nervy + cievy (výživa kosti).
–Chýba na povrchu kĺbov, v mieste úponu svalov a ligamentov.

Endoost

–Vnútorná výstielka kosti (zahustené retikulárne väzivo).

Sharpeyove vlákna

–Sú kolagénne vlákna, ktoré pripútávajú periost a endoost ku kosti.Kostná dreň

•Nachádza sa v kostnej dutine.
•Je vystlaná endoostom.
•Tvorí ju mezenchým, neskôr retikulárne väzivo.
•Obsahuje: retikulárne bunky  osteoblasty, osteocyty, osteoklasty, tukové bunky, materské bunky krviniek myeloidného typu, u cicavcov tiež megakaryocyty (ich rozpadom vznikajú krvné doštičky).

Typy kostnej drene

•Červená (hematogénna) – vznik krvných elementov. U mláďat celková , v dospelosti väčšinou nahrádzaná tukovými bunkami. Zostavá v lebečných kostiach, v sterne, rebrách, kľúčnej kosti, lopatkách, panvových kostiach.
•Tuková (žltá) - obsahuje tukové bunky. Nemá hematogénne schopnosti. Pri záťaži sa môže reaktivovať. Dlhé kosti.
• Želatinózna (sivá) - u starých jedincov. Pri dlhých chorobách.

Spojenie kostí

•Pevné (synarthrosis)
•Syndesmosis (väzivom)

Švy (suturae) – lebka, panva

•Synchondrosis (chrupkou) - rebrá k hrudnej kosti (hyalinná chrupka), medzistavcové platničky (fibrózna chrupka) –Synostosis
•Kostné spojenie – napr. os sacrum zrastením 5 krížových stavcov
•Kĺbové (diarthrosis) – pohyblivé –V kĺbe je kĺbová štrbina. –Artikulujúce konce sú obalené hyalinnou chrupkou

Morfológia kĺbu

•Na povrchu kĺbové puzdro –Husté neusporiadané väzivo, zvonku prechádza do periostu.
•Vnútri synoviálna membrána (riedke kolagénne väzivo + cievy).
•Synoviálna membrána vstupuje synoviálnymi klkmi do dutiny kĺbu.
•Vnútri sa nachádza synoviálna tekutina (vzniká z tkanivového moku synoviálnej membrány)  mazacia funkcia v kĺbe.

Hojenie zlomenín

Z periostu –Úplná regenerácia stratených kostí alebo ich častí len u nižších stavovcov.

Všetky kostné tkanivá majú mezenchýmový pôvod.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk