Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Potenciometria

Používa sa na stanovenie aktivity vodíkových iónov (na stanovenie pH) a na titračné stanovenie látok potenciometrickou indikáciou bodu ekvivalencie. Pri meraní pH a pri neutralizačných titráciách sa požíva ako indikačná elektróda (jej potenciál závisí od koncentrácie meraného systému), používa sa vodíková elektróda, antimónová elektróda a sklenená elektróda.

Ako porovnávacia sa používa kalometrová (ortuť). Pri zrážacích titráciách sa používa strieborná elektróda. Na oxidačno-redukčnú titráciu sa používa platinová alebo zlatá elektróda. Spojením indikačnej a porovnávacej elektródy a ponorením do merného roztoku vzniká galvanický článok a meranie jeho elektromotorické napätie. Ak je známa závislosť potenciálu tej indikačnej elektródy od pomerov v roztoku, možno určiť potrebné vlastnosti roztoku.

Ak sa chemickým procesom zmení zloženie roztoku, vplýva to i na potenciál indikačnej elektródy IE a tým aj na elektromotorické napätie EMN článku → princíp merania pH a potenciometrické titrácie.

použitie: na titráciu zafarbených roztokov a zakalených roztokov → presnejšie výsledky sa dosahujú.

pri potenciometrických operáciách indikuje dosiahnutie bodu ekvivalencie. Zmena potenciálu vhodnej indikačnej elektródy, kt. potencia závisí od koncentrácie titrovaného jódu, alebo od koncentrácie iónov pridávaného odmerného roztoku čím sa odlišuje od odmernej analýzy a indikátora.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk