referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Barbora
Nedeľa, 4. decembra 2022
Pitná voda
Dátum pridania: 10.10.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kodal
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 723
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2.1
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 3m 30s
Pomalé čítanie: 5m 15s
 

Životné prostredie je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov vrátane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. Jeho zložkami sú najmä OVZDUŠIE, VODA, HORNINY, PÔDA A ORGANIZMY. Voda ( H2O) je najdôležitejšou chemickou zlúčeninou na zemi,ktorá pokrýva 2/3 povrchu zeme. Je to nevyhnutná zložka organizmov–bez nej by reakcie v tele neprebehli. Podiel vody v ľudskom tele je 50-72% a je dôležitá pre dýchanie, krv. obeh, látkovú premenu, termoreguláciu /potenie/. Voda má tri skupenstvá: para, voda, ľad.

Pitná voda musí byť zdravotne nezávadná, číra a bez zápachu. Nesmie obsahovať škodlivé organizmy, čpavok, priveľa dusičnanov, železa a mangánu. Pitná voda sa získava zo spodnej vody (studne), morskej vody (musí sa odsolovať) a z povrchovej vody. Voda niekedy obsahuje anorganické súčasti prírodných vôd: vápnik(Ca), horčík(Mg), sodík(Na). V malých koncentráciách obsahuje draslík (K) železo (Fe) a mangán( Mn) a v stopových koncentráciách mnoho ďalších kovov, ktorými sa voda obohacuje pri styku s pôdou, rôznymi minerálmi a horninami.

Voda má rôzne stupne tvrdosti. Mäkká, stredne tvrdá, tvrdá a veľmi tvrdá. Tvrdá voda je voda, ktorá obsahuje soli vápnika a horčíka pochádzajúcich z hornín, cez ktoré tiekla. Voda, ktorá neobsahuje tieto soli sa nazýva mäkká voda. V tvrdej vode mydlo slabo pení a usadzuje sa vodný kameň v ohrevných špirálach. V mäkkej vode naopak mydlo dobre pení. Poznáme dva druhy tvrdosti. Prechodnú, ktorá sa dá pomerne ľahko odstrániť a trvalú, ktorá sa odstraňuje ťažšie. Prechodná tvrdosť je druh tvrdosti vody zapríčinená soľou hydrogenuhličitanom vápenatým rozpusteným vo vode. Dá sa odstrániť povarením, pri ktorom sa vylúči biela, tuhá látka (málo rozpustený uhličitan vápenatý alebo vodný kameň). Trvalá tvrdosť je významnejší druh tvrdosti vody zapríčinený soľami vápnika a horčíka( sírami a chloridmi ) rozpustenými vo vode. Nedá sa odstrániť varom, ale destiláciou alebo zmäkčovaním vody (pomocou iónomeničov alebo zmäkčovatidiel vody).

Kvalita pitnej vody sa hodnotí na základe výsledkov rozborov vody z vodovodnej siete, surovej povrchovej vody a surovej podzemnej vody, ktorú dodávajú podniky vodární a kanalizácií. Mikrobiologické a biologické ukazovatele kvality pitnej vody predstavujú najpočetnejšie stanovenia, ktorými sa sleduje epidemiologická bezpečnosť pitnej vody. V tejto skupine ukazovateľov podliehajú monitorovaniu fekálne streptokoky, koliformné baktérie, mezofilné baktérie psychrofilné baktérie, termotolerantné koliformné baktérie, abiosestón, bezfarebné bičíkovce, mŕtve organizmy, živé organizmy, železité a mangánové baktérie. Ukazovatele dusičnany, železo, reakcia vody, dusitany, amónne ióny, mangán a rádiologické ukazovatele, patria medzi fyzikálno – chemické ukazovatele kvality pitnej vody s najväčšou početnosťou stanovení.

Pitná voda dodávaná spotrebiteľom systémom hromadného zásobovania musí byť zdravotne zabezpečená dezinfekciou. Dezinfekcia pitnej vody sa prevažne vykonáva chemickým procesom chloráciou. Znečisťovanie vodných zdrojov je celosvetovým problémom. V súčasnosti je na Zemi nedostatok pitnej vody. Táto je čoraz vzácnejšia a drahšia.Povinnosťou každého je, aby vodu zbytočne a nadmerne neznečisťoval.Vodou by sme mali čo najviac šetriť. Každý zbytočne minutý liter vody nás všetkých ochudobňuje.Aj umývanie riadu pod tečúcou vodou je veľkou stratou vody. Technici dômyselne konštrruujú rôzne zariadenia na šetrenie pitnou vodou, ak sú ekonomické koncovky na prívod vody, dávkovače vody pri umývaní rúk a pod.Aj v našich domácnostiach sa stále viac používajú automatické práčky s tzv. ekosystémom. Vodohospodári sú presvedčení, že dômyselnou sieťou vodných nádrží sa zabezpečia dostatočné zdroje pitnej vody. Najväčším vodohospodárskym dielom na Slovensku je vodné dielo Gabčíkovo. Myslím si, že ochrana vody je veľmi dôležitá. Bez vody si svoj život neviem predstaviť.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.