Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Výroba kyseliny sírovej

Vlastnosti a použitie:

- používa sa pri výrobe priemyselných hnojív, výbušnín, rafinácii olejov, pri výrobe technických síranov (modrá skalica),
- používa sa do akumulátorov, v hutníctve v textilnom priemysle, pri spracovaní dreva, pri výrobe pracích prostriedkov, liečív, farbív a ako rozpúšťadlo,
- je bezvodá, bezfarebná olejovitá kvapalina s teplotou varu 338 o0C a s teplotou topenia 10,5 oC, pri miešaní s vodou uvoľňuje plyn,
- jej vodný roztok je silná dvojsýtna kyselina, koncentrovaná pôsobí oxidačne, má schopnosť pohlcovať vodu

Spôsoby výroby:

1.vežový – oxidácia v prítomnosti vody a oxidu dusíka, ako prenášačov kyslíka,

2.kontaktný – výroba H2 SO4 z SO2 za prítomnosti katalyzátora, pričom SO2 sa pripravuje pražením pyritu

4FeS2 + 11O2 ––––> 8SO2 + 2Fe2 O3

- praženie prebieha v mechanickej etážovej peci, ktorá má tvar valca s priemerom 4 – 5 m, s výškou 5 – 9 m alebo prebieha vo fluidizačnej peci, kde je pražený materiál udržiavaný vo fluidnej vrstve – je nadnášaný vzduchom

Samotná kontaktná výroba prebieha v 3 procesoch:

1. príprava SO2 (oxid siričitý) S + O2 ––––> SO2

- vyrába sa spaľovaním síry s nadbytkom vzduchu, čo znamená, že kvapalná prefiltrovaná síra sa spaľuje vysušeným vzduchom pomocou kyseliny sírovej (94 – 96 %) v sušiacej veži
- ide o exotermickú reakciu a vzniknuté teplo sa využíva na výrobu vodnej pary
- tiež sa môže získať spracovaním sádrovca pri teplote 1 350 oC

2 CaSO4 + C –––> 2 CaO + 2SO2 + CO2

- takto vzniknutá zmes sa následne čistí v prašných komorách, cyklónoch, odlučovačoch alebo v elektrofiltroch

2. oxidácia SO2 na SO3 (oxid sírový) 2 SO2 + O2 ––> 2SO3 alebo SO2 + ½ O2 ––> SO3

- reakcia je vratná s nízkou reakčnou rýchlosťou
- katalyzátorom najčastejšie býva V2O5 , ale aj platina, oxid železitý. Najúčinnejší je pri teplote 425 oC, so zvyšujúcou sa teplotou jeho účinnosť klesá
- oxidácia najskôr prebieha v rúrkovom kontaktnom telese, v súčasnosti sú to etážové kontaktné telesá, sú to oceľové valce 5 x 8 m, katalyzátor je uložený na troch až piatich etážách
- plyny vstupujú na prvú vrstvu katalyzátora a aby sa teplota nezvyšovala, privádza sa studený vzduch. Vyrobený oxid sírový sa v telese absorbuje v koncentrovanej kyseline sírovej a vzniká tak óleum – zmes kyseliny sírovej s oxidom sírovým. Ide o dymivú kyselinu s obsahom 20% voľného oxidu sírového

3. absorpcia SO3 v roztoku H2SO4

SO3 + H2O ––> H2 SO4

- oxid sírový sa najskôr pohlcuje v 96 – 98% kyseline sírovej a následne reaguje s vodou za vzniku 99,9 % kyseliny sírovej


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk