referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milan
Sobota, 27. novembra 2021
Dotácia na nákup dávkovacieho zariadenia surového kravského mlieka I.
Dátum pridania: 20.11.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MgrBcRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 850
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.6
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 9m 20s
Pomalé čítanie: 14m 0s
 

Oprávnené náklady :


Za oprávnené náklady sa považujú náklady, ktoré vznikli v príslušnom kalendárnom roku pred predložením žiadosti o dotáciu platobnej agentúre, ak sa dotácia poskytne podľa § 30a.
Prílohy k žiadosti podľa § 30 a NV SR č. 381/2009 a NV č. 264/2009 Podporné opatrenia v pôdohospodárstve sú :

Prílohy podľa § 31 nariadenia vlády č. 264/2009 sa prikladajú :
1, Výpis z obchodného registra / právnická osoba / ( platnosť 60 dní )
2, Kópia osvedčenia o zápise do evidencie SHR ( SHR samostatne hospodáriaci roľník ) s potvrdením obecného úradu, že osvedčenie trvá ( platnosť osvedčenia trvá ) platnosť 60 dní
3, potvrdenie o pridelení identifikačného čísla ( IČO ) potvrdenie vydáva a prideľuje Štatistický úrad SR
4, kópia osvedčenia o registrácii pre daň z pridanej hodnoty
5, Potvrdenie miestne príslušného správcu dane, nie staršie ako 30 dní. ( žiadateľ nemá daňové nedoplatky na daniach )
6, vyhlásenie žiadateľa o tom, že nemá nedoplatky na poistnom :

- na sociálne poistenie v sociálnej poisťovni
- na zdravotné poistenie v žiadnej zdravotnej poisťovni
- na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie
- na povinné verejné zdravotné poistenie

7, vyhlásenie žiadateľa o tom, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom.
8, vyhlásenie žiadateľa, že neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania
9, vyhlásenie žiadateľa, že proti nemu nie je vedený výkon rozhodnutia
10, vyhlásenie žiadateľa o tom, že nie je proti nemu vedené konkurzné konanie, nie je :

-v konkurze
-v reštrukturalizácii
-nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku

Termín a spôsob predkladania žiadosti :

V ý z v a na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov

Pôdohospodárska platobná agentúra súlade s nariadením vlády SR č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov
( ďalej len „nariadenie vlády“) a na základe schémy minimálnej pomoci č. DM-6/2009

V y z ý v a oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadosti o poskytnutie minimálnej pomoci v roku 2009 v termíne od 22. októbra 2009 do 5. novembra 2009.

Výzva na predkladanie žiadostí sa predlžuje do 31.12.2009.

Na podporné opatrenie podľa § 30a ods. 1 písm. b) nariadenia vlády :

Dotácia na nákup dávkovacieho zariadenia surového kravského mlieka (umiestneného mimo farmy žiadateľa) pre chovateľa. Žiadosť sa predkladá osobne na príslušnom Regionálnom pracovisku Pôdohospodárskej platobnej agentúry na predpísanom tlačive, kompletne so všetkými povinnými prílohami.

Záver :

Výzva Pôdohospodárskej platobnej agentúry na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné opatrenie podľa § 30a ods.1 písm.b) nariadenia vlády SR č.264/2009 o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov
/Dotácia na nákup dávkovacieho zariadenia surového kravského mlieka – umiestneného mimo farmy žiadateľa / pre chovateľa uverejnená 20.10.2009 sa predlžuje do 31.12.2009.
 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.