Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Zvýšenie výskytu fauny v dôsledku zníženia znečistenia rieky Hron

Úvod

V prvej časti našej práce by sme sa chceli venovaťhlavne znečisteniu Strednopoh-ronskej oblasti a to nielen na znečisteniesamotnej vody, ale aj jej okolia, čiže pôdy a ovzdušia. Ďalej na hlavnýchznečisťovateľov a hlavné spôsoby znečisťovania..

V druhej časti by sme sa chceli zamerať na zvýšenývýskyt fauny na Hrone, na čo malo nemalý vplyv zvýšenie ochrany týchto plôcha zníženie vypúšťaných emisií v tejto oblasti. Zamerali sme sa najmäna vodné vtáctvo, pretože oblasť Banskej Bystrice, a nielen jej, ale ajoblasť celého toku Hrona, je bohatá na výskyt týchto živočíchov. 

Znečistenie Strednopohronskej oblasti

Pojem:

Ako prvé by sme chceli priblížiť a vysvetliť, čo týmvlastne myslíme Stredopohronská oblasť. Strednopohronská oblasť predstavuječasť krajinného celku Horehronské podolie, najmä Zvolenskú kotlinu a celúŽiarsku kotlinu. Podľa nového územnosprávneho členenia zahŕňa časti územíokresov Brezno, Banská Bystrica, Zvolen, Žiar nad Hronom a Žarnovica. Najväčšiezdroje znečisťovania životného prostredia sa nachádzajú v údolí rieky Hron, vúseku od Brezna až po Novú Baňu.

Znečistenievôd:

Najväčším vodným tokom v oblasti je rieka Hron. Od profiluValkovňa na hornom toku rieky, až po Tekovskú Breznicu sa výsledná kvalita vodypohybuje v III., prevažne však v IV. a V. triede čistoty (o.i. vysoký obsahkoliformných baktérií). V mieste odberu Nemecká je Hron v skupine doplňujúcichukazovateľov NEL - UV zaradený do V. triedy čistoty, taktiež aj v mieste odberuSliač, kde na viac pribúda chemické znečistenie ťažkými kovmi - Zn (IV.trieda). V oblasti od Žiaru nad Hronom IV. a V. triedu čistoty spôsobuje vysokýobsah NL a taktiež sa tu zvýšil obsah Fe a Mn. V celej časti oblasti bolinamerané vysoké hodnoty NEL čo spôsobuje, že kvalita vody zodpovedá IV. a V.triede čistoty. Na znečistení sa podieľa najmä priemysel v okolí BanskejBystrice. Oblasť Sliača je znečistená letiskom a stavebnou a strojárskouvýrobou vo Vlkanovej. Úsek Hrona od Žiaru nad Hronom po Kalnú nad Hronomovplyvňujú podniky na spracovanie rúd - Závody SNP a.s. Žiar nad Hronom,drevovýroba Preglejka a.s. Žarnovica, spracovanie minerálnych vlákien Izomata.s. Nová Baňa, Rudné bane v Hodruši a odpadové vody z verejnej kanalizácie vcelej oblasti.

Kvalita podzemných vôd sa pohybuje v rozmedzí II. - V. triedyčistoty. Žiarska kotlina patrí medzi najviac ohrozené oblasti z hľadiskakvality podzemných vôd. Znečistenie podzemných vôd pochádza hlavne z priemyslu,ale aj z poľnohospodárskej činnosti.

Znečistenieovzdušia:

Celkové množstvo základných znečisťujúcich látok vStrednopohronskej ohrozenej oblasti emitovaných do ovzdušia najväčšímiznečisťovateľmi v roku 1996 bolo 27 095,9 ton, čo je oproti roku 1995 viac o 10080,9 ton. Rok 1996 znamenal krok k zlepšeniu životného prostredia v Žiarskejkotline, keď 29.2.1996 bola úplne odstavená pôvodná zastaraná výroba hliníka vZSNP a.s. Žiar nad Hronom. Nová technológia výroby hliníka v uzatvorenýchelektrolyzéroch s vopred vypálenými anódami a s komplexným čistením plynov dávazáruku na zlepšenie emisnej a imisnej situácie, najmä čo sa týka emisií fluórua dechtu. Výrobu hliníka novou technológiou zabezpečuje dcérska spoločnosť ZSNPa.s., závod SLOVALCO a.s. Žiar nad Hronom.

V roku 1996 bolo v ZSNP a.s. vyrobené 111 446,4 ton hliníka,čo je značný nárast oproti roku 1995, kedy bolo vyrobené 32 584 ton. Totozvýšenie výroby hliníka sa prejavilo aj v množstve emitovaných základnýchškodlivín, ktoré vzrástlo zo 4 388,5 ton v roku 1995 na 14 261,8 ton v roku1996. Z plynných emisií poklesli emisie fluóru (ako HF) z 319,5 ton na 91,5ton. Neúmerne naproti tomu vzrástli emisie CO z 959,6 ton v roku 1995 na 11171,4 ton v roku 1996. Tento nárast sa podstatnou mierou podieľa aj na zvýšenícelkových emisií za ohrozenú oblasť, kde naďalej ZSNP a.s. Žiar nad Hronomzostáva najväčším znečisťovateľom ovzdušia s viac ako 50%-ným podielomemitovaných základných znečisťujúcich látok.

Medzi ďalších podstatných znečisťovateľov ovzdušia patria SSEa.s. - Tepláreň Zvolen, ktorá v roku 1996 emitovala do ovzdušia 3 006 tškodlivín (viac ako v roku 1995), z toho 64,5 ton TZL, 2 787,5 ton SO2,68,6 t NOx, a 85,4 t CO.

V Stredoslovenskej cementárni a.s. Banská Bystrica v roku1996 predstavovali emisie 1 434,9 ton (nárast oproti roku 1995). K poklesumnožstva emisií došlo v Biotike a.s. Slovenská Ľupča po rekonštrukcii tepelnéhohospodárstva a využitím bioplynu.

Znečisteniepôdy:

Najrozsiahlejšie škody na pôdnom fonde spôsobené exhalátmi zpriemyselnej výroby sú evidované v Žiarskej kotline a v oblasti BanskejBystrice. Pre Žiarsku kotlinu boli charakteristické imisie fluórového typu,ktoré spolu s popolčekmi obsahujúcimi i rizikové prvky sa dostávajú doagroekosystémov a znehodnocujú (znižujú) celkovú produkciu. Výmerakontaminovanej poľnohospodárskej pôdy sa odhaduje na 8 000 ha.

Sanačné práce na odstránení ropných látok z pôdneho fondu adekontaminácia podzemných vôd v katastrálnom území Sliač, Vlkanová, Lešť aZvolen boli naďalej zabezpečované.

Odpadovéhospodárstvo:

Odkaliská v oblasti ZSNP a.s. Žiar nad Hronom patria svojourozlohou medzi najväčšie na Slovensku. Jedná sa o odkalisko hnedého a červenéhokalu, odkalisko škváry, popola a pevného priemyselného odpadu. Tieto spôsobujúznečistenie podzemných a povrchových vôd, ovzdušia, poškodzovanie okolitej pôdya rušivo pôsobia v krajine.

V roku1996 ZSNP a.s. Žiar nad Hronom vykonal podstatnú časť prác pri výstavbetesniacej podzemnej steny okolo odkaliska hnedého a červeného kalu, ktorejdĺžka predstavuje 2 896 m,šírka 0,60 ma hĺbka 7-15,5 m(podľa hĺbky nepriepustného neogénu).

Ďalej boli ukončené dvojročné pestovateľské skúšky na ploche 1,6 ha na biologickúrekultiváciu (tzv. ozelenenie). Po ich vyhodnotení bude spracovaný projekt preďalšiu výsadbu zelene.

Závod SNP a.s. Žiar nad Hronom pokračoval aj vo výstavbeskládky priemyselných odpadov v lokalite Horné Opatovce, kde sa bude ukladať inebezpečný odpad.

Problematická je likvidácia starých environmentálnych záťažízvlášť v Petrocheme a.s. Dubová.

Záver: 

Z časti prácetýkajúcej sa Stredopohronskej oblasti a jej znečistenia vyplýva, že aj keď sav oblasti Hrona nachádza veľké množstvo podnikov, ktoré vo väčšej alebomenšej miere produkujú emisie, v tejto oblasti narástol počet jedincov vodnejfauny a to vďaka zvýšenej ochrane prírody, ale aj zníženiu produkcie škodlivýchlátok v podnikoch. Zabráneniu nadmernej produkcie znečisťujúcich látokprispelo najmä vybudovanie čistiarní odpadových vôd a posun a zlepšeniav oblasti technológii spracúvania spomenutých škodlivých látok. 

Vďaka týmto zmenám došlo v poslednom obdobík rapídnemu zvýšeniu jedincov a druhovej pestrosti vodnéhoživočíšstva, ale najmä vtáctva v oblasti povodia Hrona.

Výskyt vtáctva na Hrone

Významnéhniezdiace druhy:

Druhovo, ako aj početnosťou sú na sledovanom územínajbohatšie zastúpené vtáky. Významné hniezdiace druhy vtákov nachádzame nabiotopoch mokrých lúk, zvyškov močiarov, stojatých a tečúcich vôd. Hniezdne apotravne sa na tento typ biotopu viaže 26 druhov. Na sledovanom úseku Hrona(Brezno, Banská Bystrica) boli zistené druhy ako potápka červenokrká (Podicepsgrisegena), kaňa močiarna (Circus aeruginosus), rybár obyčajný (Sternahirundo) a na vysokých porastoch a vysokých stĺpoch bocian bielya čierny (Ciconia martius). Toto spoločenstvo vtákov dopĺňajú vtrstinách hniezdiace spevavce ako svrčiak slávikovitý (Locustellaluscinoides) a trsteniarik veľký (Acrocephalus arundinaceus).

Breh rieky ako aj sprievodná zeleň poskytuje hniezdnemožnosti takým druhom ako rybárik obyčajný (Alcedo athis). V brehovýchporastoch Hronu a jeho mŕtvych ramenách, ako aj v priľahlých častiach lužnýchlesíkov pravidelne hniezdia jastrab veľký (Accipiter gentilis), myšiakhôrny (Buteo buteo), holub hrivnák (Columba palumbus), myšiarkaušatá (Asio otus), sova obyčajná (Strix aluco), ďateľ veľký (Dendrocoposmajor), oriešok obyčajný (Troglodytes troglodytes), slávik obyčajný(Luscinia megarhynchos), drozd plavý (Turdus philomelos) drozdčvíkotavý (Turdus pilaris), sýkorka hôrna (Parus palustris), vlhaobyčajná (Oriolus oriolus), sojka obyčajná (Garrulus glandarius).

Ojedinele hniezdi aj slávik veľký (Luscinia luscinia),ktorý patrí k silne ubúdajúcim druhom v celoeurópskom meradle, obdobne ako ajdudok obyčajný (Upupa epops).

V stromoradiach otvorenej krajiny hniezdi aj niekoľko zriedkavých druhov dravcov.Orol kráľovský (Aquila heliaca), celosvetovo ohrozený druh, prvý krát naSlovensku zahniezdil v otvorenej krajine v nížinných podmienkach práve nasledovanom území (vo vetrolame v roku 1986). V rovnakom type biotopu hniezdiaaj sokol rároh (Falco cherrug) a sokol kopcovitý (Falco vespertinus),ako aj sokol lastovičiar (Falco subbuteo), patria taktiež k ohrozenýmdruhom.

Migrujúce a zimujúce vodnévtáctvo na Hrone:

Migrujúce vodné vtáctvo ekologicky viazané na pobrežné pásmatečúcich a stojatých vôd, na piesčité a štrkovité brehy, tiahne a prekonávaKarpaty dolinami tokov. Spravidla netvoria žiadne väčšie kŕdle a tiahnu vždy vsmere ťahu. Naše pozorovania potvrdzujú, že jarný ťah je výraznejší, akojesenný, pretože počas jarného ťahu bolo zistených 34 druhov a počas jesennéhoťahu iba 18 druhov vodných vtákov. Mimoriadne zaujímavý obraz poskytuje skorýjarný aspekt, kedy v oblasti medzi obcami Lučatín a Slovenská Ľupčadochádza ku pravidelným záplavám koncom marca a začiatkom apríla a tietozaplavené plochy sú atraktívne pre mnohé druhy vodného vtáctva, ako napr. prevolavky, husi a kačice. Výnimočne tu bolo pozorované aj potravné správaniemalého kŕdľa žeriavov popolavých (Grus grus).

Z iných skupín vodných vtákov spomenieme potápky a potáplice,ktoré sa vyskytujú na ťahu spolu s početnými kŕdľami kačíc. Jesenný ťah je narozdiel od jarného vyrovnanejší, početnosť vodných vtákov v jednotlivých rokochmenej kolíše, druhová skladba týchto kŕdľov je však chudobnejšia, ako na jar.Najpočetnejšie sú na migrácii kačice divé (Anas platyrhynchos), stovky,až vyše 1000 jedincov, ostatné druhy sa obvykle vyskytujú v menšíchkŕdľoch, či jednotlivo.

Zimovanie vodného vtáctva naHrone:

Z pravidelného sledovania zimovania vodných vtákov (t.j.výskytu v mesiacoch XII-II) na meandrujúcom úseku dlhom 10 km v rokoch 1990-2000zimovalo spolu 26 druhov vodných vtákov, z toho pravidelne zimuje 7 druhov,nepravidelne zimuje 10 druhov a 10 druhov sa vyskytuje v zimnom obdobízriedkavo. Pravidelne zimuje kačica divá (Anas platyrhynchos) a kačicachrapka (Anas crecca), potápka malá (Tachybaptus ruficollis),labuť veľká (Cygnus olor), volavka popolavá (Ardea cinerea) arybárik riečny (Alcedo atthis). Najpočetnejšia z nich je kačica divá,ktorej početnosť kolíše od 3900 do 900 jedincov, pričom po zime 1995/96, kedybola početnosť najvyššia, nastal prudký zlom. Nasledujúcej zimy poklesol početzimujúcich kačíc takmer štvornásobne, a odvtedy sa nedokázal stabilizovať. Hocipostupne počet zimujúcich kačíc znova narastá, ešte stále nedosiahol úroveňpočetnosti zo začiatku 90-tych rokov. Dôvodom poklesu početnosti je intenzívnepoľovanie na kačice v posledných rokoch, sprevádzané následným stresom avyrušovaním.

Ostatné pravidelne zimujúce druhy sú menej početné, početzimujúcich jedincov neprevyšuje 60 kusov u labute veľkej a kačice chrapky, 30kusov u potápky malej a volavky popolavej a 5 kusov u rybárika riečneho. Zuvedených druhov sú s výnimkou kačice divej a všetky chránené, volavka popolaváokrem toho patrí medzi veľmi ohrozené druhy.

Celkový obraz zimovania vodného vtáctva výrazne ovplyvňujepočasie. Vtáky dávajú prednosť jazerám pred Hronom, pretože sa zrejme cítia natýchto rozsiahlych vodných plochách bezpečnejšie, ako na pomerne úzkej rieke.Ak je mierna zima, takýto stav pretrváva aj v polovici januára (to je dobapravidelného zimného sčítavania vodných vtákov) a vlastne až do konca zimy.Vtáky vyhľadávajú najmä tichšie zákutia v meandroch rieky, kde sa koncentrujúaj v kŕdľoch, v ktorých vždy prevládajú kačice divé. Volavky sa zdržujú priHrone, aj na priľahlých poliach a lúkach.

Všetky uvedené druhy vtákov sú chránené novou vyhláškou č.93MŽP o chránených rastlinách a chránených živočíchoch v rámci zákona č. 287/1994Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk