Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Starostlivosť o pomôcky ZOA 6

STAROSTLIVOSŤ O POMÔCKY

ZÁKLADNÉ POJMY:
ASEPSA – súbor činností a opatrení zameraných na zabránenie vniknutiu choroboplodných zárodkov do organizmu (napr. pri ošetrovaní rany). Pri ošetrovaní používame sterilné pomôcky, sterilný obväzový materiál, dezinfikujeme prostredie (okolie rany, ...).
ANTISEPSA – zámerné, cielené ničenie mikroorganizmov v prostredí, na pokožke, predmetoch, pomôckach a odevoch. Metódami antisepsy sú: dezinfekcia; sterilizácia.
DEZINFEKCIA – proces ničenia patogénnych mikroorganizmov (pôvodcovia infekcie).
STERILIZÁCIA – proces ničenia všetkých mikroorganizmov (patogénnych aj nepatogénnych) – plesní, vírusov, spórov.
KONTAMINÁCIA - znečistenie pomôcok a prostredia mikroorganizmami.
DEKONTAMINÁCIA – odstraňovanie mikroorganizmov z pomôcok prostredia:
I.etapa : mechanická očista: upratovanie, umývanie, pranie,
II.etapa: dezinfekcia alebo sterilizácia.

POMÔCKY POUŽÍVANÉ V ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH
Delenie podľa:
1.materiálu
2.dĺžky použitia
3.účelu

1.Podľa materiálu:
- gumené – rukavice, sondy, škrtidlo, drény
- plastové – striekačky, močové fľaše, podložné misy, močové sáčky
- silikónové – cievky, kanyly, cumle pre deti, klobúčiky
- textilné – bielizeň, ovínadlá, tampóny, operačný odev
- buničité – jednorázové rúška, podložky, štvorce, stomatologické tampóny
-sklenené – skúmavky, teplomer, misky
- kovové – nástroje, emitné misky

2.Podľa účelu:
-jednoúčelové – rektálne rúrky, endotracheálne kanyly, intravenózne kanyly
-viacúčelové – tampóny, emitná miska, Janettova striekačka
3.Podľa dĺžky používania:
-jednorázové – injekčná ihla, injekčná striekačka, rukavice, tampóny, plienky, podložky
-viacrázové – posteľné prádlo, riady, nástroje, sklo, kov, textil

STAROSTLIVOSŤ O POMÔCKY

-každá OJ má individuálny časový harmonogram
-čistiaca miestnosť
Zásady:
1.riadime sa zavedeným harmonogramom
2.sledujeme funkčný a technický stav pomôcok
3.zabraňujeme poškodeniu pomôcok
4.dokumentujeme vykonanú starostlivosť o pomôcky (sterilizácia)

DEZINFEKCIA
HISTÓRIA:
I. P.SEMMELWEIS (Viedeň 1847) – prvé základy antisepsy na základe poznatkov z pôrodníctva; umývanie rúk a čistenie nástrojov v chlórovom vápne (prevencia horúčky šestonedielok)
J. LISTER (chirurg, 20. roky) – používanie karbolu
DEZINFEKCIA – je zdravotnícky výkon, ktorý sa vykonáva ako súčasť hygienicko-epidemiologického režimu každého zdravotníckeho zariadenia.
Dvoj etapový postup:
1.mechanická očista
2.vlastná dezinfekcia
POZOR!!!
Pomôcky kontaminované biologickým materiálom sa najskôr dezinfikujú a potom sa vykonáva očista!!!
Druhy dezinfekcie:
1. chemická
2. fyzikálna

CHEMICKÁ DEZINFEKCIA – vykonáva sa dezinfekčnými prostriedkami (tekuté, tuhé, práškové) pri dodržiavaní správnej koncentrácie a expozície (expozičný čas).

Požiadavky na dezinfekčné prostriedky:
- Schválené rozhodnutím Ministerstva Zdravotníctva SR
- Vysoká účinnosť:
1.baktériostatický – zastaví rast a množenie
2.baktériocídny – usmrcuje mikroorganizmy
3.fungicídny – účinný na plesne
4.vírusinaktivačný – znižuje aktivitu vírusov
- Striedanie dezinfekčných prostriedkov – zabránenie rezistencie mikróbov (2-3 mesiace)
- Nesmú poškodzovať dezinfikovaný povrch a pomôcky
- Nesmú byť toxické
- Nesmú zapáchať a dráždiť dýchacie cesty
- Nemali by byť finančne nákladné
- Na etikete musí byť:
1.názov
2.stručná charakteristika
3.chemické zloženie
4.návod na použitie

Spôsoby chemickej dezinfekcie:
1.Ponorenie = po uplynutí expozičného času pomôcky vyberieme, opláchneme a usušíme
2.Umývanie = väčšie predmety a plochy, dezinfekčné roztoky necháme zaschnúť
3.Postrek = na dezinfekciu kože (Septonex Spray), menších plôch (Desident Spray)

Formy chemickej dezinfekcie:
-prášková – Chloramin, Sekusept, Pulver
-tekutá – Spitaderm, Betadine, Jodisol
-aerosóly – Desident spray, Incidur spray
-tinktúry – roztok alkoholu a dezinfekčného prostriedku – Ajatin tinktúra

Dezinfekčné prostriedky podľa obsahu účinnej látky:
1.peroxozlúčeniny – Persteril, H2O2
2.chlórnan sodný – Savo
3.chloramín – Chloramín B
4.kvartérne amonionové zlúčeniny – Septonex
5.jód – Jodisol, Betadine
6.alkoholy – Incidur spray, Spitaderm
7.aldehydy – formaldehyd, glutaraldehyd

FYZIKÁLNA DEZINFEKCIA – využíva krátkodobé pôsobenie vysokých teplôt (teplo, chlad, žiarenie, svetlo)

Spôsoby fyzikálnej dezinfekcie:
-var za atmosférického tlaku počas 30 minút
-var v pretlakových nádobách počas 20 minút
-dezinfekcia v parných, pracích a umývacích prístrojoch pri teplote> 90°
-UV žiarenie
-ultrazvuk

STERILIZÁCIA
Sterilizácia zdravotníckeho materiálu a inštrumentov je proces, pri ktorom sa usmrtia všetky životaschopné mikroorganizmy, a inaktivujú vírusy, čo je mimoriadne dôležité v rámci prevencie nozokomiálnych nákaz.

Spôsoby sterilizácie:
1.fyzikálna: využíva pôsobenie fyzikálnych veličín (horúci vzduch, para pod tlakom, var, žiarenie)
2.chemická: využíva sterilizačný účinok chemických látok

Etapy sterilizačného cyklu:
1.predsterilizačná príprava
2.vlastná fáza sterilizácie
3.dokončovacia fáza

1. predsterilizačná fáza:
- je to príprava materiálu na sterilizáciu

2. vlastná fáza sterilizácie:
Po zabalení materiálov do obalov, vložíme pomôcky do sterilizátora a začne sa vlastná fáza sterilizácie, ktorá má tieto tri etapy:
-príprava prístroja: prístroj sa sám pripraví a zahreje sa na určitú teplotu
-expozícia: doba pôsobenia 30 minút
-ochladzovanie: po expozícii sa ochladzuje (nechá sa tak)

3. Dokončovacia fáza:
Vysterilizovaný materiál sa vyberie z prístroja za aseptických podmienok.

Obalové materiály
Poznáme:
a.)jednorázové
b.)opakovateľne použiteľné

Jednorázový obal:
-nepriehľadný: LUKASTERIK
-kombinovaný: PAPIER/FÓLIA, STERIKING, TYVEK
-priehľadný: FORMA FÓLIE

Opakovateľne použiteľné obaly:
-kazeta
-bubon
-kontajner
Materiál v bubnoch a kazetách je sterilný 48 hodín. Ak čo i len raz otvoríme bubon alebo kazetu, materiál sa považuje za sterilný 24 hodín.
Materiál v obaloch:
LUKASTERIK = má expiračný čas 3 mesiace
STERKING = má exp. čas 6 mesiacov
Originálne balenie = exp. čas je uvedený na obale

FYZIKÁLNA STERILIZÁCIA
Využíva pôsobenie fyzikálnych veličín: horúci vzduch, horúca para pod tlakom, var vo vode pod tlakom, žiarenie

Metódy fyzikálnej sterilizácie:
-horúcovzduchová sterilizácia (suchým teplom)
-sterilizácia nasýtenou vodnou parou (vlhkým vzduchom)
-radiačná sterilizácia
-sterilizácia horúcou vodou pod tlakom

Horúcovzduchová:
-pomôcky odolné voči vysokej teplote – sklo, porcelán, keramika, kov.
-Dávajú sa do uzavretých boxov (Petriho miska, bubon s otvoreným plášťom)
Parametre horúcovzduchovej sterilizácie:
Teplota:160°CExp. čas:60 minút
170°C30 minút
180°C20 minút
Čím vyššia teplota, tým nižší expozičný čas.

Sterilizácia nasýtená vodnou parou:

-volá sa AUTOKLAV – tlakový parný prístroj
-kov, textil, guma, sklo, papier, plasty
-odolávajúce teplote 140°C a tlaku 0,3 MPa

Sterilizácia zahrievaním v horúcej vode:
-vykonáva sa 20 minút pod tlakom 250KPa (pretlak 150KPa) od dosiahnutia teploty 125°C.
-chirurgické nástroje na okamžité použitie

Radiačná sterilizácia:
-ionizačné žiarenie – dobre preniká cez obaly
-priemyselná sterilizácia
-jednorázové pomôcky (ihly, striekačky)

CHEMICKÁ STERILIZÁCIA
Ide o tzv. studenú sterilizáciu založenú na sterilizačnom účinku chemických látok pri nízkych teplotách, druhy:
-etylén oxid
-formaldehyd
-plazma (peroxid vodíka)

Etylén oxidová sterilizácia – je to plyn, slúži na sterilizáciu pomôcok z plastu (7 hodín najdlhšie, následné odsávanie 5-7 dní), ktoré sa balia do obalov papier-fólia.
Tieto vysterilizované pomôcky sa musia vetrať 24 hodín – 7 dní.
Etylén oxid je silne toxický!!!

Formaldehydová sterilizácia – na sterilizáciu termo-labilných materiálov, ostrých kovových predmetov, plastov, gumy, optických prístrojov.
Nemusia sa odvetrať.
Sterilizácia plazmou –je moderná, vysoko účinná, tzv. systém STERRAD
-50-72 minút
-Ani vlhké ani mokré predmety, ani kvapaliny
-Nízkotepelný, netoxický a suchý proces pôsobenia H₂O₂ v elektrickom poli
-Sterilizuje len povrchovo, dôležité sušenie pred sterilizáciou
-Pre kovové aj nekovové materiály, nástroje, prístroje
-Obaly TYVEC
-Nestrerilizuje sa papier, textil, roztoky

VSD – Vyšší Stupeň Dezinfekcie
-nástroje, ktoré nejdú do tekutiny
-nevýhodný, pretože nezabezpečuje zničenie niektorých vysoko rezistentných spórov, prvokov a vajíčok helmitov (hlísty, mrle)
-termolabilné materiály, optika
-predmet treba po dezinfekcii opláchnuť destilovanou H₂O alebo sterilným fyziologickým roztokom 9% NaCl – chlorid sodný
-glutaraldehyd a Persteril

Dokumentácia
-sterilizačný denník:
o dátum a čas
o druh, množstvo sterilizovaného materiálu a pomôcok
o parametre sterilizácie
o Podpis

Kontrola sterilizácie:
-pomocou bio indikátorov alebo fyzikálno-chemických indikátorov
-vkladať do bubnov, kaziet (testovacie prúžky, rúrky), alebo lepiť na obaly (štítky)
-po inštalácii sterilizátora, raz ročne (malé prevádzky), denne (centrálna sterilizácia CS)
CS – Centrálna sterilizácia

Delenie pracoviska:
-pracovisko pre I. etapu dekontaminácie („nečistá časť“)
-pracovisko pre II. Etapu dekontaminácie („sterilizačná časť“)


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk