Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

UNCED: Konferencia OSN o ŽP a rozvoji

- konala sa 3. - 14.6.1992 v Rio de Janeiro
- účastníci prijali 5 dokumentov, z ktorých 2 majú medzinárodno-právne záväzný charakter:
1. Rámcový dohovor OSN o zmene klímy
2. Dohovor o biologickej diverzite

a zvyšné tri charakter deklaratívny
1. Rio deklarácia
2. AGENDA 21
3. Právne nezáväzné autoritatívne prehlásenie k princípom globálnej dohody o využívaní, ochrane a TUR všetkých typov lesov

- vzhľadom na svoje zameranie a účasť rekordného počtu hláv štátov (114) = SUMMIT ZEME
- prijatá Deklarácia o ŽP a rozvoji (RIO DEKLARÁCIA) – obsahuje 27 zásad TUR a preambulu
- rozsiahla AGENDA 21 predstavuje návod, ako ich uvádzať do života

TUR
- je taký rozvoj ľudskej spoločnosti, ktorý súčasným i budúcim generáciám zachováva možnosť uspokojovať ich základné životné, duchovné, sociálne a ekonomické potreby a pritom neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva prirodzenú funkciu ekosystémov; zároveň zachováva aj kvalitné ŽP
- TUR neznamená, že sme zdedili Zem od našich rodičov, ale znamená, že sme si ju požičali od našich detí
- TUR je vecou každého občana a celej spoločnosti
-treba začať od seba, a to:
1. Zmenou hodnotových orientácii v práci a v osobnom živote smerom k pozitívnym životným hodnotám, ako zdravie, vzdelanie, kultúra, tvorivá práca, dobré medziľudské vzťahy, zdravé a krásne ŽP
2. Zvyšovaním osobnej zodpovednosti za kvalitu svojho života a života budúcich generácii a za kvalitu ŽP
3. Úctou k duchovným, historickým a kultúrnym hodnotám
4. Zapájaním sa do života komunity a do aktivít v prospech svojej obce, mesta, regiónu, krajiny
5. Podporou a solidaritou s ľuďmi, s krajinami, ktoré našu pomoc potrebujú.

TUR má 3 ciele:
1. zlikvidovať na svete hlad a chudobu
2. zabezpečiť celosvetový mier
3. odstrániť globálne environmentálne riziká a zlepšiť ŽP

AGENDA 21
- predstavuje najrozsiahlejší, najobsažnejší a najinštruktážnejší z dokumentov prijatých na konferencii UNCED
- názov má vyjadrovať, že ide o agendu 21.storočia
- podrobne rozpracúva a do akčnej roviny premieta zásady obsiahnuté v Rio deklarácii
- považuje sa za prvý celosvetový dokument o uplatňovaní TUR v rôznych sférach a na rôznych hierarchických úrovniach
- pozostáva zo 40 kapitol, rozdelených na 4 časti
1. sociálna a ekonomická dimenzia – boj s chudobou, hladom, ochrana a podpora ľudského zdravia, rozvoj ľudských sídiel
2. ochrana zdrojov a hospodárenie s nimi – pre rozvoj a ochranu ovzdušia, ochranu morí, oceánov, ochranu pôdy, hospodárenie s nebezpečnými odpadmi...
3. posilňovanie úlohy dôležitých skupín – úloha detí, žien, mládeže, samospráv, organizácii...
4. prostriedky na realizáciu
- zo 132 ukazovateľov TUR predložených na 4. zasadnutí komisie OSN pre trvalo udržateľný rozvoj – New York 1997 – sa 76 zameriava na sociálne, ekonomické a inštitucionálne otázky a len 56 na environmentálnu problematiku
- ide najmä o ukazovatele ako miera nezamestnanosti, populačný rast, natalita, mortalita, stredná dĺžka života pri narodení, dojčenská úmrtnosť, spotreba fosílnych palív, intenzita ťažby dreva..
- za realizáciu AGENDY 21 zodpovedajú predovšetkým jednotlivé vlády za podpory medzinárodného spoločenstva na čele s OSN
NATURA 2000
- sústava chránených území európskeho významu
- prostredníctvom nej sú chránené najvzácnejšie a najmä ohrozené druhy voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a vybrané biotopy, ktoré sa vyskytujú na území EÚ
- Natura 2000 v tejto fáze vytvárania nie je ekologickou sieťou porovnateľnou napr. s naším ÚSES (územný systém ekol. Stability), nakoľko jednotlivé oblasti nie sú poprepájané líniovými prvkami – biokoridormi
- Natura 2000 symbolizuje ochranu prírodných hodnôt EÚ
- Natura 2000 je názov sústavy chránených území členských štátov EÚ, ktorej cieľom je zachovať prírodné dedičstvo významné pre EÚ ako celok a nielen pre príslušný členský štát
- bude predstavovať sústavu chránených území európskeho významu vyhlásených na ochranu biotopov, živočíchov a rastlín, ktoré sú na území členských štátov EÚ vzácne alebo ohrozené
- výber území do sústavy chránených území Natura 2000 je založený výslovne na vedeckom základe
- opatrenia na zabezpečenie prirodzeného vývoja týchto území z hľadiska ochrany prírody však berú do úvahy aj ekonomické, sociálne, kultúrne a regionálne požiadavky
- účelom vytvorenia tejto sústavy teda nie je izolovať chránené územia a úlne z nich vylúčiť činnosť človeka, ale naopak podstatou ich ochrany je zabezpečiť a podporiť také aktivity, ktoré sú v súlade s ochranou prírody
- Natura 2000 sa skladá z území chránených podľa dvoch druhov smerníc (právnych noriem):
1. smernica Rady 79/409 EHS o ochrane voľne žijúcich živočíchov – tzv. SMERNICA O VTÁKOCH
2. smernica Rady 92/43 EHS o ochrane biotopov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín – tzv. SMERNICA O BIOTOPOCH

- podľa smernice o vtákoch musia byť pre vybrané druhy vtákov vyhlasované zvlášť chránené územia pre vtákov, na Slovensku nesú názov „chránené vtáčie územia“
- podľa smernice o biotopoch je nevyhnutné vyhlásiť osobitné územia ochrany biotopov a druhov
- pre nás záväzné od vstupu do EÚ 1.5.2004
- pre ochranu európsky významných druhov vtákov a ich biotopov sú určené pravidlá regulujúce činnosti, ktoré ich vážne ohrozujú, v záujme toho aby:
·nedochádzalo k úmyselnému zabíjaniu a poškodzovaniu druhu
·nedochádzalo k úmyselnému poškodzovaniu hniezd a biotopov
·nedochádzalo k nezákonnému odoberaniu a chovu v zajatí žiadnych druhov voľne žijúcich vtákov
·sa lovili len druhy, na ktoré sa môže poľovať
·sa obchodovalo len s druhmi, ktoré sa môžu uviesť na trh
·sa nepoužívali otrávené návnady, pasce ani iné zakázané spôsoby lovu a odchytu vtákov

- do národného zoznamu Natura 2000 bolo navrhnutých 384 území európskeho významu

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk