Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Biodiverzita vody

Čo to vlastne biodiverzita?

Ide o biologickú diverzitu, ktorá znamená variabilitu všetkých žijúcich organizmov, vrátane suchozemských, morských a iných vodných ekosystémov a ekologických komplexov, ktorých sú súčasťou. To zahŕňa diverzitu v rámci druhu, medzi druhmi a diverzitu ekosystémov. My budeme ďalej hovoriť už iba o biodiverzite vodného ekosystému.

-je ovplyvnená viacerými faktormi, nazývame ich limitujúce a sú to:
teplota vody, množstvo prenikajúceho slnečného svetla, rozpustné plyny a živiny, prúdenie vody, znečistenie vody

-nebudem vypisovať, všetky druhy organizmov, rozdelím ich do skupín podľa typu vodného ekosystému a treba si samozrejme uvedomiť, že k tomuto ekosystému nepatria len organizmy, pre ktoré je voda životným prostredím, ale patria sem aj organizmy žijúce v okolí vôd- vodné vtáctvo, hmyz...
-spomeniem teda len isté zaujímavosti:

Najväčšia ryba:

- sumec obyčajný (Silurus glanis)- z roku 1726, dlhší ako 225cm o hmotnosti 340kg (podľa vykopávok kostier dosahoval až 5m)
- vyhynutá vyza obyčajná (Huso huso) do 8m a 1500kg (neresiská boli ešte v 16. storočí pri Kolárove, kde ich strieľali delami)

Reaklimatizovaný druh:

-bobor vodný (Castor fiber), od posledného zaznamenaného výskytu v roku 1858 sa znovu začal prirodzene rozširovať (chránený od roku 1992)

Najvyššia spoločenská hodnota chránených druhov v chránených oblastiach- (od roku 1993) rýb a kruhoústnice

- blatniak tmavý (Umbra krameri)- 40 000Sk

-skupiny organizmov charakteristické pre jednotlivé typy vodných ekosystémov nazývame:

1.NEKTON

- aktívne plávajúce organizmy v prostredí voľnej vody
- ryby, hlavonožce, drsnokožce, cicavce (schopné plávať proti prúdu)

2.NEUSTON

- organizmy na hladine vody, na hranici voda/vzduch
- bičíkovce

3.SESTON

- vznášajú sa na vode a sú unášané, + organické časti vo vode

a) plankton- fytoplankton a zooplankton, patria sem aj baktérie
b) tripton- detrit organického pôvodu
- detrit- odumretá organická časť odumretého organizmu
c) pleuston- organizmy naviate do vody vetrom zo súše a org., ktoré využívajú vodnú hladinu ako podklad k pohybu
- vodomerky, korčuliarky

4.DENTOS

- tvoria ho organizmy žijúce na dne

a)prisadnuto- zakorenené rastliny, sasanky
b)pohybujúce sa – hviezdice, lastúrniky


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk