Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Destilácia

Destilácia

-je fyzikalno-chemická separačná metóda ktorá sa najčastejšie používa na čistenie
kvapalných látok destiláciou sa oddelujú:
1. Z kvapalných zmesí jednotlivé zložky z rozdielnou teplotou varu
2. Prchvé látky od neprchavích
- destilácia sa využíva aj pri oddestilovaní rozpuštadla z kvapalného roztoku
- destiláciou zmeníme kvapalnú látku do plynného skupenstva varom a potom ju znova
skvapalníme v inej časti aparatúri ( para skondenzuje )
destilát - produkt destilácie zachytávame ho do zbernej nádoby

Destilácia pri normálnom tlaku

-jednoduchou destiláciou pri normálnom tlaku sa oddelujú kvapalné látky s rozdielnou teplotou
varu, rozdiel v teplote varu nemá byť menší než 35 - 40°C
- destilačná aparatúra sa skladá z destilačnej (frakčnej) banky ktorá má okrúhle dno a visoké
hrdlo z odvodnou rúrkou. Destilačna banka sa plní roztokom určeným na destiláciu maximálne
do 2/3. Pred začiatkom destilácie sa do banky vkladajú varné kamienky aby sa zabranilo
utajenému varu - stav keď sa pary pri teplote varu vyvíjajú nerovnomerne a uvoľnujú sa
narazovito.Banka sa uzatvara korkovou zatkou z jednym otvorom do ktorého sa zasúva
teplomer. V destilačnej banke sa zahreje roztok do varu, teplomer má byť zasunutý tak aby
ortuťová gulka siahala 1 cm pod otvor odvodnej rúrky. Chladič sa pripája korkovou zátkou na
odvodnú rúrku destilačnej banky, v chladiči neustále prúdi voda ktorá sa privádza a odvádza
gumenými hadicamy. Pary vriacej kvapaliny prechadzajú do chladiča pri čom kandenzujú,
para a kondenzát prechádzajú v jdnom smere chladiča voda preteká pláštom chladiča
opačným smerom. Získaný destilát odkvapkáva cez Alonž do zbernej nádoby.

Alonž
- je sklenný nádstavec spojený s chladičom cez ktorý preteká destilát, celá destilačná
aparatúra musí byť upevnená pomocou držiakov a svoriek na železných stojanoch
Na zahrievanie benky sa používajú rozdielne zariadenia:
1. Elektricky vyhrievane hniezda
2. pieskovo, olejovo, vodný kúpel
- rorlaviny 1. a 2. triedy musíme zahrievať s elektricky vyhrievaného kúpela

Destilácia za zníženeho tlaku

- destiláciou za zníženeho tlaku sa dosiahne var zmesi pri nižšej teplote. Používa sa v podstate
také isté zariadenie ako pri destilácií za normálneho tlaku s tým rozdielom že celá aparatúra
je uzavretá zábrusovími spojmi vrátane zbernej nádoby, a celá aparatúra je pripojená na vodnú
vývevupomocou ktorej znižujeme tlak v celom systéme. Táto destilácia sa používa pri
kvapalinách ktoré sa pri vyžšej teplote rozkladajú (horia, tlejú) a preto ich nemožno destilovať
za normalneho tlaku.
Teplota varu - je teplota pri ktorej tlak nasítených pár nad kvapalinou sa vyrovná okolitému tlaku

Destilácia z vodnou parou


- využívame v takých prípadoch ak ide o oddelovanie látok ktoré majú teplotu varu viac ako
100°C, lahko sa teplom rozkladajú a destilujú z vodnou parou. Podmienka je aby sa destilovana
látka nemiešala z vodou.

Vyvíjač pary

- vodná para sa vyvíja v oddelenej nádobe zahrievaním vody do varu. Vvíjačom pary je varná
banka uzavretá korkovou zátkou z dvoma otvormi. Jedným otvorom prechádza rúrka ktorou
sa odvádza vodná para na dno destilačnej banky. Spojenie vyvíjača pary a destilačnej banky
má byť čo najkratšie aby v nej para nekondenzovala. Druhým otvorom prechádza poistná
rúrka ktorá siahana dno banky, používa sa na vyrovnanie tlaku po skončení zahrievania sa
cez ňu natiahne vzduch a zamedzí sa nasatiu kvapaliny z destilačnej banky do vyvíjača
pari sa vopred naplní asi do polovice vodou a pridajú varné kamienky aby sa zabespečil
rovnomerný var, súčasne sa pomaly ohrieva aj destilačná bankana teplotu 100°C aby
sa objem kvapaliny v nej zbitočne neohrieval a nežvetšoval kondenzáciu pari.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk