Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Sevak čadca

Sevak

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. sú akciovou spoločnosťou, ktorá vznikla v roku 2006 ako nástupnícka spoločnosť po zaniknutej Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Prevádzkuje vodovody, kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v regiónoch Žiliny a Kysúc. Akcionármi spoločnosti sú výlučne mestá a obce. Z celkového počtu akcií 96,5 % vlastní 102 miest a obcí z regiónov Žiliny a Kysúc, 0,11 % vlastní 7 obcí z regiónov Oravy a Považia, ktorí neodpredali akcie SEVAK, a.s. a zostali akcionármi aj po rozdelení spoločnosti SVS, a.s. a 3,39 % je na účte SEVAK, a.s., ktoré boli získané odkúpením od miest a obcí z regiónov Oravy a Považia. Týchto 3,39 % akcií sa ponúkne výlučne súčasným akcionárom z regiónu SEVAK, a.s. na odpredaj v pomere zodpovedajúcom ich podielu na základnom imaní spoločnosti.


História: Región Kysuce


Výstavba prvého vodovodu, ktorý spĺňal podmienky verejného vodovodu je datovaná do roku 1954 v Kysuckom Novom Meste ako podmieňujúca investícia pre výstavbu podniku ZVL.

V rokoch 1957 – 1966 bol vybudovaný vodovod Kysucké Nové Mesto s vodnými zdrojmi Radoľa – studne, prameň Medzipotôčky.
V roku 1959 sa začalo s výstavbou verejného vodovodu v Čadci. Mesto bolo vtedy zásobované vodou zo studní. V roku 1965 bola ukončená výstavba celomestského vodovodu s úpravňou vody s kapacitou 30 l/s, čerpacou stanicou, vodojemom 2 x 400 m3 a rozvodnou sieťou. V roku 1970 bola úpravňa vody rozšírená na kapacitu 50 l/s. Vodovod pre obec Krásno nad Kysucou s vodným zdrojom aj pre mesto Čadca bol uvedený do prevádzky v roku 1969. Začiatkom 60-tych rokov sa zahájila príprava výstavby kanalizácií a ČOV v mestách Čadca a Kysucké Nové Mesto. Prvá bola ukončená v roku 1967 ČOV v Čadci s kapacitou 80 l/s. Po nej boli postupne vybudované aj ČOV v Kysuckom Novom Meste, Turzovke a v Krásne nad Kysucou.

V čase vzniku Severoslovenských vodární a kanalizácií Žilina (SeVaK) bolo vo vtedajšom okrese Čadca okolo 15 % obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov a len 11 % obyvateľov pripojených na verejnú kanalizáciu.

Osobitnou kapitolou zásobovania vodou v Žilinskom regióne a na Kysuciach bola výstavba skupinového vodovodu Nová Bystrica – Čadca - Žilina, ktorý bol budovaný spolu s vodárenskou nádržou v Novej Bystrici. Stavba bola realizovaná od roku 1982 vo viacerých etapách. Vodárenská nádrž bola uvedená do prevádzky v roku 1990, ale už 8 rokov predtým bola dodávaná voda pre oblasť Čadce, Kysuckého Nového Mesta a Žiliny za využitia provizórnych odberov a úprave vody, ktorá mala od začiatku výkon 200 l/s, ktorý sa neskôr po rekonštrukcii a rozšírení zvýšil na 700 l/s.
Na úseku kanalizácií a čistiarní odpadových vôd sa v rokoch 1970-1985 realizoval celý rad investičných akcií orientovaných najmä na rekonštrukciu a intenzifikáciu ČOV. V priebehu rokov 1991 – 2001 sa najvýznamnejšia rekonštrukcia uskutočnila na ČOV v Čadci za finančnej pomoci z programu PHARE.


Laboratórna činnosť

Spoločnosť má snahu zavádzať vo svojich činnostiach systém kvality. Prvým strediskom, ktoré ho zaviedlo formou akreditácie pitných a odpadových vôd je stredisko Laboratórií. Jeho hlavným zameraním je vykonávať odbery vzoriek a skúšky v oblasti surových, upravených, pitných, odpadových vôd a kalov s použitím kvalitných referenčných materiálov, prístrojového vybavenia, ktoré je pravidelne metrologicky ošetrované.

Laboratórna činnosť je významná aj v tom, že okrem neakreditovaných služieb vykonáva aj akreditované v plnom rozsahu pre vlastné potreby ako aj pre iné subjekty. Pozostáva z troch pracovísk, z ktorých jedno je akreditované podľa STN EN ISO/IEC 17025:2005 (osvedčenie o akreditácii č. S-169, súbor .pdf) a sídli v Hornom Hričove. Ďalšie dve pracoviská sú detašované, na úpravni vody Nová Bystrica a na čistiarni odpadových vôd v Čadci, ktoré sú zamerané hlavne na výkon prevádzkovej kontroly pri úprave a čistení vôd.

Laboratórium spolupracuje pri zostavovaní programov kontroly kvality vôd v zmysle platnej legislatívy a požiadaviek prevádzkovateľa.

Laboratórium vykonáva odbery vzoriek a následné analýzy, ktoré zahŕňajú:
•odbery vzoriek surových, upravených a pitných vôd z podzemných a povrchových zdrojov,
•odbery vzoriek odpadových vôd a kalov z čistiarni vôd, od producentov, z fekálnych vozidiel apod.,
•skúšky surových, upravených a pitných vôd v oblasti základných fyzikálnochemických, špeciálnych organických, špeciálnych anorganických, rádiochemických, hydrobiologických a mikrobiologických analýz,
•skúšky odpadových vôd a kalov v oblasti základných fyzikálnochemických analýz, a ďalšie súvisiace služby

Všetky výsledky analýz sú spracovávané do formy protokolov oskúške vzorky, ktorého súčasťou je aj protokol o odbere. Tieto je možné poskytnúť v tlačenej, ale aj v elektronickej forme.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk