Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Všeobecné vlastnosti P-prvkov

Všeobecné vlastnosti P-prvkov
-všeobecná konfigurácia: ns2np1-6
-p prvky sú tie, ktoré si budujú valenčnú vrstvu p
-majú menšie atómové polomery ako s- prvky; vyššie hodnoty elektronegativity
-majú vysoké hodnoty ionizačnej energie a ionizačná energia stúpa so stúpajúcim číslom skupiny a spolu s nim stúpa aj elektrónová afinita (v 7.skupine je veľmi vysoká)
-oxidy týchto prvkov sú kyselinotvorné(majú kyselinotvorný charakter), a táto schopnosť stúpa zľava doprava

Prvky p6
Vzácne plyny

Ne, Ar, Kr, Xe, Rn
-všeobecná konfigurácia: ns2np6
-he- hélium sa svojimi vlastnosťami podobá na prvky p6, ale nemá p orbitál, preto medzi ne nepatrí
-prvky p6 majú dobudovanú valenčnú vrstvu- sú nereaktívne- INERTNÉ
-nevytvárajú dvojatómové molekuly ako ostatné plyny
-vyskytujú sa len voľné
-vyrábajú sa zo skvapalneného vzduch FRAKČNOU DESTILÁCIOU (zložky sa odoberajú tak ako sa destilujú)
-Hélium
oNachádza sa vo vesmíre, na Slnku
o je ľahšie ako vzduch
o pri teplote 0 K = - 273,15°C (He už je kvapalné) – má dve vlastnosti:
 SUPRAVODIVOSŤ- žiaden odpor voči elektrickému prúdu
SUPRATEKUTOSŤ- nemá žiadne vnútorné trenie
-Nevytvárajú zlúčeniny a preto sa používajú v priemysle ako ochranná- INERTNÁ ATMOSFÉRA
-Podarilo sa jedine pripraviť zlúčeniny xenónu s najelektronegatívnejšími prvkami- fluórom a kyslíkom - za vzniku oxidu xenónového- XeO3 a fluoridu xenónového- XeF6 (ox. číslo Xe je VI) – tieto zlúčeniny sú veľmi nestále
-VYUŽITIE:
oInertná atmosféra
o neón- osvetľovacie trubice
o He- plynová chromatografia = analogická metóda na určovanie látok
o Rn
rádioterapia- lebo je rádioaktívny
náplň do žiaroviek- radónová atmosféra
Prvky p5
Halogény
F, Cl, Br, I, At
-všeobecná elektrónová konfigurácia: ns2np5
-stabilizácia valenčnej vrstvy:
o príjmu 1 elektrón a vytvoria anión, X + 1e-  X
o vytvoria jednu kovalentnú väzbu a to buď:
 polárnu , X + X X2
 nepolárnu, M + X  M – X
o preto halogény v plynnom stave píšeme ako dvojatómové molekuly
-so stúpajúcim protónovým číslom:
o klesá elektronegativita, aj reaktivita a aj oxidačné účinky
o majú vysokú elektrónovú afinitu, ktorá so stúpajúcim protónovým číslom klesá
o vzrastá atómový polomer, kovový charakter a stabilita kladných oxidačných čísel
-majú vysokú ionizačnú energiu
-oxidačné čísla: I, III, V, VII, a aj –I,
-fluór nemôže vystupovať v kladných oxidačných číslach, pretože nemá prázdny(vakantný) d-orbitál, preto vystupuje len v ox. čísle –I

­9F: 1s22s22p5
­Cl: 3s23p53d0
­nepriamo hybridizuje
­so stúpajúcim protónovým číslom sa mení skupenstvo:
o F, Cl- plyn
o Br- kvapalina
o I- tuhá kryštalická látka
-majú silné oxidačné účinky
-leptajú sliznicu
-VÝSKYT:
o v prírode sa vyskytujú v zlúčeninách, hlavne v morskej vode a mineráloch
o ako čisté sú v organizme škodlivé, ale ako anióny sú potrebné
Astát
-rádioaktívny polokov
Fluór
-zelenožltý plyn; dvojatómový- F2
-jedovatý, dráždi dýchacie cesty
-reaguje s vodíkom za vzniku fluorovodíku: H2 + F2 2HF
o fluorovodík je veľmi dobre rozpustný vo vode a jeho kyselina je kys. fluorovodíková- silná žieravina; musí sa uchovávať v plastových fľašiach, lebo leptá sklo: SiO2 + HF H2O + SiF4.
o soli od fluorovodíka sú fluoridy(F-), nie sú jedovaté
nachádzajú sa v zubných pastách- fluorid posilňuje zubnú sklovinu
teflon- org. Zlúčenina, kt. je karcinogénna nesmie sa odškrabávať
Chlór
-žltozelený plyn, dvojatómový- Cl2
-jedovatý, dráždi dých. Cesty
-HCl- chlorovodík: H2 + Cl2 2HCl
o V laboratóriách sa používa 35% kyselina chlorovodíková
o HCl sa nachádza v žalúdku(tam sa vytvorí), žalúdočná šťava má pH 1-2 a žalúdok je chránený
o koncentrovaná kys. chlorovodíková sa používa na odstránenie hrdze
-soli- chloridy- NaCl- kuchynská soľ- buď sa ťaží, alebo odparuje z mora
-KYSLIKATÉ ZLÚČENINY:
o Cl môže mať oxidačné čísla I, III, V, VII
o HClO- kyselina chlórna
je veľmi nestála
jej soli- chlórnany (NaClO)
o HClO2- kys. chloritá,
nestabilná(soli sú stabilnejšie)
o HClO3- kys. chlorečná
chlorečnan sodný- herbicyt- látka, ktorá zabíja burinu, rastliny
o HClO4- kys. chloristá
najsilnejšia kyselina
silné oxidačné činidlo, sama sa môže už len redukovať
H musí byť naviazaný na O
H  O  Cl  O
 O
silne polárna
väzba
o so stúpajúcim oxidačným číslom chlóru klesá oxidačná schopnosť a vzrastá sila kyseliny
o okrem HclO4 poznáme všetky len ako soli
-freóny- organické zlúčeniny obsahujúce molekuly Cl a F, nachádzajú sa v sprejoch a chladničkách...
-chloroform- voľakedy sa používal ako narkóza, ale je karcinogénny, takže sa už nepoužíva
-trichlormetán- rýchločistiareň, vynikajúce rozpúšťadlo
chlórové vápno- súčasťou je chlórnan vápenatý a používa sa na dezinfekciu
Bróm
­červenohnedá kvapalina, je prchavá a pary sú jedovaté
­Bromovodík- HBr- vo vode rozpúšťaním vzniká- kyselina bromovodíková- soli- bromidy
­AgBr- bromid strieborný; výroba fotografických filmov, materiálov ako povlak
­Na ľudský organizmus pôsobí toxicky, hlavne pôsobí na pečeň, potenciu, vlasy
Jód
­pevná sivohnedá kryštalická látka s kovovým leskom
­sublimuje- mení sa rovno na plyn, nie na kvapalinu a pary sú fialové
­jodovodík- soli jodidy- sú dôležité pri látkovej výmene
­štítna žľaza potrebuje jód na tvorbu hormónov

­neexistujú oxidy halogénov, halogény sa s kyslíkom priamo nezlučujú, lebo majú vysokú elektronegativitu
­jediný stabilný oxid halogénov- oxid jodičný – biela kryštalická látka
PRÍKLADY na prípravu halogenidu: !!!!!!!!!!!!!!!!!!
reakcia kovu a halogénu: Mg + Cl2 MgCl2
reakcia kyseliny a soli:2HCl + 2CaCO3 H2O + 2CaCl + 2CO2
neutralizácia: NaOH+HClNaCl+H2O
Prvky p4
Chalkogény
O, S, Se, Te, Po
­elektrónová konfigurácia ns2np4
­svoju valenčnú vrstvu si stabilizujú:
o príjmu 2 elektróny a vytvoria R2-
o vytvoria 2 kovalentné väzby, alebo 1 dvojitú
o príjmu 1 elektrón a vytvoria 1 kovalentnú väzbu (+ 1 iónovú väzbu)
­so vzrastajúcim protónovým číslom:
o klesá elektronegativita, reaktivita aj el. afinita
o rastie veľkosť atómového polomeru, kovový charakter a stabilita kladných oxidačných čísel (závisí to od kovového charakteru- kovy nemajú záporné hodnoty oxidačných čísel)
­vystupujú v oxidačných číslach: -II, II, IV, VI
S- Síra
­vystupuje v ox. číslach: -II, -I, II, IV, VI
­žltá nekovová tuhá látka
­ALOTROPICKÁ- kryštalizuje vo viacerých sústavách:
o do 96°C tvorí molekuly S8- Kosoštvorcová sústava- najstabilnejšia
o ďalším zahrievaním sa stáva kvapalnou a kryštalizuje v jednoklonnej sústave, tvorí tiež molekuly S8 -je stabilná pri vyšších teplotách
­amorfná- keď neprevažuje žiadna sírna sústava:
o Sírny kvet- vzniká prudkým ochladením pár síry (tvorený je molekulami S2-8)
o Síra plastická- vzniká, ak roztavenú síru nalejeme do vody a tam sa ochladí, je tvorená polymérmi Sn
­používa sa na vulkanizáciu kaučuku, výrobu zápaliek a aj ako fungicíd- zabíja huby
­VÝSKYT:
o voľná v podobe molekúl S8- ložiská: USA, Sicília, Japonsko...
o v zlúčeninách:
CuFeS2- Chalkopyrit
FeS- Pyrit
PbS- galenit
ZnS- sfalerit
o nachádza sa v aminokyselinách a bielkovinách
ZLÚČENINY SÍRY:- Bezkyslikaté
­ H2S- Sulfán (sírovodík)
oprudko jedovatý plyn, nepríjemne páchne(ako pokazené vajcia)
okvôli polarite- je to nepolárna väzba, molekuly nemá čo pútať (voda má vodíkové mostíky) je sulfán plyn a taktiež kvôli nepolárnej väzbe nie je rozpustný vo vode a v polárnych rozpúšťadlách
o Síra vystupuje v ox. čísle –II, preto má len redukčné účinky
H2S + SO2 H2O + 2S

S-II – 2 e- S0 - oxidácia, síra je redukčné činidlo
SIV + 4 e- S0 - redukcia, síra je oxidačné činidlo
(touto reakciou sme dokázali, že síra v sulfáne má redukčné účinky a síra v oxide siričitom má oxidačné účinky)
o vodný roztok je kys. sulfánová – slabá kyselina, má redukčné účinky; jej soli sú sulfidy S2- a hydrogénsulfidy HS-
­CS2- sírouhlík
o horľavá, jedovatá, bezfarebná kvapalina, nerozpustnú vo vode
o výroba viskózového hodvábu a striže
ZLÚČENINY SÍRY:- KYSLIKATÉ
­SO2- oxid siričitý
o bezfarebný plyn, ostrý zápach, dráždi dýchacie cesty
o má bieliace účinky
o vzniká:
pražením pyritu, zo sulfidov a siričitanov
v ovzduší nedokonalým spaľovaním hnedého uhlia (nechcené)
o je to oxidačné aj redukčné činidlo, dôkaz(na red. účinky):

2SO3 + O2 2 SO3

SIV – 2 e- SVI - oxidácia- redukčné činidlo
o je dôsledkom priemyslu, uvoľňuje sa do ovzdušia, reaguje s vodou a vzniká kyselina siričitá H2SO3, ktorá spôsobuje kyslé dažde:
SO2 + H2O H2SO3
je to slabá kyselina, je aj redukčné, aj oxidačné činidlo
soli:siričitany a hydrogénsiričitany
­SO3- oxid sírový
o bezfarebný jedovatý plyn
o silné oxidačné činidlo
o jeho kyselina je kyselina sírová
o dobre sa rozpúšťa v zriedenej kys. sírovej a tak vzniká nasýtená kyselina sírová
o kyselina sírová:
silné oxidačné činidlo
ak je nasýtená, neprejavujú sa jej kyslé účinky, lebo nemá kam odovzdať protón, ale ak by sme ju zriedili, už sa prejavia:
H2SO4 + Zn ZnO + SO2 + H2O (koncentrovaná)
H2SO4 + Zn ZnSO4 + H2 (zriedená)
bezfarebná viskózna kvapalina; silne hygroskopická
silné dehydratačné činidlo
silná žieravina
silno reaguje s vodou, organické zlúčeniny zuhoľnatejú
rozpúšťa sa v nej SO3 a vzniká ÓLEUM- 98% H2SO4 nasýtená ešte oxidom sírovým
zriedená kys. sírová stráca ox. vlastnosti a prejavujú sa jej kyslé vlastnosti, preto s touto zriedenou kyselinou reagujú neušľachtilé kovy
S2-:
­biogénny prvok, vyskytuje sa vo vitamínoch B1 a H
Prvky p3
N, P, As, Sb, Bi
­elektrónová konfigurácia: ns2np3
­stabilizácia valenčnej vrstvy- netvoria iónové väzby
o vytvoria 3 kovalentné väzby- polárne, alebo nepolárne
o vytvorí 1 dvojitú a 1 jednoduchú väzbu
o vytvoria 1 trojitú väzbu
­so stúpajúcim protónovým číslom:
o klesá elektronegativita, reaktivita a stabilita záporných ox. čísel
o rastie atómový polomer, kovový charakter a stabilita kladných ox. čísel
­antimón a bizmut- iba ako prímesi rúd
Dusík
­plyn, bez farby, chuti, zápachu
­nereaktívny za bežných podmienok, ale pri zvýšenej teplote reaguje takmer so všetkými prvkami(nereaktívny je kvôli trojitej väzbe NN)
­vyskytuje sa vo vzduchu- 78%
­biogénny prvok- súčasť bielkovín, nukleových kyselín, mnohých enzýmov a hormónov
­ox. čísla: -III v amoniaku a nitridoch; I,II, III, IV, V
­vyrába sa destiláciou skvapalneného vzduchu
­používa sa ako ochranná atmosféra- Chipsy, arašidy, káva... aby nezoxidovali tukové látky
­má veľmi nízku teplotu topenia aj varu a preto sa kvapalný dusík používa na hĺbkové zmrazovanie potravín
ZLÚČENINY: Bezkyslikaté:
­AMONIAK NH3
o štiplavý, prenikavý zápach
o zásaditá látka( má voľný el. pár, ktorý je schopný prijať protón a vytvoriť NH4)
NH3 + H2O NH4OH (NH4 ++ OH-)
o dobre rozpustný vo vode
o reaguje s kys. za vzniku soli; NH3 + HCl NH4Cl- salmiak
o NH4HCO3 alebo (NH4)2CO3 sa pridáva(la) do pečiva ako jelenia soľ
o oxidáciou amoniaku dostaneme oxid dusičný, ktorý sa používa na výrobu kyseliny dusičnej
ZLÚČENINY: Kyslíkaté:
­N2O, NO, NO2, N2O3, N2O5
­Okrem NO2 sú všetky toxické, sú súčasťou smogu
­N2O- netoxický, známy ako “rajský plyn” – narkotické účinky( už sa nepoužíva)
­NO- ľahko oxiduje na NO2
­NO2- hnedožltý plyn, má štiplavý zápach
­N2O3- s vodou Kyselina dusitá- slabá kyselina; známe sú jej soli- dusitany, ktoré sa používajú ako rýchlosoľ do údenárskych výrobkov (rýchlosoľ je zmesou dusitanu a dusičnanu)
­N2O5 – vyrába sa oxidáciou NH3 a vyrába sa z neho HNO3 - silná kyselina, bezfarebná, olejovitá, koncentrovaná má silné ox. účinky, v jej parách niekt. nekovy (P,C) oxidujú až na vlastné kyseliny, reaguje s neušľachtilými kovmi z vzniku solí, s ušľachtilými buď nereaguje, alebo: 3Cu+8HNO3—3Cu(NO3) 2+2NO+4H2O
Fosfor
­vystupuje hlavne v oxidačnom čísle V a III
­vytvára alotropické modifikácie:
o biely fosfor
mäkká voskovitá látka, vo vode nerozpustná
tvoria ho molekuly P4
silne jedovatý, samozápalný- nízka zápalná teplota, najreaktívnejší
vo vlhkom vzduch sa zlučuje s O a svetielkuje; jeho pary fosforeskujú
výroba napalmu
o červený fosfor
je tvrdší ako biely, nie je rozpustný vo vode ani v organických rozpúšťadlách
tvorí zhluky P4
málo reaktívny, nie je jedovatý
jeho zápalná teplota je až 240°C
výroba zápaliek
o čierny fosfor
najstabilnejší, najmenej reaktívny
nejedovatý, tepelne a elektricky vodivý, nerozpustný vo vode
vzniká zahrievaním bieleho fosforu bez prístupu vzduchu
amorfný
­voľný sa nevyskytuje
­v prírode sa vyskytuje ako apatit ; alebo ako fosforit


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk