Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Uhlie, ropa, zemný plyn

U H L I E


Ako vzniká uhlie.
Uhlie vzniklo usadzovaním zvyškov rastlín a organizmov na dne mora. Na ne sa usádzalo bahno. Pri vysoko tlaku a nedostatku kyslíka drevo nezhnilo ale zuhoľnatelo. Z vyšším stupňom uhoľnatenia rastie aj obsah uhlíka. O b s a h u h l í k a
Palivo Obsah C %
Drevo 50
Rašelina 56
Hnedé uhle 70
Čierne uhlie 85
Drevené uhlie 90
Antracit 92Uhlie sa využíva hlavne ako palivo. V dnešnej dobe ho však predstihli ropa a zemní plyn. Najvyššiu výhrevnosť má antracit pretože má najväčší obsah uhlíka. Je tiež aj najvzácnejšie. Uhlie má nevýhodu že obsahuje 2 až 6 % zlúčenín síry ktoré sa spaľovaním dostávajú do ovzdušia a sú jedovaté. Dajú sa s neho odstrániť ale tento proces je nákladný. Odstraňuje sa pridávaním oxidu vápenatého pri spaľovaní pri čom vzniká sadra. Frakcie (získavajú sa zohriatím uhlia na 1000° bez prítomnosti kyslíka):
1. koksárenský plyn (svietiplyn) – obsahuje najmä vodík, metán a tiež vysoko jedovatý oxid uhoľnatý. Používa sa ako palivo.

2. čiernouhoľný decht – z neho môžeme získať benzén a naftalén


3. koks – Palivo. Na výrobu surového železa.
Záver:

+ - uhlie je dobré palivo. Dajú sa z neho dostať tri frakcie ktoré sa dajú využiť. Má vysokú výhrevnosť.


– - Pri spaľovní unikajú zlúčeniny síry. Uhle je vzácne. Ťažba je nákladná a jeho zásoby su vyčerpateľné.
R O P A
Ropa vzniká z morských živočíchov podobným spôsobom ako uhlie. Má hnedočiernu farbu a charakteristický zápach. Je ľahšia ako voda a preto sa na nej vznáša. (Požiare ropných škvŕn na mori). Ropa sa ťaží ropnými vrtmi z ložísk pod zemským povrchom. Z Á S O B Y R O P Y
Oblasť Ropa (v miliardách ton)
Stredný východ 49,0
S N Š 14,5
Východná Európa
Čína
Severná Amerika 11,5
Afrika 8,8
Západná Európa 2,3
Iné 7,1
Svetové zásoby 93,2Z ropy sa dá získať až sedem frakcii. Získavajú sa frakčnou destiláciou na základe rôznych teplôt varu frakcií. 1. surový benzín – pohonná látka do motorov (autá)
2. petrolej – spracúva sa ďalej
3. plynový olej – z petrolejom tvorí naftu –(pohonná látka)
4. mazacie oleje – mazanie strojov
5. vazelína – mazanie a tiež v kozmetike
6. parafín – na sviečky leštidlá, ...
7. asfalt – povrch ciest


Záver:

+ - Dnes sa ropa využíva takmer všade bez nej by sme si život nevedeli ani predstaviť. Má mnoho užitočných frakcií z ktorými sa stretávame v každodennom živote. – - Jej ťažba je nákladná.

Časté havárie tanierov sú príčinami znečisťovania prírody a ohrozenie života morských živočíchov. Z dôvodu obrovskej spotreby nám ropa vydrží len na pár desaťročí. Z E M N Ý P L Y N

Zemný plyn je zmes uhľovodíkov (plynných) z ktorých v najväčšom zastúpení metán (90%) ale aj etán, propán a bután.
Vzniká spolu z ropou. Je to palivo ktoré pri spaľovaní nevylučuje žiadne nebezpečné látky. Z metánu, ktorý je zložkou plynu, sa získavajú rôzne suroviny ktoré sú veľmi užitočné a využívajú sa v chemickom priemysle. Z Á S O B Y Z E M N É H O P L Y N U
Oblasť Zemný plyn (v miliardách ton)
Stredný východ 17,7
S N Š 37,0
Východná Európa
Čína
Severná Amerika 9,0
Afrika 5,6
Západná Európa 3,4
Iné 6,7
Svetové zásoby 79,4


Záver:

+ - Využíva sa ako palivo, hlavne v domácnostiach. Nevylučuje žiadne nebezpečné látky. – - Pri úniku je možné sa otráviť a tiež môže dôjsť k explózii. Preto sa do neho pridávajú zmesi pachu, aby sa pri úniku dal rozoznať.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk