referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vilma
Pondelok, 29. mája 2023
Čistenie vody
Dátum pridania: 03.12.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: persian
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 610
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2.6
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 4m 20s
Pomalé čítanie: 6m 30s
 
ČOV pozostáva z týchto stupňov čistenia:
mechanického predčistenia, biologického čistenia substrátom vo vznose, kalového hospodárstva, merania a regulácie procesu čistenia a podľa veľkosti a typu ČOV z velína a sociálnej časti.
Čistenie odpadových vôd prebieha autoregulačne v jednej nádrži - biologickom reaktore. Biologická jednotka automaticky reaguje na zmeny prítoku a koncentrácie znečistenia v priebehu dňa až týždňa.

Nádrže biologického čistenia môžu byť kruhové, štvorcové alebo obdĺžnikové; betónové, plastové alebo z oceľových, resp. smaltovaných plechov. Pre účely rekonštrukcie ČOV je výhodné využiť už súčasné vybudované nádrže, ako sú rozostavané objekty ČOV, žumpy, septiky alebo skladovacie nádrže hnojovice. Biologické reaktory môžu byť nadzemné alebo podzemné, otvorené alebo zakryté, čo závisí od klimatických podmienok; požiadaviek ich optimálneho umiestnenia, alebo vhodného zosúladenia s okolím. Vostavby v reaktore sú v nekorodujúcom prevedení, najčastejšie z plastov. Oceľové konštrukcie, plošiny, lávky a schodištia sú chránené žiarovým zinkovaním. Všetky technologické potrubia sú plastové, alebo oceľové ktoré sú žiarovo zinkované. Niektoré diely ako odtokové žľaby sú zásadne dodávané z nerezového materiálu. V nerezovom prevedení na základe objednávky môže byť i celá ČOV.

Vybudovanými vostavbami je priestor aktivácie rozdelený na jednotlivé sekcie vzájomne prepojené do uzatvoreného cirkulačného okruhu, ktoré svojím usporiadaním a vybavením umožňujú plniť na seba naväzujúce funkcie biologického čistenia, a to biodegradáciu a nitrifikáciu s viacstupňovou denitrifikáciou. Udržiavanie zmesi vo vznose, ako aj dodávka potrebného množstva vzduchu pre proces čistenia sú zabezpečené pneumaticky vháňaním vzduchu do technologického procesu dúchadlom cez prevzdušňovacie elementy jemnobublinovej aerácie. Na oddeľovanie vločiek aktivovaného kalu od vyčistenej vody sa využíva sedimentácia a filtrácia kalu s protiprúdnym usporiadaním vtoku substrátu do separácie.

Technológia čistenia odpadových vôd BCTS je navrhnutá ako dlhodobá aktivácia s úplnou aeróbnou stabilizáciou kalu, bez nutnosti ďalšieho anaeróbneho spracovania. Odčerpaný prebytočný kal z procesu čistenia je biologicky stabilizovaný, dobre manipulovateľný, ďalej sa nerozkladá a nespôsobuje senzorické závady. Kalové hospodárstvo je riešené podľa veľkosti čistiarne, podľa konkrétnych požiadaviek a finančných prostriedkov. Od hydrofóbneho odvodňovania vo vreciach u domových ČOV, až po zahusťovanie a uskladňovanie v kalojeme s následným vyvážaním resp. mechanickým odvodňovaním.

Technológia čistenia odpadových vôd typom ČOV BCTS s komplexným procesom čistenia v jedenj nádrži, s využívaním filtrácie kalu v separácií a biologickou stabilizáciou kalu, predstavuje v súčasnej dobe špičkové riešenie čistenia odpadových vôd. Celkové usporiadanie čistiarne sa navrhuje podľa konkrétnych podmienok, aby bolo možné optimálne zabezpečiť čistenie odpadových vôd a likvidáciu kalu.
Táto technológia od vzniku firmy EKOFLUID spol. s r.o. v r.1990 sa neustále vyvíja a napreduje v spolupráci a kooperácii s firmou BioCompact spol. s r.o. Bratislava.

ČISTIACI PROCES
Čistiaci proces je možné rozdeliť na mechanické predčistenie, biologické čistenie, prevzdušňovací systém s výrobou vzduchu a jeho rozvodom, kalové hospodárstvo, prevádzkový rozvod silnoprúdu so systémom kontroly a riadenia. V prípade požiadavky zvýšeného čistiaceho efektu je možné zaradiť do čistiacej linky stupeň terciálneho dočistenia, resp. chemické hospodárstvo.

MOŽNOSTI ČISTENIA ODPADOVÝCH VÔD
Technológiou BCTS je možné vyriešiť čistenie splaškových odpadových vôd od najmenších zdrojov znečistenia, ako sú rodinné domy t.j. od 2 EO, až po veľké mestské čistiarne odpadových vôd do 50 000 EO. Ďalšou oblasťou využitia technológie BCTS je čistenie priemyselných odpadových vôd, ktoré je možné rozdeliť na odpadové vody z chovu hospodárskych zvierat, odpadové vody z potravinárskeho priemys-lu (porážka zvierat a spracovanie mäsa, mliekarenský priemysel a pod.) a odpadové vody iného charakteru (textilný, papierenský priemysel a pod.).

KVALITA ODPADOVÝCH VÔD NA ODTOKU Z ČOV
Progresívne technické a technologické riešenie umožňuje dosiahnuť výrazne vysoké parametre kvality vyčistenej vody, ako aj produkciu biologického kalu za ekonomicky dostupných nákladov, ktoré sú niž-šie než u klasických čistiarní, a to pri minimálnych priestorových nárokoch. Vzhľadom na to, že sa jedná o dlhodobú aktiváciu s úplnou stabilizáciou kalu, kvalita vyčistenej odpa-dovej vody na odtoku má vysokú kvalitu, pritom čistiaci účinok na základe prevádzkových výsledkov sa pohybuje v rozmedzí od 90 do 98 %.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.