referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Aleš
Sobota, 13. apríla 2024
Pohybové schopnosti
Dátum pridania: 30.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: majica
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 911
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.2
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 5m 20s
Pomalé čítanie: 8m 0s
 
Pohybové schopnosti

„Pohybové schopnosti považujeme za základné, všeobecné psychomotorické vlastnosti osobnosti človeka, ktoré vytvárajú predpoklady pre podávanie výkonov v pohybových činnostiach.“ (Chromík et al, 1993, s. 90). Podobne aj Peráčková (in: kolektív, 2001) definuje pohybové schopnosti ako vlastnosti osobnosti, ktoré sa prejavujú v možnostiach človeka využívať telesné, funkčné a psychické predpoklady v pohybovej činnosti a v podávaní výkonov. Chromík, Šimonek, Šutka (1998) uvádzajú, že pohybové schopnosti relatívne samostatné súbory vnútorných predpokladov pre pohybovú činnosť. Sú však ovplyvniteľné, geneticky podmienené a stále v čase. Znamená to, že sa v krátkom čase nemôžu meniť, no možno ich ovplyvňovať z dlhodobého hľadiska pravidelnou činnosťou, cvičením a tréningom.

Predpokladmi pre pohybovú činnosť rozumieme somatické, funkčné, pohybové a psychické predpoklady človeka. Ich podiel v jednotlivých pohybových schopnostiach je rozdielny. Od úrovne ich rozvoja závisí telesná, pohybová, športová a pracovná výkonnosť človeka. Okrem spomínaných genetických vplyvov a pravidelnej pohybovej činnosti pôsobí na úroveň rozvoja pohybových schopností aj zdravotný stav, vek, pohlavie, životospráva, regenerácia a iné činitele. (Chromík et al, 1993)
Štruktúra pohybových schopností je pomerne zložitá a s prehlbovaním ľudského poznania sa rozvíjala a menila. Mnohí autori, ktorí sa zaoberajú problematikou rozvoja pohybových schopností, sa v názoroch rozchádzajú a pri rozdelení pohybových schopností nachádzame v rôznych prameňoch rozličné delenie.

Měkota a Blahuš (1983) rozdelili pohybové schopnosti nasledovne:
- kondičné schopnosti – silové, rýchlostné, vytrvalostné;
- obratnostné (koordinačné) schopnosti – orientačné, rytmické, rovnováhové, reakčné, kinesteticko-diferenciačné.
Podľa Mleczka (1992, podľa: Belej, 2006a) vytvára pohybový potenciál človeka kvalita nasledujúcich procesov:
- informačných (riadenie a regulácia),
- energetických (premena matérií na energiu),
- orientačných (procesy percepčné, kognitívne),
- stimulujúcich (procesy motivačné, emocionálne, vôľové).

Vychádzajúc z týchto procesov vyčlenil Raczek (1993, podľa: Belej, 2006a) tri skupiny predispozícií pohybových schopností:
- pohybové schopnosti energetické (kondičné) - pozostávajú z predispozícií energetických a morfologicko-štrukturálnych,
- pohybové schopnosti koordinačné (informačné) – pozostávajú z predispozícií neurosenzorických a psychických,
- pohybové schopnosti komplexné (hybridné) – bez výraznejšej dominancie niektorého zo štyroch uvedených procesov.

Na základe týchto východísk sa Belej (2001, podľa: Belej, 2006a) pokúsil o prístup ku klasifikácii a vymedzeniu štruktúry pohybových schopností:
- kondičné schopnosti – sila, vytrvalosť, čiastočne rýchlosť – primárne podmienené energetickými a morfologicko-štrukturálnymi procesmi;
- kondično-koordinačné (hybridné) schopnosti – čiastočne rýchlostné, čiastočné koordinačné a pohyblivostné) – nejednoznačne podmienené energetickými, morfologicko-štrukturálnymi a riadiacimi, adaptačnými procesmi;
- koordinačné schopnosti – kinesteticko-diferenciačné, rovnováhové, priestorovo-orientačné, rytmické, spájania pohybov, prestavby pohybov, rýchlej reakcie, frekvencie a docility.

Měkota (2000, podľa: Belej, 2006b) sa opäť pokúsil o vymedzenie štruktúry pohybových schopností, ktorá pozostáva zo štyroch úrovní:

1.Nadschopnosť (Schmidt, 1991, podľa: Belej, 2006b), ktorá nie je konkrétne vymedzená.

2.Triedy schopností (Raczek, 1993, podľa Belej, 2006b), ktorými sú kondičné (energetické), hybridné (zmiešané) a koordinačné (informačné) schopnosti.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Zdroje: BELEJ, M. - JUNGER, J.: Motorické testy koordinačných schopností. Prešov: Prešovská univerzita, 2006 (a), ISBN 80-8068-500-2 Dostupné na internete: http://www.pulib.sk/elpub/FS/Belej1/index.htm, CHROMÍK, M a kolektív: Didaktika telesnej výchovy. Bratislava: FTVŠ UK, 1993. ISBN 80-223-0349-6, BELEJ, M.: Diagnostika koordinačných schopností. In: Diagnostika koordinačných schopností. Zborník z konferencie trénerov a učiteľov dňa 25. mája 2005 v Prešove. Prešov: Expresprint (edícia Hádzaná), 2006 (b). ISBN 80-969327-6-4, CHROMÍK, M. - ŠIMONEK, J. - ŠUTKA, V.: Didaktika telesnej výchovy (pre študentov odboru telesná výchova). Nitra: Pedagogická fakulta Univerzity Konštatnína Filozofa v Nitre, 1998. ISBN-80-88901-16-2, JUNGER, J.: Telesný a pohybový rozvoj detí predškolského veku. Prešov: Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport. Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 2000. ISBN 80-8068-003-5 , MĚKOTA, K., BLAHUŠ, P:: Motorické testy v tělesné výchově. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. , Kolektív: Didaktika školskej telesnej výchovy. Bratislava: FTVŠ UK, 2001 ISBN 80-9682522-5-9
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.