Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Emisná spektrálna analýza

-skúma žiarenie, kt. vysielajú atómy alebo ióny skúmanej látky vo vzbudenom stave (exitovanom stave), dodaním energie v el. oblúku v iskrivom výboji alebo plameňom.

 • žiarenie vysielané exitovanými atómami je polychromatické
 • pomocou hranola, alebo mriežky sa rozloží na jednotlivé zložky
 • žiarenie sa rozkladá a zaznamenáva v prístrojoch, kt. a nazývajú spektrografy
 • žiarenie (rad čiar), kt. zodpovedá vlnovým dĺžkam polychromatického žiarenia sa zaznamenáva na fotografickom materiály
 • pre každý prvok sú tieto čiary charakteristické → prítomnosť čiar v spektre dokazuje prítomnosť prvku vo vzorke (atlas spektier – obsahujú všetky prvky, ich spektrá a vlnové dĺžky)
 • z intenzity čiar sa na fotografický zázname mikrofotometrom zistí intenzita a tým koncentrácia látky
  okrem čiarových spektier sa môžu zaznamenať pásové spektrá – sú zložené z veľkého počtu čiar uložených tesne vedľa seba
 • žiarenie spôsobujú preskoky elektrónu z energeticky bohatších hladín na hladiny s nižšou energiou
  elektrón vyžiari rozdiel energie vo forme žiarenia

Pri preskoku elektrónu musia byť splnené určité podmienky:

 • hlavné kvantové číslo (n) sa mení ľubovoľne
 • vedľajšie kvantové číslo (l) sa môže meniť len o jednotku
 • vnútorné kvantové číslo (magnetické a spinové) sa mení len o jednotku, alebo sa vôbec nemení → s rastúcim počtom valenčných elektrónov stúpa počet možných preskokov a spektrá sú zložitejšie.

Ak je energia, kt. elektrón prijme veľká, elektrón úplne opustí atóm – vzniká ión – ionizácia. Ión sa správa ako atóm s protónovým číslom o jednotku menším o čiarové spektrum – posúva sa ku kratším vlnovým dĺžkam – väzbová energia ďalších elektrónov k jadru je väčšia.

Zariadenie pre emisnú spektrometriu:

 • zdroj žiarenia
 • optika – pomocná osvetľovacia optika (rozptylky, šošovky)
 • spektrálny prístroj – štrbina objektívu, šošovka, monochromátor (hranol), detektor žiarenia a fotografická platňa

 


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk