Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Prvky p4 IV.A skupina

Prvky p4  IV.A skupina

- O, S, Se, Te, Po
- na valenčnej vrstve majú 4 elektróny


Kyslík

- ozón - za bežnách podmienok je bezfarebný jedovatý plyn, vo vyšších vrstvách modrý 
- vzniká pôsobením Ultra Fialového žiarenia na kyslík 
- 25-30 km nad Zemou - ochranný filter proti škodlivému UV žiareniu 
- freóny zmenšujú ozónovú vrstvu 
- výroba v ozonizátoroch-dezinfekcia H2O,O2,potravín 
- reakciou O2 a výfukových plynov = prízemný ozón

- dikyslík - za bežných podmienok je bezfarebný plyn (v atmosfére 21%) 
- vyrába sa frakčnou destiláciou skvapalneného vzduchu 
- v laboratóriu sa pripraví: 

- tepelným rozkladom niektorých kyslíkatých kyselín   2KmnO4 –> K2MnO4 + O2 
- tepelným rozkladom niektorých oxidov   2Hg –> 2Hg + O2 
- rozkldom peroxidu H2O2 (MnO2-katalizátor)–> 2H2O + O2 
- využitie: v dýchacích prístrojoch, pri zváraní a rezaní kovov (kyslíkovo-vodíkový plameň) 
- je reaktívny prvok, ktorý tvorí oxidy okrem oxidov argónu, hélia a neónu 
- priamo nereaguje zlato, platina a volfrám
- dvojprvkové zlúčeniny kyslíka sa nazývajú oxidy (binárne zlúčeniny kyslíka)
- delenie oxidov na základe chemických vlastností: 

- zásadité    CaO + H2O –> Ca(OH)2 
- kyslé         SO2 + H2O –> H2SO3 
- amfoterné ZnO + HCl –> ZnCl2 + H2O 
ZnO + 2NaOH + H2O –> Na2[Zn(OH)4] 
- neutrálne Co,No


Síra

- jej ložiská môžu byť vulkanického pôvodu (redukcia síranom)
- ložiská sa ťažia tak, že v ložisku sa vytvorí systém potrubí (v jednom horúca para) síra sa roztaví a je vytláčaná cez potrubie 

Sulfidy:

-PbS-galenit
-ZnS-sfalerit 
-HgS-rumelka 
-CuFeS2-chalkopyrit 
-FeS2-pyrit 
-Sb2S3-antimonit
- dôležité minerály na výrobu príslušných kovov

Sírany:

-CaSO4-anhydrit
-CaSO4.2H2O –sádrovec (dyhydrát sŕanu vápenatého) 
-BaSO4-barit (síran bárnatý)

-síra sa vyskytuje v ox.číslach –II, IV,VI
-sulfán-odporný zápach, jedovatý bezfarebný plyn
-sírovodík-H2S-pripravuje sa:   Fe + 2HCl –> FeCl2 + H2S 
-dobre sa rozpúšťa vo vode:   H2S + H2O –> HS- + H3O+ HS- + H2O –> S 2- + H3O+ 
-využíva sa v analytickej chémií pri sírovodíkovom delení katiónov

-2 druhy solí- hydrogensulfidy, sulfidy

NaHS-hydrogensulfid sodný, Na2S-sulfid sodný, (NH4)2S-sulfid amónny
- rozpustné vo vode PbS, Ag2S

-rozpustné sú sulfidy amónne a sulfidy alkalických kovov
-oxid síričitý-SO2-vzniká spaľovaním síry (nekvalitného hnedého uhlia v papierňach) 
-je to toxický plyn so štipľavým zápachom, dráždi dýchacie cesty  S + O2 –>SO2 
SO2 + H2O –> H2SO3 
H2SO3 + H2O –> H3O+ + HSO3- 
HSO3- + H2O –> H3O+ + SO3 2- 
H2SO3 – NaHSO3 – Na2SO3 

-má oxidačné aj redukčné účinky, ktoré sa prejavia pri istých zlúčeninách (viac redukčné) 
2SO2 + O2 (katalizátor-V2O5)–> 2SO3  -prebieha len za prítomnosti katalizátora 
SO3 + H2O –> H2SO4                             -veľmi silná exotermická reakcie(vysoký únik tepla) 
- v praxi sa vyrába za použitia ólea (oxid sírový v kyseline sírovej=óleum) 
Cu + H2SO4 (konc.-oxid.účinky) –> CuSO4 + SO2 + H2O 


Prvky p5-halogény

-sú soľotvorné
F (nemá prázdne d-orbitály, najvyššia hodnota elektronegativity), Cl, Br, I
-výskyt v prírode :

-ako minerály NaCl-halit (kamenná soľ), KCl-silvín (chlorid draselný), CaF2-fluorit (fluorid vápenatý)
-chloridy, bromidy a iodidy sú rozpustné vo vode


Fyzikálne vlastnosti :

- za bežných podmienok F a Cl-plyny, Br-kvapalina (červeno-hnedá), I-sublimuje z tuhej látky na plyn
- veľmi jedovaté-leptajú sliznicu
Cl-ako bojová látka v 1.svetovej vojne, spôsobuje smrtelný zápal pľúc
Br-kvapalina-na pokožke bolestivé rany (ťažko sa hoja) 
- pary-vdychovanie spôsobuje zápal očnej a nosnej sliznice 

Využitie v praxi :

F-na výrobu fluorderivátov uhľovodíkov, vároba teflónu, freónov, na získavanie uránu z rúd a separáciu izotopov (235-štiepateľný)

Cl-na sterilizáciu pitnej vody   Cl2 + H2O –> HCl + HclO 
-na výrobu chlórderivátov uhľovodíkov (rozpúšťadlá, narkotiká, anestetiká, PVC)

Br-sirup proti kašlu HCBr3

I-príprava dezinfekčných prípravkov (iódová tinktúra, iodoform-žltá látka, zásyp)

Výskyt v ľudskom tele :

Cl-v žalúdku (kyselina chlórovodíková)
F-zuby (fluorid vápenatý)
I-štítna žľaza (hormón)


Veľkovýroba halogénov :

-oxidácia halogenidových iónov 
-priemyselne prostredníctvom elektrolýzy (katóda-redukcia  anóda-oxidácia) 
-elektrolýza vodného roztoku (alebo taveniny NaCl –> Cl) 
-v laboratóriu-oxidáciou halogenidových iónov oxidačným činidlom 

16HCl + 2KMnO4  –> 5Cl + 2KCl + 2MnCl2 + 8H2O 
4HCl + 2MnO2 –> 2Cl2 + MnO2 + 2H2O

-halogenidy-veľmi silne reaktívne oxidovadlá 
HX + H2O –> H3O+ + X-  halogenvodíkové kyseliny 
H2 + X2 –> 2HX              halogenvodíky (dobre rozpustné vo vode)


Silné kyseliny


HF-medzi molekulami sú vodíkové mostíky 
HI-najsilnejšia
- kyslíkaté kyseliny  HClO–>HClO2 –>HClO3 –>HClO4 (najsilnejšia) 
CaCl + Ca(ClO)2 –>chlórové vápno (najlacnejší dezinfekčná prostriedok)
KclO3-chlorečnan draselný-pri výrobe výbušnin
Vzácne prvky-He (stabilná elektr.komfigurácia),Ne,Ar,Kr,Xe,Rn (rádioaktívny)


Periodická tabuľka prvkov

-1869-Mendelejev (pôvodne len 63 prvkov)-zoradli tabuľku podľa stúpajúcich atómových váh ...
-každá perióda začína typickým kovom–>typický nekov–>typický vzácny plyn
-v periódach sa veľkosť atómových polomerov z ľava do prava zmenšuje (z ľava do prava narastá počet protónov v jadre, čím väčší je počet protónov v jadre, tám väčšou silou pútajú atómy v jadre)

-ionizačná energia-potrebná na odtrhnutie iónu z atómu
-rastie zľava (silné redukovadlá)–>doprava (silné oxidovadlá) (pribúdajú oxidačné vlastnosti) a zdola–> nahor
-na začiatku skupiny=typická tvorby hydroxidov–>na konci=kyselinotvorné prvky

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk