referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Svetozár
Pondelok, 16. mája 2022
Zvýšenie výskytu fauny v dôsledku zníženia znečistenia rieky Hron
Dátum pridania: 29.01.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Cload
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 207
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 6.7
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 11m 10s
Pomalé čítanie: 16m 45s
 
Záver: 

Z časti prácetýkajúcej sa Stredopohronskej oblasti a jej znečistenia vyplýva, že aj keď sav oblasti Hrona nachádza veľké množstvo podnikov, ktoré vo väčšej alebomenšej miere produkujú emisie, v tejto oblasti narástol počet jedincov vodnejfauny a to vďaka zvýšenej ochrane prírody, ale aj zníženiu produkcie škodlivýchlátok v podnikoch. Zabráneniu nadmernej produkcie znečisťujúcich látokprispelo najmä vybudovanie čistiarní odpadových vôd a posun a zlepšeniav oblasti technológii spracúvania spomenutých škodlivých látok. 

Vďaka týmto zmenám došlo v poslednom obdobík rapídnemu zvýšeniu jedincov a druhovej pestrosti vodnéhoživočíšstva, ale najmä vtáctva v oblasti povodia Hrona.

Výskyt vtáctva na Hrone

Významnéhniezdiace druhy:

Druhovo, ako aj početnosťou sú na sledovanom územínajbohatšie zastúpené vtáky. Významné hniezdiace druhy vtákov nachádzame nabiotopoch mokrých lúk, zvyškov močiarov, stojatých a tečúcich vôd. Hniezdne apotravne sa na tento typ biotopu viaže 26 druhov. Na sledovanom úseku Hrona(Brezno, Banská Bystrica) boli zistené druhy ako potápka červenokrká (Podicepsgrisegena), kaňa močiarna (Circus aeruginosus), rybár obyčajný (Sternahirundo) a na vysokých porastoch a vysokých stĺpoch bocian bielya čierny (Ciconia martius). Toto spoločenstvo vtákov dopĺňajú vtrstinách hniezdiace spevavce ako svrčiak slávikovitý (Locustellaluscinoides) a trsteniarik veľký (Acrocephalus arundinaceus).

Breh rieky ako aj sprievodná zeleň poskytuje hniezdnemožnosti takým druhom ako rybárik obyčajný (Alcedo athis). V brehovýchporastoch Hronu a jeho mŕtvych ramenách, ako aj v priľahlých častiach lužnýchlesíkov pravidelne hniezdia jastrab veľký (Accipiter gentilis), myšiakhôrny (Buteo buteo), holub hrivnák (Columba palumbus), myšiarkaušatá (Asio otus), sova obyčajná (Strix aluco), ďateľ veľký (Dendrocoposmajor), oriešok obyčajný (Troglodytes troglodytes), slávik obyčajný(Luscinia megarhynchos), drozd plavý (Turdus philomelos) drozdčvíkotavý (Turdus pilaris), sýkorka hôrna (Parus palustris), vlhaobyčajná (Oriolus oriolus), sojka obyčajná (Garrulus glandarius).

Ojedinele hniezdi aj slávik veľký (Luscinia luscinia),ktorý patrí k silne ubúdajúcim druhom v celoeurópskom meradle, obdobne ako ajdudok obyčajný (Upupa epops).

V stromoradiach otvorenej krajiny hniezdi aj niekoľko zriedkavých druhov dravcov.Orol kráľovský (Aquila heliaca), celosvetovo ohrozený druh, prvý krát naSlovensku zahniezdil v otvorenej krajine v nížinných podmienkach práve nasledovanom území (vo vetrolame v roku 1986). V rovnakom type biotopu hniezdiaaj sokol rároh (Falco cherrug) a sokol kopcovitý (Falco vespertinus),ako aj sokol lastovičiar (Falco subbuteo), patria taktiež k ohrozenýmdruhom.

Migrujúce a zimujúce vodnévtáctvo na Hrone:

Migrujúce vodné vtáctvo ekologicky viazané na pobrežné pásmatečúcich a stojatých vôd, na piesčité a štrkovité brehy, tiahne a prekonávaKarpaty dolinami tokov. Spravidla netvoria žiadne väčšie kŕdle a tiahnu vždy vsmere ťahu. Naše pozorovania potvrdzujú, že jarný ťah je výraznejší, akojesenný, pretože počas jarného ťahu bolo zistených 34 druhov a počas jesennéhoťahu iba 18 druhov vodných vtákov. Mimoriadne zaujímavý obraz poskytuje skorýjarný aspekt, kedy v oblasti medzi obcami Lučatín a Slovenská Ľupčadochádza ku pravidelným záplavám koncom marca a začiatkom apríla a tietozaplavené plochy sú atraktívne pre mnohé druhy vodného vtáctva, ako napr. prevolavky, husi a kačice. Výnimočne tu bolo pozorované aj potravné správaniemalého kŕdľa žeriavov popolavých (Grus grus).

Z iných skupín vodných vtákov spomenieme potápky a potáplice,ktoré sa vyskytujú na ťahu spolu s početnými kŕdľami kačíc. Jesenný ťah je narozdiel od jarného vyrovnanejší, početnosť vodných vtákov v jednotlivých rokochmenej kolíše, druhová skladba týchto kŕdľov je však chudobnejšia, ako na jar.Najpočetnejšie sú na migrácii kačice divé (Anas platyrhynchos), stovky,až vyše 1000 jedincov, ostatné druhy sa obvykle vyskytujú v menšíchkŕdľoch, či jednotlivo.

Zimovanie vodného vtáctva naHrone:

Z pravidelného sledovania zimovania vodných vtákov (t.j.výskytu v mesiacoch XII-II) na meandrujúcom úseku dlhom 10 km v rokoch 1990-2000zimovalo spolu 26 druhov vodných vtákov, z toho pravidelne zimuje 7 druhov,nepravidelne zimuje 10 druhov a 10 druhov sa vyskytuje v zimnom obdobízriedkavo. Pravidelne zimuje kačica divá (Anas platyrhynchos) a kačicachrapka (Anas crecca), potápka malá (Tachybaptus ruficollis),labuť veľká (Cygnus olor), volavka popolavá (Ardea cinerea) arybárik riečny (Alcedo atthis). Najpočetnejšia z nich je kačica divá,ktorej početnosť kolíše od 3900 do 900 jedincov, pričom po zime 1995/96, kedybola početnosť najvyššia, nastal prudký zlom. Nasledujúcej zimy poklesol početzimujúcich kačíc takmer štvornásobne, a odvtedy sa nedokázal stabilizovať. Hocipostupne počet zimujúcich kačíc znova narastá, ešte stále nedosiahol úroveňpočetnosti zo začiatku 90-tych rokov. Dôvodom poklesu početnosti je intenzívnepoľovanie na kačice v posledných rokoch, sprevádzané následným stresom avyrušovaním.

Ostatné pravidelne zimujúce druhy sú menej početné, početzimujúcich jedincov neprevyšuje 60 kusov u labute veľkej a kačice chrapky, 30kusov u potápky malej a volavky popolavej a 5 kusov u rybárika riečneho. Zuvedených druhov sú s výnimkou kačice divej a všetky chránené, volavka popolaváokrem toho patrí medzi veľmi ohrozené druhy.

Celkový obraz zimovania vodného vtáctva výrazne ovplyvňujepočasie. Vtáky dávajú prednosť jazerám pred Hronom, pretože sa zrejme cítia natýchto rozsiahlych vodných plochách bezpečnejšie, ako na pomerne úzkej rieke.Ak je mierna zima, takýto stav pretrváva aj v polovici januára (to je dobapravidelného zimného sčítavania vodných vtákov) a vlastne až do konca zimy.Vtáky vyhľadávajú najmä tichšie zákutia v meandroch rieky, kde sa koncentrujúaj v kŕdľoch, v ktorých vždy prevládajú kačice divé. Volavky sa zdržujú priHrone, aj na priľahlých poliach a lúkach.

Všetky uvedené druhy vtákov sú chránené novou vyhláškou č.93MŽP o chránených rastlinách a chránených živočíchoch v rámci zákona č. 287/1994Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
 
späť späť   1  |   2   
 
Galéria k článku [3]
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.