Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Bunka a jej orgány - stručná charakteristika

BUNKOVÁ STENA
základná charakteristika: obal obkolesujúci bunky, ktorý jej dáva tvar.
základná funkcia: mechanická ochrana rastlinnej bunky, bunky baktérií a húb
- skladá sa z vrstiev pevného sacharidu – celulózy s prímesou iných látok
- je l’ahká, pevná a poskytuje bunke tvar
- huby a baktérie majú tiež bunkové steny, ale neobsahujú celulózu


VAKUOLA
základná charakteristika: vel’ká organela so zásobnými látkami v bunke
- je štruktúrou všetkých rastlinných buniek
- je vyplnená bunkovou šťavou
- zásobáreň rozličných látok
- zúčastňuje sa na lytických (rozkladných, rozrušujúcich) procesoch v bunke


CHLOROPLAST
základná charakteristika: organela zachytávajúca energiu slnečného žiarenia, ktorú transformuje na energiu chemických väzieb
- obsahuje chlorofyl – svetlozelené farbivo, ktoré zachytáva energiu slnečného žiarenia
- chlorofyl je uložený v tylakoidoch (diskovité vrecká)
- spôsobujú zafarbenie kvetov, plodov, koreňov, listov
- sfarbujú žlto, oranžovo, červeno až do hneda


JADRO (LAT. – NUCLEUS, GR. KARYON)
Základná charakteristika: je to riadiace, koordinačné a reprodukčné centrum buniek
- tvorí ho:
1. jadrová membrána (kariolema) – oddel’uje jadro od cytoplazmy
- vo vnútri sa nachádza
2. chromatín – hlavná zložka chromozómov, ktoré sú základnou štruktúrou bunkového delenia
3. jadierko (nucleolus) – miesto syntézy rRNA (ribozonálna ribonukleová kyselina) – spája sa v cytoplazme s bielkovinami a tvorí ribozómy
- počas jadrového delenia sa stráca


MITOCHONDRIA
základná charakteristika: organela, ktorá uvol’ňuje energiu
- energeticko-metabolické a respiračné centrum bunky = „pl’úca bunky“
Stavba: - dvojitá membrána (vonkajšia a vnútorná)
- mitochondriálne kristy
- matrix (základná hmota, v ktorej sa nachádza mitochondriálna DNA, ktorá umožňuje mitochondriám tvoriť vlastné bielkoviny)


PLAZMATICKÁ MEMBRÁNA
základná charakteristika: tenká prekážka oddel’ujúca bunku od vonkajšieho prostredia
- skladá sa z dvojitej vrstvy fosfolipidových molekúl
- je vel’mi tenká, ale pevná
- pri porušení sa sama uzavrie
- je semipermeabilná – bráni priechodu niektorých látok do alebo z bunky

CYTOPLAZMA (CYSTOL)
základná charakteristika: živá hmota vo vnútri bunky
- z chemického hl’adiska predstavuje koloidnú sústavu rozličných organických a anorganických látok
- bielkoviny jej dodávajú určitý stupeň viskozity


ENDOPLAZMATICKÉ RETIKULUM (ER)
základná charakteristika: systém vnútrobunkových kanálikov, ohraničených membránami
- rozlišujú sa 2 formy ER: 1.

zrnitá (drsná) – na membránach sú ribozómy
funkcia: syntéza bielkovín
2. hladká – nemá ribozómy
funkcia: syntéza lipidov, vitamínu D, tvorba hormónov
- funkcie ER: produkcia tukov, tvorba bielkovín, prenos látok, tvorba lyzozómov


RIBOZÓM
základná charakteristika: zrnité nukloproteínové časti, nachádzajú sa vol’ne v cytoplazme alebo sú viazané na membrány ER
Stavba: - rRNA
- bielkoviny
- funkcia: syntéza bielkovínGOLGIHO APARÁT (GA)
tvoria ho všetky diktyozómy prítomné v bunke (diktyozóm – tvorí súbor cisterien – kanálikov, ktoré sú na protil’ahlých koncoch rozšírené a oddel’ujú sa z nich vezikuly)
- funkcie GA: 1. syntetická – tvorba enzýmov, pektínov, cukrov
2. sekrečná – úprava produktov ER, ktoré sú sekrečnými granulami uvol’ňované do cytoplazmy
3. tvorba lyzozómov (v živočíšnych bunkách) – odškrtením vakuoly z GA


LYZOZÓM
základná charakteristika: tráviaci trakt bunky
- obsahujú hydrolytické enzýmy, pomocou ktorých sa bunka zbavuje nepotrebných látok, bukových štruktúrROZDIELY MEDZI ŽIVOČÍŠNOU A RASTLINNOU BUNKOU


RASTLINNÁ BUNKA / ŽIVOČÍŠNA BUNKA
bunková stena / -
plazmatická membrána / plazmatická membrána
cytoplazma / cytoplazma
jadro / jadro
mitochondria / mitochondria
ER / ER
chloroplast / -
vakuola / -
GA / GA
ribozómy / ribozómy
- / lyzozómy.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk