Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Cestná doprava - klasické zdroje energie

ROPA

Ropa je čiernou krvou našej civilizácie. Benzín a nafta – tzv. klasické palivá v cestnej doprave, ktoré sa z nej vyrábajú pokrývajú až 40 % celosvetovej spotreby energetických zdrojov. Ropa je však fosílnym palivom, ktoré príroda vytvorila za mnoho miliónov rokov a jej zásoby sa neuveriteľným tempom znižujú. Čoskoro jej ťažba dosiahne vrchol a postupným znižovaním zásob prestane byť jej produkcia ekonomicky únosná. Doprava je kľúčovým prvkom každej vyspelej ekonomiky, pričom jej rozvoj je úzko zviazaný práve so stupňom motorizácie. Popritom, že nám do značnej miery zaisťuje životnú úroveň je charakterizovaná aj tým, že spaľovanie ropných produktov so sebou prináša aj problémy. Spaľovanie ropných produktov (benzín, nafta) motorovými vozidlami spôsobuje vážne znečistenie životného prostredia a to má za následok nenapraviteľné škody na prírode a zdraví ľudí. Ropa je minerálny olej prírodného pôvodu, ktorý obsahuje zmes uhľovodíkov a pridružených nečistôt, ako je napríklad síra. Vyskytuje sa v kvapalnej forme pri normálnej atmosférickej teplote a tlaku a jeho fyzikálne vlastnosti (hustota, viskozita, atď.) sa veľmi menia.

Využívanie obmedzených zásob ropy podobne ako iných fosílnych palív (uhlie, zemný plyn, urán) má však aj iný - morálny rozmer. Uvedomenie si skutočnosti, že zdroje sú ohraničené, znamená, že úplné vyčerpanie týchto palív nie je ľudské vo vzťahu k budúcim generáciám. Generácie našich detí nielenže nebudú môcť využívať tieto zdroje, ale budú zaťažené aj problémami, ktoré dnes spaľovanie fosílnych palív zo sebou prináša. Globálne klimatické zmeny sú len jedným z mnohých ekologických problémov, ktorého dôsledky budú zaťažovať ešte mnoho nasledujúcich generácií.
1. KLASICKÉ PALIVÁ

1.1. AUTOMOBILOVÉ BENZÍNY

Benzín je zmes uhľovodíkov a ďalších látok ako sú parafíny, olefíny a aromatické látky. Približný vzorec je C6H14. Benzín je jedna z frakcii ropy, ktorá sa destiluje v rozmedzí 30-215°C. Bezolovnaté automobilové benzíny sú zmesi kvapalných uhľovodíkov prevažne ropného pôvodu, ktoré vrú a odparujú sa v teplotnom rozmedzí 35 - 215 °C. Odparivosť je je jednou z najdôležitejších vlastností benzínu z hľadiska karburácie. Automobilové benzíny môžu obsahovať, antioxidačnú prísadu, detergentnú prísadu ako aj iné prísady na zlepšenie úžitkových vlastností. Automobilové benzíny sú horľavina I. triedy nebezpečnosti. Sú to prchavé látky, ich pary pôsobia narkoticky, dráždia sliznicu a vyvolávajú bolesti hlavy.

V závislosti od koncentrácie môže Vdychovanie pár automobilových benzínov viesť až k bezvedomiu. Preto pri práci a manipulácii s automobilovými benzínmi, hlavne v uzavretých priestoroch, treba pracovať pri dostatočne intenzívnom vetraní. Pri kontakte benzínov s pokožkou pôsobia odmasťujúcim a dráždivým účinkom.

Automobilové benzíny sú vysokokvalitné a výkonné pohonné hmoty do zážihových motorov konštruovaných na bezolovnatý benzín a vybavené katalyzátorom, ako aj pre motory konštruované na palivo s obsahom olovnatých antidetonátorov. Kvalita automobilových benzínov je čoraz viac determinovaná požiadavkami na ochranu životného prostredia. V záujme zníženia obsahu škodlivín v ovzduší sú do nových automobilov povinne inštalované katalyzátory znižujúce obsah škodlivých látok vo výfukových plynoch. Ich dobrá funkcia je však podmienená odstránením olova z automobilových benzínov. Ďalej poznáme technické benzíny - zmesi ropných uhľovodíkov. Sú to priezračné bezfarebné kvapaliny charakteristického benzínového zápachu, bez viditeľnej vody a mechanických nečistôt. Obsah benzénu v nich neprekračuje hodnotu 0,5 %. Z hľadiska hygieny práce sú to látky škodiace zdraviu. V závislosti od koncentrácie pár pôsobia narkoticky a dráždia sliznice. Pri vdychovaní vyvolávajú bolesti hlavy, pri dlhšej expozícii môžu privodiť až bezvedomie. Najmä v uzavretých miestnostiach musí byť zabezpečené dostatočné vetranie. Technické benzíny silne odmasťujú pokožku, čo spôsobuje jej praskanie, precitlivenosť a umožňuje vznik infekcie.

Ťažký benzín je medziprodukt určený pre petrochemický priemysel (napr. na výrobu etylénu alebo aromátov), alebo na výrobu benzínov v rafinérii. Destilačné rozpätie od 30 °C-210 °C a užším.

Ostatné benzíny sú látky, definované ako rafinované destilátové medziprodukty pri destilácii v rozpätí ťažkého benzínu/petroleja. Členia sa na:
a) technický benzín
b) lakový benzín
1.2. MOTOROVÁ NAFTA

Motorová nafta je zmes kvapalných uhľovodíkov, ktorá vrie v teplotnom rozmedzí 150 - 370 °C. Obsahuje prísady na zlepšenie nízkoteplotných vlastností paliva. Môže obsahovať aj iné overené prísady na zlepšenie úžitkových vlastností. Je dovolené použiť aj farbivá a označovacie látky.

Motorová nafta sa vyrába v troch druhoch a líši sa od seba vlastnosťami a použitím pri rôznych klimatických podmienkach. Sú to horľaviny III. triedy nebezpečnosti.

Z hygienického hľadiska je motorová nafta látkou, ktorá môže spôsobiť pri opakovanom alebo dlhodobom kontakte s pokožkou zjavné podráždenie.

Motorová nafta sa používa prevážne ako palivo pre pohon vznetových motorov. Môže sa používať aj ako palivo na vykurovanie miestností v spotrebičoch konštruovaných pre daný účel (naftové kachle, kotle). Jednotlivé druhy motorovej nafty sa používajú podľa ročných období. Vývoj v kvalite motorovej nafty smeruje predovšetkým k zníženiu obsahu síry a k zníženiu obsahu aromatických uhľovodíkov. Dodávky motorovej nafty s obsahom síry pod 0,05% významným spôsobom prispeli k zlepšeniu životného prostredia v zahustenej mestskej zástavbe, kde je veľkým znečisťovateľom hromadná autobusová doprava.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk