Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Voda H2O

VODA H2O

Voda je chemická látka ktorá je nevyhnutná pre život:
- človeka
- rastlín
- živočíchov
Vodný obal Zeme – Hydrosféra
Voda tvorí 3/4 zemského povrchu:
- oceány a moria tvoria 97% vody na Zemi, slaná voda – nepitná
- ľadovce tvoria 2 % vody na Zemi, sladká voda – zamrznutá
- rieky a jazerá tvoria 1% vody na Zemi, sladká voda – často znečistená, aby bola pitná musí sa prečistiť a chemicky upraviť

Človek a voda:
- voda je pre človeka nevyhnutná, človek vodu využíva na pitie, varenie, osobnú hygienu, zavlažovanie, čistenie, zvieratá, atď.

Delenie vody:
1. podľa pôvodu:
- zrážková: môže mať skupenstvo pevné (sneh, ľadovec) alebo kvapalné (dážď), môže sa znečistiť exhalátmi – kyslé dažde
- povrchová: oceány, moria, rieky, jazerá, atď., vzniká zo zrážkovej vody
- podzemná voda: vzniká presakovaním zrážkovej a povrchovej vody; ak vsiakne do pôdy a prečistí sa vznikne pramenitá voda;
ak vsiakne do pôdy a prečistí sa a obohatí sa o minerálne látky vznikne minerálna voda
2. podľa používania:
- pitná: jej hlavným zdrojom je podzemná voda alebo povrchová voda, pred dodávaním do domácnosti sa chemicky čistí a upravuje, po použití odchádza do čističky odpadových vôd
- úžitková: mierne prečistená, nemôže predstavovať riziko ochorenia, využíva sa najme v poľnohospodárstve (zavlažovanie, dobytok), v priemysle
- destilovaná: bez chuti, bez zápachu, využíva sa najme v laboratóriách a dáva sa pr. do žehličiek
- odpadová: vzniká v domácnostiach, poľnohospodárstve, priemysle, atď., pred vypustením do riek sa musí prečistiť v ČOV

Voda v prírode neustále cirkuluje (kolobeh vody)

Peter Ščasný


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk