Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Vretenica severná, užovka stromová a slepúch krehký

Užovka stromová (Elphe longissima)

Jej dĺžka je vyše 1,5 m. Je to najdlhší had na Slovensku. Obýva teplé kamenisté a krovinaté stráne od nížin až do výšky 900 m. n. m. Je najobratnejším hadom. Výborne sa šplhá po stromoch, korisť(drobné hlodavce, vtáky a jašterice) usmrcuje udusením. Je to zákonom chránený druh. Vretenica severná ( Vipera berus). Rozšírená je vo výške od 600 do 1900 m. n. m. na strednom a vý-chodnom Slovensku. Je jediným na Slovensku zisteným druhom je-dovatých hadov. Obýva horské lúčky, čistiny a rúbaniská. Vretenice sa na jeseň zhromažďujú na vhodnom mieste, kde spoločne prezi-mujú. Ich spánok sa začína, keď teplota vzduchu klesne pod 9 C, prebúdzajú sa na jar, keď teplota vystúpi aspoň na 8 C. Ich charak-teristickým znakom je tmavý kľukatý pás na chrbte. Vretenica se-verná je však farebne značne variabilná. Dorastá do dĺžky 80 cm. Živí sa drobnými hlodavcami, jed vstrekuje žliabkom na dlhých hor-ných zuboch. Pôsobí pomaly a môže byť smrteľne nebezpečný aj pre človeka. Slepúch krehký ( Anguis grafilis)

Dožíva sa až 54 rokov. Najhojnejší je v lesoch na rozhraní nížin a pahorkatín, maximálne sa však vyskytuje do výšky 1000 m. n. m. Má hadovité, 50 cm dlhé telo. Obýva husté krovinaté lesy. Živí sa drobným hmyzom, dážďovkami, pavúkmi a slimákmi. Je jediným jašterom bez končatín na Slovensku a pre svoju podobnosť s hadmi ho ľudia často zabíjajú. Na rozdiel od hadov má výrazne kratší chvost ako telo. V prípade nebezpečenstva ho môže nechať napad-núť , neskôr je schopný regenerácie. Je to užitočný druh.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk