Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Dusíkaté a fosforečné hnojivá

DUSÍKATÉ HNOJIVÁ

Dusíkaté hnojívá sú anorganické alebo organické zlúčeniny vyrábané chemickým priemyslom, v ktorých je garantované % N – formy dusíka v hnojivách:

— dusíkaté hnojivá s liadkovým dusíkom — DH s čpavkovým dusíkom
— DH s dvoma alebo viacerými formami dusíka — DH s organickým dusíkom

Hlavné dusíkaté hnojivá:

± Liadok vápenatý –základné hnojivo s dusičnanovou formou dusíka – granule – regeneračné hnojenie
± Síran amónny –hnojivo s amoniakálnou formou N - vo vode rozpustné hnojivo na kyslé pôdy
± Liadok amónny s dolomitom –obsahuje ½ N v dusičnanovej a ½ N v amónnej forme – na kyslé pôdy
± Močovina –tekuté hnojivo s obsahom až 46% N
± DAM-390 –vyvážený pomer 3 foriem N, ktorým je z neho ideálne hnojivo
± Bezvodný amoniak –zmenou teploty a tlaku mení svoje skupenstvo z plynného na kvapalné–až 82%N
- obohacovanie pôdy o N je základným faktorom stability prirodzeného pôdneho prostredia a základom vysokých úrod dobrej kvality – najväčšie riziká z prehnojenia N sú negatívne vplyvy na vlastnostiach pôdy a iných zložkách ŽV ako aj zdravotné nebezpečenstvá


Ekologické vplyvy dusíkatého hnojenia

DUSÍK – môže byť poškodzovateľom ŽP a aj ohrozovateľom zdravotného stavu obyvateľstva

- pri prehnojení dusíkom sa dusičnany z pôdy dostávaj do ovzdušia a do vodných zdrojov
- pri vyplavovaní dusíka z pôd sa vyplavuje dusičnanový dusík čo je možné, keď zrážky prevládajú nad vyparovaním z pôdy, alebo keď podzemné vody vstupujú do pôdy, preto je dôležitý termín aplikácie N- vysoké dávky dusíkatých hnojív do r. 1989 sú príčinou zhoršovania kvality vodných zdrojov a vo vodných zdrojoch sa musí monitorovať obsah dusičnanov
- na svahoch dochádza k splavovaniu N eróziou a ten sa hromadí v riekach a vodných nádržiach, čo predstavuje zdravotné riziká obyvateľstva (rakovina žalúdka) – súvisí to s vysokou koncentráciou N v rastlinách.


Fosforečné hnojivá a ich význam

FH= fosfor sa v nich nachádza vo forme: dihydrogénfosforečnanu, hydrogénfosforečnanu a fosforeč-nanu – mleté fosfáty sa používajú na hnojenie kyslých pôd – poznáme:

1. hnojivá s fosforom rozpustným vo vode:
± Superfosfát práškový –univerzálne hnojivo vhodné ku všetkým plodinám na základné hnojenie
± Trojitý superfosfát –granulované hnojivo, ktorého základom je superfosfát a kyselina fosforečná

2. hnojivá s fosforom rozpustným v amoniaku:
± Citrofosfát –hnojivo s pomaly pôsobiacim fosforom na slabo-kyslé pôdy
- Fosfor je v pôde málo pohyblivý, čím sú minimalizované jeho účinky na ŽP a nízka je aj jeho využiteľnosť rastlinami, na čo vplýva pôdna reakcia – fosfor je v rastlinách nezastupiteľný a nachádza sa už v DNA kyselinách, ktoré prenášajú dedičné vlastnosti a tiež v ATP kyselinách, ktoré dodávajú energiu pre biochemické reakcie

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk