referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milan
Sobota, 27. novembra 2021
Obnova narušených ekosystémov - ADR, význam a uplatnenie pri autodoprave
Dátum pridania: 15.10.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: dix1
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 412
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.9
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 9m 50s
Pomalé čítanie: 14m 45s
 
Nebezpečné látky, t.j. najmä chemické látky a prípravky, jedy a žieraviny, horľavé kvapaliny, ropné výrobky, náterové hmoty a iné škodliviny majú rôzne vlastnosti, ktoré za určitých podmienok pôsobia nepriaznivo na zdravie človeka. Tieto nebezpečné vlastnosti sú dané fyzikálne chemickými vlastnosťami príslušných látok. V praxi sa často kombinujú a jedna látka, či prípravok môže predstavovať celé spektrum nebezpečia. Pod pojmom chemické škodliviny rozumieme nejakú chemickú látku, ktorá po preniknutí do organizmu alebo v interakcii s ním môže vyvolať jeho poškodenie. S chemickými škodlivinami prichádza pracovník do kontaktu behom pracovného procesu v prevádzkach a technológiách, kde sa pracuje s chemickými látkami – hovoríme o profesnej expozícii. Vo svete sa používa ročne približne pol milióna chemických látok, 500 – 1 000 ročne nových pribúda. Ročný prírastok chemický priemysel vykazuje stabilne o 5 – 10 %. Vo svete je známych 8 miliónov chemických látok. Žiaľ chemické škodliviny sa dostali aj do životného prostredia a podieľajú sa na jeho devastácii. Dnes hovoríme o totálnej chemizácii životného prostredia. Je to dôsledok chemizácie všetkých priemyselných odvetví. S chemickými látkami sa stretávame vlastne okrem chemického priemyslu resp. vlastnej chémie aj v spotrebnom priemysle – detergenty, syntetické farbivá, kozmetické prípravky, potravinárstve – konzervovacie a chuťové prísady, poľnohospodárstve - pesticídy a hnojivá, strojárstve, zdravotníctve, farmaceutickom priemysle a inde. Chemické látky sú dnes hlavným zdrojom ohrozenia pracovného a životného prostredia. Podieľajú sa na karcinogénnych ochoreniach, genetických zmenách, znížení plodnosti, poškodení imunity, alergických, neurotických a iných chronických ochoreniach. Súčasná zdravotná situácia na Slovensku je nepriaznivá. Zdravotnícke štatistiky sú alarmujúce. Dostali sme sa na popredné miesto vo svete vo výskyte kardiovaskulárnych a onkologických ochorení. Ako nezdravé životné prostredie sa odráža na zlom zdravotnom stave populácie, tak aj nezdravé pracovné prostredie má nepriaznivý dopad na zdravie pracujúcich.
Problematika chemických látok a prípravkov a ochrana pred ich nepriaznivými účinkami v Slovenskej republike sa začala riešiť komplexne a v súlade s chemickou legislatívou EÚ. Starostlivosť o zdravie človeka je vždy prioritou, ktorá sa odráža v koncepcii štátnej zdravotnej politiky.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: Zbierka zákonov ( Zákony a vyhlášky k danej problematike ), Zákon Národnej rady SR č. 163/2001 o chemických látkach a prípravkoch s účinnosťou od 1.júla 2001., Vyhlášky a oznámenia Ministerstva hospodárstva SR o vydaní Výnosov MH SR k zákonu o chemických látkach a prípravkoch zverejnených na www. economy.gov.sk na stránke spracovateľský priemysel, Vyhláška MZV SSR č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí, Dohoda ADR ,Príloha A , vydal ČESMAD Slovakia v roku 1996 ako svoju 5. publikáciu,Príloha B, vydal ČESMAD Slovakia v roku 1996 ako svoju 6. publikáciu,Zmeny a doplnky príloh A a B vydal ŠEVT v roku 1997 ako 1. publikáciu, Doc. Ing. Karol BALOG, CSc. – NEBEZPEČNÉ LÁTKY Bezpečná doprava a manipulácia s nebezpečnými látkami vydané FINEST v roku 1996, Ing. Šoltýs Ladislav, MH SR - Prednáška na celoslovenskom seminári pre bezpečnostných technikov, ktorý sa konal v roku 1998 v Charlie centre k novej legislatíve týkajúcej sa chemických látok a prípravkov – interný materiál pre účastníkov seminára .
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.