Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Chemické informácie - časopis, anotácia, učebnice

Odborný časopis:

je to zdroj informácií, vychádzajúci periodicky. Je zameraný na určitú oblasť vedy, techniky alebo technológií.

vydavateľ:

– vedecké alebo vzdelávacie inštitúcie (SAV, Výskumné ústavy)
– odborné spoločnosti
– odborné záujmové združenia (slov. chem. spol.)

podľa obsahu:

– časopisy s vedeckým zameraním
– technologické a technicky orientované časopisy (plasty, kaučuk)
– časopisy orientované na ekonomiku chem. výroby
– časopisy orientované na ochranu živ. prostredia (Odpady, Životné prostredie, Enviromagazín)
– analýzy vplyvu priemyselnej činnosti na životné prostredie

obsahujú:

– názov časopisu, ročník, rok vydania, poradové číslo, inf. o vydavateľovi, zodpovedný redaktor, adresa redakcie, zloženie redakčnej rady, tiráž
– údaje o vydavateľovi a tlačiarni, obsah ...
– sú tam pôvodné publikované materiály, aktuality, agentúrne správy, inf. o nových publikáciách, monografie, tabuľky, slovníky, recenzie, inf. o sympóziách, seminároch, spoločenské rubriky (životné jubileá, výročia, ...), reklamy, inzeráty, zdroj informácií

charakter článkov:

– správy o výsledkoch laboratórneho alebo prevádzkového výskumu, rozbor vlastností o účinku látok, energií, správy o skúsenostiach s aplikáciou technológií, skúsenosti z priemyselnej výroby, porovnania viacerých procesov, ekonomika výroby (spotreba surovín, energií, prognostický materiál)

článok obsahuje:

– názov, meno autora (autorov), a poradie sa určuje podľa dohody alebo abecedy, pracovisko autora, anotácia alebo abstrakt (často je aj v ANJ), vlastný text
– úvod – význam problematiky
– teoretické východiská (z akej teórie)
– výsledky meraní, analýzy, tabuľky, grafy
– diskusia a komentár k výsledkom
– závery
– zoznam použitej literatúry
– posledné číslo má prílohu (zoznam pôvodných prác publikovaných v časopise, registre – vecné, menné)

Referátové časopisy:

-obsahujú inf. o pôvodných prameňoch informácií (abstrakty – krátke výťahy o publikovaných knihách, článkov v odborných časopisoch a patentoch).
-najpožívanejší zdroj inf. sú tzv. Chemické abstrakty (Chemical Abstracts), podnadpis – Kľúč k svetovej chemickej literatúre). Vydáva ho Americká, chemická spoločnosť a vydáva ho od roku 1907.
-zaznamenávajú inf. zo všetkých významných chemických odborných periodík, vydavateľstiev i patentových úradov väčšiny krajín.
-vychádzajú dva zväzky ročne – jeden zväzok obsahuje 26 čísel.

-odkazy sú tematický členené do piatich celkov:

– Biochémia
– Organická chémia
– Makromolekulárna chémia
– Aplikovaná chémia a chemické inžinierstvo
– Fyzikálna a analytická chémia

-v každom čísle sú registreAnotácia:

- je to krátky výťah z článku, najčastejšie v anglickom jazyku

Učebnice

- je to druh knižnej literatúry, ktorý je určený žiakom a študentom
- sústreďuje poznatky z určitého odboru v rozsahu, ktorý predpisujú učebné osnovy
- obsahujú základné informácie o faktoroch, javoch a procesoch v príslušnom predmete
- informácie musia byť podávané spôsobom primeranému veku, schopnostiam žiaka a študenta a orientácii jeho vzdelávania
- musia obsahovať systematicky a zrozumiteľný výklad učiva
- nové pojmy musia byť definované a vysvetlené
- musia byť v celej učebnici rovnaké všeobecne záväzné symboly pre matematické, fyzikálne a chemické veličiny
- musia mať motivačnú funkciu
- zaujímavosti z histórie
- príklady využitia, obrázky, schémy a grafy
- súčasťou sú cvičenia a úlohy na upevnenie a utvrdenie učiva
- podliehajú odborným recenziám (posudkom), jazykovej úprave, schvaľovaciemu procesu nadriadených orgánov (MŠ SR)
- na prvých párnych stranách je uvedený v učebniciach autor, recenzisti, rok vydania, vydavateľstvo
- učebnica VŠ okrem obsahu, textov i pomocných kapitol obsahujú aj prehľad použitých symbolov, skratiek a jednotiek, vecný register, prehľady, tabuľky hodnôt.
- register – abecedne usporiadaný zoznam hesiel, kt. uvádza stranu, alebo strany, kde sa príslušné pojmy spomínajú (názov zlúčeniny, chem. reakcie, vlastnosti a iný odborný výraz).

Vysokoškolské skriptá

- je to špecifická forma učebníc. Majú menší rozsah, vydávajú ich editačné strediská univerzít alebo fakúlt.
- obsahujú učivo predpísané sylabami – osnova pre príslušný typ štúdia
- majú nižší náklad a formát A4
- obsahujú menej schém grafov a obrázkov
- neobsahujú menný a vecný register, ale obsahujú zoznam použitých skratiek a symbolov
- predávajú sa vo fakultách alebo špecializovaných predajniach

Monografia

- je vedecký spis, kt. sumarizuje informácie o určitom jave, predmete, alebo určitom jave, publikované za posledné roky
- charakteristická je pre ne systematickosť a všestrannosť
- autor triedi a usporadúva podľa rôznych kritérií množstvo pôvodných materiálov, najmä články z odborných časopisov, publikované vedecké práce, patenty, štúdie a pod.
- porovnáva dosiahnuté výsledky, čiastkové závery, postupy a poznatky mnohých pracovísk
- môže hodnotiť, zovšeobecňovať, prípadne vyslovovať aj určité všeobecne platné závery
- obsahuje rozsiahly zoznam použitých publikácií, register
- umožňuje podrobne a rýchlo sa orientovať v určitom odbore, získať prehľad autorov, prípadne pracovísk
- monografie – analýza vody, fyzika vlákien, fyzikálna chémia

Encyklopédie

- knižná literatúra, ale svojím významom a rozsahom i obsahom prekračuje rámec učebníc, či monografií
- finančne náročné je vydanie encyklopédií
- obsahujú niekedy niekoľko zväzkov
- obsahujú heslá, často abecedne zoradené
- heslá sú menšie ucelené celky
- rozsah i obsah je rôzny, závisí od charakteru encyklopédie

Malá encyklopédia chémie

– obsahuje 6000 hesiel v abecednom poradí
- vydaná bola v roku 1980
- obsahuje inf. o chem. látkach, chem. javoch, spôsoboch merania, historický prehľad vývoja chémie, prehľad chem. priemyslu, inf. o chem. školstve a všeobecné inf. o stavbe látok.

- Encyklopédiu zostavuje skupina odborníkov a takisto je lektorovaná

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk