Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Vysoká pec

Vysoká pec má valcovitý tvar, vysoká 20 -30 m, vnútorný priemer v dolnej časti 6 -10 m. Jej objem je až 17010 m kubických. Vnútro pece je vymurované 0.5 až 1 m hrubou vrstvou žiaruvzdorných šamotových alebo magnezitových tehál. Pec sa plní v hornej časti- sadzobni- striedavo rudou, koksom a troskotvornou prísadou. Pec uzatvára kychtový uzáver. Pod ňou je šachta, spodná časť sa volá nístej, najširšia časť pece je rozpora. Pec je chladená vodou a vzduchom. Vo vysokej peci prebieha celý rad dejov:

Pri ústí vzdušných prívodov sa uhlík koksu spaľuje na oxid uhličitý, ktorý sa pôsobením žeravého koksu ihneď redukuje na oxid uhoľnatý;

CO2 + C --> 2CO

Oxid uhoľnatý je hlavným redukčným činidlom, ktorým sa vo vyšších častiach pece postupne vyredukuje z kyslíkatých rúd voľné železo;

3Fe2O3 + CO --> CO2 + 2Fe3O4
Fe3O4 + CO --> CO2 + 3FeO
FeO + CO --> CO2 + Fe

Týmto spôsobom sa oxidom uhoľnatým, tzv. nepriamou redukciou, získavajú asi dve tretiny všetkého železa z rúd. Ďalšou redukciou, tzv. priamou redukciou, čiže samým uhlíkom, sa získa zvyšujúca tretina železa;

FeO + C --> Fe + CO


Pracovná teplota v dolnej časti je asi 1100 stupňov celsia, smerom hore teplota klesá, pod kychtovým uzáverom je asi 200 stupňov celsia. V dolnej časti má pec otvor pre a pre surové železo, vypúšťa sa odpichom - prerazením prepážky otvoru. Po spustení pec pracuje nepretržite , až do stavu, kedy treba znova vymurovať výstieľku, vtedy sa nechá vychladnúť. K peci patria aj tri až štyri (najmenej dva) predhrievače, v nich sa spaľujú tzv. kychtové plyny odvádzané z pece, tie sú ešte dobrým zdrojom energie, ich využitím sa striedavo predhrieva vzduch až na 800 stupňov celsia, než prichádza do vysokej pece. Odpadové plyny sa vedú do komína.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk