Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Konduktometria

Konduktometria je elektrochemická metóda, kt. sa zaoberá spôsobom, výsledkami a vysvetlením merania prechodu el. prúdu vodičmi II. triedy – elektrolytmi (roztoky, kt. obsahujú katióny aj anióny). Priame meranie vodivosti sa používa vo výskume na zisťovanie fyzikálno – chemických konštánt, napr. súčin rozpustnosti KS, disociačná konštanta KD, stupeň hydrolýzy. V praxi sa používa pri kontrole a riadení prevádzky.

V kvantitatívnej analýze sa používa konduktometrická titrácia alebo analýza. Kvantitatívne zmeny koncentrácie elektrolytu sa zisťujú meraním odporu, z kt. sa vypočíta vodivosť. Na meranie sa používa vodivostná nádobka (sú to dva platinové pliešky pokryté platinovou čerňou). Používa sa vodivostná nádobka – používa sa n a priame meranie vodivosti roztoku alebo metóda kalibračnej krivky.

Požíva sa na stanovenie rozpustnosti ťažko rozpustných látok, na stanovenie popola v cukrovarníckych produktoch, na stanovenie vody v koncentrovaných roztokoch, stanovenie vlhkosti tuhých látok, stanovenie alkálií vo vápne, kontrola prípravy pitnej vody.

Pri konduktometrických titráciách vzniká nedisociovaná zlúčenina, napr. AgCl, PbSO4.

Bod ekvivalencie sa prejaví náhlou zmenou vodivosti titrovaného roztoku.

Konduktometrická titrácia je vhodná pri veľmi zafarbených a zakalených roztokoch, kedy nemožno použiť farebné indikátory.

Používa sa na stanovenie obsahu anorganických látok v cukrovej šťave.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk