Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Svalová sústava (latinské názvy)

Latinské názvy - Svalová sústava
Sťah svalu – kontrakcia
Uvoľnenie svalu – relaxácia
Šlachovinová prilbica – gaela aponeurotica
Očný kruhový sval – musculus orbicularis oculi
Ústny kruhový sval – musculus orbicularis oris
Sval tvárový – musculus buccinator
Kývač hlavy – musculus sternocleidomastoideus
Plochý kožný sval – platysma
Veľký prsný sval – musculus pectoralis major
Malý prsný sval – musculus pectoralis minor
Medzirebrové svaly – musculus intercostales
Bránica – diaphramga
Lichobežníkový sval – musculus trapezius
Deltový sval – musculus deltoideus
Ramenný sval – musculus brachialis
Dvojhlavý sval ramena – musculus biceps brachii
Trojhlavý sval ramena – musculus triceps brachii
Najväčší sedací sval – musculus glutaeus maximus
Stredný sedací sval – musculus glutaeus minimus
Najmenší sedací sval – musculus minimus
Štvorhlavý sval stehna – musculus quadriceps femoris
Krajčírsky sval – musculus sartorius
Dvojhlavý sval stehna – musculus biceps femoris
Trojhlavý sval lýtka – musculus triceps surae
Svalové bunky – myocyty
Svalové vlákienka – myofibrily
Posmrtné stuhnutie svalu – rigor mortis
Sval – musculus
Väzivový obal na povrchu svalu (pokrývka) – fascia
Ohýbače – flexory
Naťahovače , vystierače – extenzory
Priťahovače – adduktory
Odťahovače - abduktory
Krútiče – rotátory
Zvierače – sfinktory
Rozširovače – dilatátory
Skupina svalov pracujúcich v opačnom zmysle – antagonisti
Skupina svalov pracujúcich súhlasne - synergisti


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk