Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Filtrácie

Kryštalizáciou oddelíme zložky na základe ich rozličnej rozpustnosti; najskôr vytvára kryštály najmenej rozpustná látka (toto môžeme uskutočniť ochladením za horúca nasýteného roztoku alebo odparením rozpúšťadla),. Používa sa napr. pri získavaní čistého kryštálového cukru z cukrovej šťavy alebo modrej skalice z roztoku modrej skalice (viď obrázok).

Chromatografia je proces oddelenia malých množstiev látok zo zmesi na základe ich rozdielnej rýchlosti pohybu v prostredí. Väčšina chromatografických metód zahŕňa rozpúšťanie zmesi v rozpúšťadle, hoci v plynovej chromatografii je to vyparovanie. Látky v zmesi sa pohybujú rôznymi rýchlosťami, pretože sa odlišujú svojimi rozpustnosťami a ich príťažlivosťou k prostrediu. Existuje niekoľko chromatografických metód, napr. papierová, stĺpcová a plynová. Používa sa napr. pri analýze zložitých zmesí látok. Môžeme ňou zistiť napr. z akých farbív (pigmentov) je zložená oranžová farba.

Filtrácia je proces oddelenia kvapaliny od tuhej látky preliatím zmesi cez jemné sito (obyčajne filtračný papier). Sito prepúšťa len kvapalinu. Filtrácia sa používa napr. pri zachytávaní nečistôt pri výrobe pitnej vody alebo pri čistení vzduchu. Príklad zmesi, ktorú môžeme takto oddeliť na jednotlivé zložky je napríklad voda s titanovou (TiO2) alebo zinkovou (ZnO) belobou.

Destiláciou oddelíme jednotlivé kvapalné zložky zmesi na základe ich rozličnej teploty varu; zahriatím sa najskôr uvoľňujú pary s prevládajúcim obsahom zložky s najnižšou teplotou varu, ktoré sa vedú do chladiča, kde opäť skondenzujú – skvapalnejú. Získava sa tak napr. etanol zo zmesi alkoholov vzniknutej alkoholickým kvasením cukrov.

Sedimentáciou oddelíme pevné častice rozptýlené v plyne alebo kvapaline, ktoré sa usádzajú na základe gravitačných síl. Najprv sa usadzujú častice s najväčšou hustotou. Sedimentácia sa uplatňuje napr. pri čistení odpadových vôd.

Dekantácia je proces oddelenia kvapaliny od tuhej látky usadenej na dne pomalým , opatrným vylievaním kvapaliny z nádoby. Takto možno oddeliť zmes vody a piesku na jednotlivé zložky.

Sublimáciou oddelíme zo zmesi zložku, ktorá zahrievaním prechádza pri určitom presne definovanom tlaku z pevného skupenstva priamo do plynného (sublimuje).Takto možno získať napr. čistý jód alebo síru z ich zmesí s inými látkami v prírode.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk