referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alan, Alana
Pondelok, 8. marca 2021
Dotácia na nákup dávkovacieho zariadenia surového kravského mlieka
Dátum pridania: 30.10.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MgrBcRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 771
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 9m 0s
Pomalé čítanie: 13m 30s
 

Prílohy podľa § 31 nariadenia vlády č. 264/2009 sa prikladajú :
1, Výpis z obchodného registra / právnická osoba / ( platnosť 60 dní )
2, Kópia osvedčenia o zápise do evidencie SHR ( SHR samostatne hospodáriaci roľník ) s potvrdením obecného úradu, že osvedčenie trvá ( platnosť osvedčenia trvá ) platnosť 60 dní
3, potvrdenie o pridelení identifikačného čísla ( IČO ) potvrdenie vydáva a prideľuje Štatistický úrad SR
4, kópia osvedčenia o registrácii pre daň z pridanej hodnoty
5, Potvrdenie miestne príslušného správcu dane, nie staršie ako 30 dní. ( žiadateľ nemá daňové nedoplatky na daniach )
6, vyhlásenie žiadateľa o tom, že nemá nedoplatky na poistnom :
- na sociálne poistenie v sociálnej poisťovni
- na zdravotné poistenie v žiadnej zdravotnej poisťovni
- na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie
- na povinné verejné zdravotné poistenie
7, vyhlásenie žiadateľa o tom, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom.
8, vyhlásenie žiadateľa, že neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania
9, vyhlásenie žiadateľa, že proti nemu nie je vedený výkon rozhodnutia
10, vyhlásenie žiadateľa o tom, že nie je proti nemu vedené konkurzné konanie, nie je :
-v konkurze
-v reštrukturalizácii
-nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku

Termín a spôsob predkladania žiadosti :
V ý z v a na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov

Pôdohospodárska platobná agentúra súlade s nariadením vlády SR č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov
( ďalej len „nariadenie vlády“) a na základe schémy minimálnej pomoci č. DM-6/2009

V y z ý v a oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadosti o poskytnutie minimálnej pomoci v roku 2009 v termíne od 22. októbra 2009 do 5. novembra 2009

Na podporné opatrenie podľa § 30a ods. 1 písm. b) nariadenia vlády :
Dotácia na nákup dávkovacieho zariadenia surového kravského mlieka (umiestneného mimo farmy žiadateľa) pre chovateľa. Žiadosť sa predkladá osobne na príslušnom Regionálnom pracovisku Pôdohospodárskej platobnej agentúry na predpísanom tlačive, kompletne so všetkými povinnými prílohami.
 
späť späť   3  |  4  |   5   
 
Zdroje: Nariadenie vlády č. 264/2009 kde sa mení a dopĺňa NV SR č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve. , Nariadenie vlády č. 381/2009 Podporné opatrenia v pôdohospodárstve, Schéma minimálnej pomoci na nákup dávkovacieho zariadenia surového kravského mlieka pre chovateľa
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.