referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Rudolf
Streda, 17. apríla 2024
Zvýšenie výskytu fauny v dôsledku zníženia znečistenia rieky Hron
Dátum pridania: 29.01.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Cload
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 207
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 6.7
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 11m 10s
Pomalé čítanie: 16m 45s
 

Úvod

V prvej časti našej práce by sme sa chceli venovaťhlavne znečisteniu Strednopoh-ronskej oblasti a to nielen na znečisteniesamotnej vody, ale aj jej okolia, čiže pôdy a ovzdušia. Ďalej na hlavnýchznečisťovateľov a hlavné spôsoby znečisťovania..

V druhej časti by sme sa chceli zamerať na zvýšenývýskyt fauny na Hrone, na čo malo nemalý vplyv zvýšenie ochrany týchto plôcha zníženie vypúšťaných emisií v tejto oblasti. Zamerali sme sa najmäna vodné vtáctvo, pretože oblasť Banskej Bystrice, a nielen jej, ale ajoblasť celého toku Hrona, je bohatá na výskyt týchto živočíchov. 

Znečistenie Strednopohronskej oblasti

Pojem:

Ako prvé by sme chceli priblížiť a vysvetliť, čo týmvlastne myslíme Stredopohronská oblasť. Strednopohronská oblasť predstavuječasť krajinného celku Horehronské podolie, najmä Zvolenskú kotlinu a celúŽiarsku kotlinu. Podľa nového územnosprávneho členenia zahŕňa časti územíokresov Brezno, Banská Bystrica, Zvolen, Žiar nad Hronom a Žarnovica. Najväčšiezdroje znečisťovania životného prostredia sa nachádzajú v údolí rieky Hron, vúseku od Brezna až po Novú Baňu.

Znečistenievôd:

Najväčším vodným tokom v oblasti je rieka Hron. Od profiluValkovňa na hornom toku rieky, až po Tekovskú Breznicu sa výsledná kvalita vodypohybuje v III., prevažne však v IV. a V. triede čistoty (o.i. vysoký obsahkoliformných baktérií). V mieste odberu Nemecká je Hron v skupine doplňujúcichukazovateľov NEL - UV zaradený do V. triedy čistoty, taktiež aj v mieste odberuSliač, kde na viac pribúda chemické znečistenie ťažkými kovmi - Zn (IV.trieda). V oblasti od Žiaru nad Hronom IV. a V. triedu čistoty spôsobuje vysokýobsah NL a taktiež sa tu zvýšil obsah Fe a Mn. V celej časti oblasti bolinamerané vysoké hodnoty NEL čo spôsobuje, že kvalita vody zodpovedá IV. a V.triede čistoty. Na znečistení sa podieľa najmä priemysel v okolí BanskejBystrice. Oblasť Sliača je znečistená letiskom a stavebnou a strojárskouvýrobou vo Vlkanovej. Úsek Hrona od Žiaru nad Hronom po Kalnú nad Hronomovplyvňujú podniky na spracovanie rúd - Závody SNP a.s. Žiar nad Hronom,drevovýroba Preglejka a.s. Žarnovica, spracovanie minerálnych vlákien Izomata.s. Nová Baňa, Rudné bane v Hodruši a odpadové vody z verejnej kanalizácie vcelej oblasti.

Kvalita podzemných vôd sa pohybuje v rozmedzí II. - V. triedyčistoty. Žiarska kotlina patrí medzi najviac ohrozené oblasti z hľadiskakvality podzemných vôd. Znečistenie podzemných vôd pochádza hlavne z priemyslu,ale aj z poľnohospodárskej činnosti.

Znečistenieovzdušia:

Celkové množstvo základných znečisťujúcich látok vStrednopohronskej ohrozenej oblasti emitovaných do ovzdušia najväčšímiznečisťovateľmi v roku 1996 bolo 27 095,9 ton, čo je oproti roku 1995 viac o 10080,9 ton. Rok 1996 znamenal krok k zlepšeniu životného prostredia v Žiarskejkotline, keď 29.2.1996 bola úplne odstavená pôvodná zastaraná výroba hliníka vZSNP a.s. Žiar nad Hronom. Nová technológia výroby hliníka v uzatvorenýchelektrolyzéroch s vopred vypálenými anódami a s komplexným čistením plynov dávazáruku na zlepšenie emisnej a imisnej situácie, najmä čo sa týka emisií fluórua dechtu. Výrobu hliníka novou technológiou zabezpečuje dcérska spoločnosť ZSNPa.s., závod SLOVALCO a.s. Žiar nad Hronom.

V roku 1996 bolo v ZSNP a.s. vyrobené 111 446,4 ton hliníka,čo je značný nárast oproti roku 1995, kedy bolo vyrobené 32 584 ton. Totozvýšenie výroby hliníka sa prejavilo aj v množstve emitovaných základnýchškodlivín, ktoré vzrástlo zo 4 388,5 ton v roku 1995 na 14 261,8 ton v roku1996. Z plynných emisií poklesli emisie fluóru (ako HF) z 319,5 ton na 91,5ton. Neúmerne naproti tomu vzrástli emisie CO z 959,6 ton v roku 1995 na 11171,4 ton v roku 1996. Tento nárast sa podstatnou mierou podieľa aj na zvýšenícelkových emisií za ohrozenú oblasť, kde naďalej ZSNP a.s. Žiar nad Hronomzostáva najväčším znečisťovateľom ovzdušia s viac ako 50%-ným podielomemitovaných základných znečisťujúcich látok.

Medzi ďalších podstatných znečisťovateľov ovzdušia patria SSEa.s. - Tepláreň Zvolen, ktorá v roku 1996 emitovala do ovzdušia 3 006 tškodlivín (viac ako v roku 1995), z toho 64,5 ton TZL, 2 787,5 ton SO2,68,6 t NOx, a 85,4 t CO.

V Stredoslovenskej cementárni a.s. Banská Bystrica v roku1996 predstavovali emisie 1 434,9 ton (nárast oproti roku 1995). K poklesumnožstva emisií došlo v Biotike a.s. Slovenská Ľupča po rekonštrukcii tepelnéhohospodárstva a využitím bioplynu.

Znečisteniepôdy:

Najrozsiahlejšie škody na pôdnom fonde spôsobené exhalátmi zpriemyselnej výroby sú evidované v Žiarskej kotline a v oblasti BanskejBystrice. Pre Žiarsku kotlinu boli charakteristické imisie fluórového typu,ktoré spolu s popolčekmi obsahujúcimi i rizikové prvky sa dostávajú doagroekosystémov a znehodnocujú (znižujú) celkovú produkciu. Výmerakontaminovanej poľnohospodárskej pôdy sa odhaduje na 8 000 ha.

Sanačné práce na odstránení ropných látok z pôdneho fondu adekontaminácia podzemných vôd v katastrálnom území Sliač, Vlkanová, Lešť aZvolen boli naďalej zabezpečované.

Odpadovéhospodárstvo:

Odkaliská v oblasti ZSNP a.s. Žiar nad Hronom patria svojourozlohou medzi najväčšie na Slovensku. Jedná sa o odkalisko hnedého a červenéhokalu, odkalisko škváry, popola a pevného priemyselného odpadu. Tieto spôsobujúznečistenie podzemných a povrchových vôd, ovzdušia, poškodzovanie okolitej pôdya rušivo pôsobia v krajine.

V roku1996 ZSNP a.s. Žiar nad Hronom vykonal podstatnú časť prác pri výstavbetesniacej podzemnej steny okolo odkaliska hnedého a červeného kalu, ktorejdĺžka predstavuje 2 896 m,šírka 0,60 ma hĺbka 7-15,5 m(podľa hĺbky nepriepustného neogénu).

Ďalej boli ukončené dvojročné pestovateľské skúšky na ploche 1,6 ha na biologickúrekultiváciu (tzv. ozelenenie). Po ich vyhodnotení bude spracovaný projekt preďalšiu výsadbu zelene.

Závod SNP a.s. Žiar nad Hronom pokračoval aj vo výstavbeskládky priemyselných odpadov v lokalite Horné Opatovce, kde sa bude ukladať inebezpečný odpad.

Problematická je likvidácia starých environmentálnych záťažízvlášť v Petrocheme a.s. Dubová.

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Galéria k článku [3]
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.