referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marína
Streda, 8. decembra 2021
Využívanie, znečisťovanie a ochrana vodných zdrojov
Dátum pridania: 23.09.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: milanozo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 403
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.7
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 2m 50s
Pomalé čítanie: 4m 15s
 
Vodné zdroje sú nevyhnutnou podmienkou pre ekonomický, sociálny a kultúrny rozvoj ľudskej spoločnosti. Hlavné vodné zdroje sú sladké povrchové a podzemné vody na súši, ktoré však tovria iba 2,5 % z celkových zásob vôd na Zemi. Z nich sa zatiaľ najviac využívajú rieky a jazerá.
Nepriaznivé zásahy človeka do prírodných procesov sa prejavujú aj v hydrosfére. Spôsobujú prudký rast spotreby vody a znečisťovanie vodstva.
Rast počtu obyvateľov Zeme, jeho sústreďovanie do miest, rozvoj priemyslu a intenzifikácia poľnohospodárstva vyvoláva ustavičné zvyšovanie požiadaviek na množstvo vody. V súčasnosti sa jej ročná spotreba odhaduje na takmer 4.000 mld.m3. Najväčší spotrebitelia vody sú poľnohospodárstvo a priemysel.
Kvalitná sladká voda sa stáva vzácnym tovarom a predmetom exportu. S rastom spotreby vody sa zvyšuje aj znečisťovanie povrchových a podzemných vôd. Spôsobujú ho rôzne prírodné a antropogénne činitele. Z prírodných činiteľov je to najmä vodná erózia. Jej pôsobenie a stupeň znečistenia vôd závisia od miestnych podmienok geologických, geomorfologických, klimatických, pôdnych i vegetačných.

Človek znečisťuje vodné zdroje nepriamo, najmä prostredníctvom atmosférických zrážok a priamo svojou činnosťou. Z tohto hľadiska sa rozlišujú zdroje znečisťovania: z priemyselnej výroby (ropa a ropné produkty, rozličné organické a anorganické látky), z poľnohospodárskej výroby (priemyselné hnojivá, odpadové vody), zo sídiel (tuhý a kvapalný odpad) a z dopravy (exhaláty, ropné produkty).
Znečisťovnie vody sa prejavuje zmenou jej fyzikálnych vlastností (napríklad zvýšením teploty), chemického zloženia (zvýšením obsahom rôznych anorganických a organických látok), biologických vlastností (zvýšeným obsahom vírusov, baktérií, rias a ďalších mikroorganizmov.

Podľa pôsobenia sa rozlišuje znečistenie vôd zdrojové, plošné a havarijné. Zdrojové znečistenie spôsobuje jeden alebo viacero odtokov odpadových vôd do povrchových tokov alebo vodných nádrží. Plošné znečistenie nastáva väčšinou pri aplikácii priemyselných hnojív a pesticídov v poľnohospodárstve vplyvom priemyselných exhalátov i dopravy. Havarijné znečistenie predstavuje náhly a nepredvídaný únik škodlivých látok do povrchových alebo podzemných vôd. Často k nemu dochádza v oceánoch a moriach najmä pri havárii tankerov alebo pri ťažbe ropy.
Medzi najvýznamnejšie vodné zdroje patria povrchové toky. Možnosti ich využitia na rôzne účely však veľmi ovplyvňuje kvalita vody.

Zisťuje sa pravidelným sledovaním a hodnotením odobratých vzoriek na základe ukazovateľov: kyslíkový režim, základné tyzikálne vlastnosti a chemické zloženie, doplňujúce chemické zloženie, tažké kovy, biologické a mikrobiologické zloženie a rádioaktivita.
Medzi základné vodohospodárske činnosti spoločnosti patrí ochrana vodných zdrojov. Jej cieľom je chrániť ich pred znečistením, vyčerpaním alebo iným znehodnotením. Zásady ochrany vôd zú zakotvené v zákonoch. Veľmi dôležité je dôkladné čisenie odpadových vôd pred ich vypustením do recipientov, ktoré sa uskutočňuje rôznymi technologickými postupmi v čistiarňach odpadových vôd.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.