referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bibiána
Štvrtok, 2. decembra 2021
Spaľovne
Dátum pridania: 14.04.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lenkten
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 810
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 7.5
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 12m 30s
Pomalé čítanie: 18m 45s
 
1.0 Nadregionálna spaľovňa – Hliník nad Hronom
1.1 Všeobecne
Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom 25.januára schválilo výstavbu spaľovne odpadov v areáli bývalej panelárne (uznesenie 1/oz/2005), na základe čoho zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja uznesením číslo 687/2005 z 10. februára súhlasilo s výberom lokality pre výstavbu zariadenia na zhodnocovanie odpadov v katastrálnom území Hliník nad Hronom. (Poznámka: v záujme objektivity treba uviesť že pravdepodobne hlinickí poslanci rozhodovali na základene úplných skreslených informácii.)V tlači ako i v telelevízii prebehli informácie, že uvedená spaľovňa má byť určená na spaľovanie nebezpečných a zvlášť nebezpečných odpadov z územia celého stredného Slovenska ako i z iných regiónov Slovenska. Umiestnenie tejto spaľovne bolo uvažované v piatich lokalitách kraja, avšak pre odpor obyvateľstva (v niektorých obciach boli aj referendá) a súhlas obce Hliník nad Hronom, bolo rozhodnuté o jej umiestnení práve v Hliníku, kde nie sú priaznivé rozptylové podmienky. (Poznámka: Moderné spaľovne sa vo svete stavajú aj vo veľkých aglomeráciach, ale na rovinách, kde spádová oblasť pre splodiny je stovky a tisíce kilometrov štvorcových, nie v uzavretej kotline s osobitou cirkuláciou vzduchu, ako je to v Žiarskej kotline.) V súčasnosti treba odstraňovať nebezpečné odpady, ale prečo v Hliníku nad Hronom, kde v pitnej vode je arzén, kde pôda je ešte zamorená pôsobením hlinikárne. Na mieste kde je celá Žiarska kotlina ešte enviromentálne nevysporiadaná s problémami spred 50 rokov. Pri zamýšľaní sa nad „nelogickým“ výberom miesta je vhodné použiť ako možné vysvetlenie citát riaditeľa Úradu BBSK Milana Mráza "Doteraz takúto spaľovňu na Slovensku nemáme. Má to byť vysokoúčinné moderné zariadenie, aké funguje napríklad neďaleko viedenského letiska, či na viacerých miestach v Holandsku. Predpokladané náklady na jej vybudovanie by mali dosiahnuť približne 2 miliardy korún. Zdroje chceme čerpať z európskych fondov, pričom štát by mal prispieť 15-timi percentami a samosprávny kraj kofinancovať 5 percent nákladov. Ak nevyužijeme možnosť postaviť nadregiónalnu spaľovňu v našom kraji, Ministerstvo hospodárstva (MH) SR presunie financie na východné Slovensko" (7.4.2005 TASR).
1.1.1 Účel spaľovne
Spaľovňa bude slúžiť na termické zneškodňovanie tuhých a kvapalných odpadov pre región stredného Slovenska a okolitých regiónov. Ročne sa tu plánuje spracovať okolo 22 000 ton odpadu. Spaľovať sa bude v nepretržitom štvorzmennom procese. Pracovať by v nej malo asi 30 ľudí. Z regiónu stredného Slovenska sa bude spaľovať odpad z dreva, celulózy, lepenky, odpad minerálneho pôvodu, odpad s obsahom kovov, zo spracovania ropy, lepidlá, organické rozpúšťadlá, odpad z plastov a gumy, odpad z chemických procesov, odpad z čistiarní odpadových vôd a kanalizácií....

1.1.2 Vzniknuté škodliviny

Emisie - Pri spaľovaní budú vznikať mnohé škodlivé emisie, z ktorých je dominantnou škodlivinou chlórovodík HCl, oxidy síry SO2, oxidy dusíka a dioxíny typu PCDD a PCDF. (Pozn.: dioxíny majú množstvo toxických účinkov na človeka, ako sú poruchy v imunitnom systéme, nervovom systéme, reprodukčné anomálie, abnormality v správaní sa a karcinogenézy.) Pri spaľovaní bude vznikať aj oxid dusnatý NO, ktorý pri reakcii s kyslíkom oxiduje na NO2, a tento výrazne prispieva k tvorbe fotochemického smogu. Aj keď bude snaha o dodržanie maximálnych množstiev normou stanovených emisných limitov, tieto látky sú natoľko nebezpečné a škodlivé, že aj v malej miere dokážu narobiť veľké škody.
Pevný odpad - ktorý bude spaľovňa produkovať. Ide o popolček, prach, sadze, škváru a trosku. Pri spálení 22 000 ton odpadu ročne je to okolo 5500 t - 6000 t zostatkového odpadu ročne, ktorý bude potrebné ďalej skládkovať a ďalej opatriť tak, aby látky, ktoré bude obsahovať, neprekračovali limity III. triedy vylúhovateľnosti, čo môže vážne poškodiť kvalitu podzemnej vody.
Voda - ktorá vznikne pri odlučovaní TZL a síry, pretože pri spaľovaní budú na to potrebné mokré procesy. Množstvo odpadovej vody bude cca 9 900 m3/ročne. Bude tu potrebné vybudovať čističky odpadových vôd, ktorých zápach bude nemálo obťažovať obyvateľov okolitých obcí. Ďalšie riziká súvisia s manipuláciou nebezpečného odpadu, v dôsledku havárie, zlého technického stavu prepravných zariadení alebo zlyhaní ľudského faktora pri prekládkach.
Dvadsať až tridsať nových pracovných miest a ročná úspora na obyvateľa niekoľko sto korún za odvoz odpadu, je v porovnaní s rizikami viac než smiešne. Humorne vyznieva v týchto súvislostiach aj takmer miliardová investícia do odstraňovania ekologického zaťaženia (červeného kopca) pri hlinikárni, ani nie 10 kilometrov od miesta, kde sa plánuje investovať podobná suma na znečistenie prostredia.

1.2 Slovo odborníka
– vedúca Oddelenia životného prostredia a územného plánu BBSK p. Bímová D
Projekt je súčasťou vládneho programu Slovenskej republiky, pripravenom v súlade s legislatívou Európskej únie. Ako prvé zariadenie, využívajúce špičkovú technologickú úroveň spaľovania nerecyklovateľných odpadov, by bolo pilotným projektom na Slovensku, modelujúcim podmienky realizácie podobných projektov i v iných lokalitách, ktoré postupne majú byť budované v súlade so schválenými koncepčnými a plánovacími dokumentmi. Projekt rieši stav oblasti odpadového hospodárstva po nadobudnutí účinnosti legislatívnych zmien, ktoré budú platiť od roku 2006 a ktoré zakazujú vývoz vybraných odpadov na riadené skládky. Mnohým skládkam odpadov končí aj prechodné obdobie na prevádzku. Slovenská republika postupuje v tejto oblasti v zhode s vyspelými štátmi sveta, keď riadené a plne kontrolované spaľovanie určitých odpadov ako plasty, ropné látky, rozpúšťadlá, farbivá a pod., je najúčinnejšou formou zneškodňovania týchto látok. Priemyselné spaľovanie týchto látok v technologicky špičkovo vybavených spaľovacích zariadeniach s vysoko účinným čistením dymových plynov a riadených spaľovacím procesom, zaručuje ochranu ovzdušia lokalite prevádzkovania zariadenia. Okrem iných výhod sa vytvoria podmienky, aby tieto druhy odpadov neboli spaľované v individuálnych spaľovacích zariadeniach, ako sú rôzne pece v domácnostiach, malých firmách a komunálnych kotolniach. Emisie z takýchto zariadení veľmi vážne znečisťujú okolité ovzdušie, pretože obsahujú vysoké koncentrácie zlúčením chlóru, síry a dusíka, prípadne nespálených organických škodlivín. Naopak, v priemyselných spaľovniach je technológia spaľovania a dočisťovania odplynov na takej úrovni, že tieto zariadenia svojou prevádzkou nepôsobia na svoje okolie negatívne.

Projekt predpokladá vybudovanie spaľovne o kapacite 25 000 t/r . V zariadení budú zneškodňované odpady zo stredoslovenského regiónu. Investičné náklady sú asi 1,5 miliardy korún. Spaľovňa vyžaduje plochu okolo dvoch hektárov a bude zamestnávať asi 30 pracovníkov. Pripravovaná technológia predpokladá niekoľko technologických stupňov. Odpady budú po privezení homogenizované, aby zaťaženie spaľovacieho zariadenia bolo čo najrovnomernejšie. Následne budú dávkované do rotačnej pece, kde pri teplotách okolo 1 400 stupňov budú spáliteľné časti zneškodnené. V dohorievacej komore sa za prebytku vzduchu spália posledné zvyšky spáliteľných látok. Dymové plyny ďalej prechádzajú mechanickými a elektrostatickými odlučovačmi prachu. V parnom kotly je využitý tepelný obsah plynov na výrobu pary. V koncovom stupni sú plyny dočisťované mokrým vypieraním v práčkach, kde sú z nich odstránené zlúčeniny chlóru, síry, fosforu a zvyšky prachu. Vyčistené plyny sú vypúšťané do atmosféry. V prúde odplynov sú povinne zabudované nepretržité analyzátory škodlivín. Táto kontrola kvality odplynov zaručuje až automatické zastavenie prevádzky zariadenia, ak koncentrácie škodlivín prekročia limitované hodnoty. Naviac v okolí zariadenia budú umiestené automatické monitorovacie stanice s trvalým zaznamenávaním stavu ovzdušia. Celá zostava je programovaná tak, aby boli v čo najväčšej miere vylúčené zásahy obslužného personálu do technologického procesu spaľovania. Pevný odpad - troska sa odťahuje do dohorievacej komory a po ochladení je vyvážaná na skládku, kde sa s výhodou používa na krycie vrstvy. Pripravovaný projekt je plne v súlade s prísnou legislatívou a politikou ochrany životného prostredia EÚ.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.