referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Jerguš
Utorok, 3. augusta 2021
Environmentálne vhodný výrobok
Dátum pridania: 09.12.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: teri23
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 416
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 6.4
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 10m 40s
Pomalé čítanie: 16m 0s
 
Znečisťovanie životného prostredia sa dnes stáva predmetom mnohých diskusií na úrovni jednotlivých štátov, ale aj na pôde Európskej environmentálnej agentúry. Do popredia sa dostáva otázka trvalo udržateľného rozvoja, ktorej cieľom je rozvoj kvality životného prostredia a stabilizácia výroby a spotreby vzhľadom k znižovaniu negatívnych dopadov na životné prostredie. Rozvoj priemyslu a nadmerná výroba súvisia s ekonomickým rozvojom a rastom. Nové výrobky umožňujú podnikateľom zvyšovať a zefektívňovať obrat, čo má za následok neustále zvyšovanie ponuky nad dopytom. Všeobecným pravidlom je dospieť do situácie, v ktorej by všetci aktéri trhu boli zapojení do stáleho úsilia o trvalé zlepšovanie výrobkov a služieb, cestou znižovania vplyvov výrobkov a služieb na životné prostredie.

ENVIRONMENTÁLNE VÝROBKY A SLUŽBY
Podniky, ktoré vždy v malej alebo veľkej miere svojimi činnosťami, službami a výrobkami ovplyvňujú životné prostredie, dostávajú teraz príležitosť k úspešnému zvládnutiu ochrany životného prostredia prostredníctvom dobrovoľných environmentálnych nástrojov. Konkurencieschopnosť a úspešnosť uplatnenia výrobkov na svetových trhoch je podmienená stupňujúcimi sa požiadavkami na kvalitu výrobkov a tejto kvalite zodpovedajúcou cenou v rámci pôsobenia trhovej ekonomiky a voľnej súťaže. Súčasná kvalita výrobkov je charakterizovaná optimalizáciou spotreby surovín, znižovania energetickej náročnosti ako pri výrobe, tak aj pri používaní výrobku, minimalizáciou tvorby emisií a odpadov a negatívnych vplyvov na životné prostredie v rámci celého životného cyklu výrobku. Nevytvárať nové zdroje znečisťovania znamená, venovať pozornosť otázkam environmentálnej kvality výrobku už v marketingovom návrhu projektu výrobku vrátane jeho bezrizikového zneškodnenia.

Moderne riadený podnik musí byť v tomto smere trhovo orientovaný a musí smerovať k väčšej atraktívnosti environmentálne vhodnejšieho správania. Túto cestu je možné dosiahnuť prostredníctvom dvoch základných faktorov, ktoré vedú k prosperite:
·akceptovanie kvalitatívnych požiadaviek zákazníka,
·rešpektovanie environmentálnych štandardov, ktoré zaručujú dlhodobo udržateľný rozvoj.
Navrhované faktory určujú trend pre dosahovanie strategických plánov výrobných podnikov v oblasti environmentálne orientovanej kvality výrobkov a služieb. Kvalitu výrobkov nemožno len zlučovať so súborom špičkových technických parametrov, dôležitá je aj prevádzková spoľahlivosť, pravidelná dodávka, design, nenáročná likvidácia, resp. recyklácia, efektívny servis a environmentálny štandard.

Environmentálny štandard chápeme ako pojem nepoškodzovania životného prostredia v celom životnom cykle výrobku. Priemyselne vyspelé krajiny už dávno pochopili nutnosť venovať zvýšenú pozornosť čistým výrobným technológiám (BAT- Best Available Technology). Pojem environmentálny výrobok nie je „módny trend“, „reklamný trik“ alebo „nutné zlo“. Podniky k tomu núti ich vonkajšie prostredie a stále prísnejšia legislatíva vo vyspelých krajinách. Komu sa podarí vyrábať výrobky, ktoré nespôsobujú odpad, resp. vytvárajú pre spoločnosť „prijateľný odpad“, majú znížené nároky na energie i na životné prostredie. Kto zvládne obaly rozpadávajúce sa na organické látky a čisté výrobné technológie - ten bude v budúcnosti profitovať.
V dnešnom trhovo-orientovanom prostredí má potenciálny zákazník možnosť vybrať si výrobok, ktorý spĺňa nielen nároky na technicko-ekonomické vlastnosti výrobku, ale aj nároky na ochranu životného prostredia. Zákazníci dnes uprednostňujú environmentálne výrobky označené environmentálnou značkou „environmentálne vhodný výrobok“.

Environmentálne vhodný výrobok “EVV“ je predmetom záujmu Národného programu, ktorého cieľom je fungujúci systém udeľovania environmentálnej značky, spočívajúci v posúdení zhody výrobku s vopred stanovenými environmentálnymi kritériami.
Priznanie environmentálnej značky výrobkom je podmienené verifikáciou vplyvu výrobku na životné prostredie počas celého životného cyklu. Vyspelé programy využívajú princípy a metódy hodnotenia celého životného cyklu výrobku. V slovenskom programe je princíp hodnotenia životného cyklu výrobku akceptovaný.
Treba zdôrazniť, že environmentálnu značku si zaslúži iba výrobok, ktorý môže byť v prísnom posudzovaní hodnotený ako environmentálne vhodný po celý cyklus svojej existencie - od surovín, cez výrobu a použitie až po recykláciu alebo zneškodnenie odpadu - so snahou minimalizovať nepriaznivé vplyvy na životné prostredie v každom štádiu.

Výrobky ovplyvňujú prostredie po dobu svojej existencie rôznymi spôsobmi a v rôznej miere. Pri ich hodnotení sa preto musí prihliadať k celkovému dopadu na životné prostredie v priebehu všetkých častí, resp. štádií životného cyklu. Hodnotí sa:
·dopad na zložky životného prostredia (vzduch, voda, pôda),
· obsah škodlivých látok v týchto zložkách,
· energetická náročnosť,
·tvorba a spracovanie odpadov,
·spotreba surovín,
·vplyv na ľudské zdravie a iné.
Hodnotená je aj trvanlivosť, opraviteľnosť a bezpečnosť výrobku.
Vzhľadom na zložitosť hodnotenia vplyvov je veľmi obtiažne porovnávať všetky hľadiská pôsobenia jednotlivých výrobkov na životné prostredie a stanoviť z toho nejaký “environmentálne najlepší” výrobok v danej výrobkovej skupine. Preto sa stanovuje hodnotenie niekoľko rozhodujúcich požiadaviek a kritérií. Pri ich správnej voľbe sú potom výrobky vo vzťahu k životnému prostrediu relatívne porovnateľné.

Značka Environmentálne vhodný výrobok sa udeľuje výrobkom na časovo obmedzenú dobu - na 2 roky. Požiadavky a podmienky na priznanie značky, ktoré uvádza príslušná smernica, sa revidujú vzhľadom k najnovším poznatkom o ochrane životného prostredia a modernizácii výrobných technológií. Týmto spôsobom národný program umožňuje časovo zvyšovať, resp. sprísňovať environmentálne požiadavky na výrobky. Značka je vlastníctvom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a má verejnoprávnu povahu.

Právo používať environmentálnu značku môže byť udelené výrobkom, ktoré spĺňajú ciele programu a sú v zhode s požiadavkami platných predpisov na zabezpečenie ochrany životného prostredia, verejných záujmov, zdravia a bezpečnosti.
Právo používať značku nemôže byť udelené výrobkom, ktoré sú:
-klasifikované ako nebezpečné podľa zákona o ochrane zdravia a zákona o chemických látkach,
-vyrábané technológiou poškodzujúcou životné prostredie.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.