referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Mikuláš
Pondelok, 6. decembra 2021
Komplexný pohľad na Priame platby pre farmárov z EÚ v roku 2009
Dátum pridania: 02.07.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: BakalarRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 149
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 9.7
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 16m 10s
Pomalé čítanie: 24m 15s
 
- dodržiava na poľnohospodárskej pôde dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky a požiadavky na hospodárenie podľa osobitného predpisu

- dodržiava požiadavky na používanie hnojív, vedenie a uchovávanie evidencie o množstve, druhu a čase použitia hnojív podľa pozemkov a plodín podľa osobitného predpisu.

- dodržiava požiadavky na používanie prípravkov na ochranu rastlín vrátane vedenia podrobnej evidencie spotreby a o spôsobe aplikácie prípravkov na ochranu rastlín a podmienky skladovania a manipulácie s prípravkami na ochranu rastlín podľa osobitného predpisu,

- zaviaže sa vykonávať poľnohospodársku činnosť podľa písmena v znevýhodnenej oblasti najmenej počas piatich rokov od prvej platby vyrovnávacieho príspevku; to neplatí, ak je poľnohospodársky podnik prevedený na iný subjekt.

7. Podpora na agroenvironmentálne opatrenie:

- sa v zmysle nariadenia vlády SR č. 499/2008 Z. z. z 26. novembra 2008 o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády SR č. 121/2009 Z. z. poskytne žiadateľovi na opatrenia zamerané na trvalo udržateľné využívanie poľnohospodárskej pôdy a na chov a udržanie ohrozených druhov a plemien hospodárskych zvierat dlhodobo chovaných na území Slovenska.

- žiadateľovi, ktorý požiada o agroenvironmentálnu platbu, možno platbu poskytnúť, ak má zaradené plochy alebo dobytčie jednotky do opatrenia a ak sa zaviaže hospodáriť na celej výmere pôdy poľnohospodárskeho podniku v súlade s dobrými poľnohospodárskymi a environmentálnymi podmienkami:

Absolvuje školiaci kurz zameraný na správne plnenie a realizáciu záväzkov opatrenia do konca druhého roku, v ktorom povinnosti začal plniť, dodržiava určené zaťaženie (najviac 1,6 dobytčej jednotky na 1ha obhospodarovanej plochy poľnohospodárskeho podniku a najmenej 0,3 dobytčej jednotky prežúvavcov a koní na 1ha trvalých trávnych porastov vedených v agroenvironmentálnom vzťahu)

A) dodržiava požiadavky na používanie hnojív, vedenie a uchovávanie evidencie o množstve, druhu a čase použitia hnojív podľa pozemkov a plodín podľa osobitného predpisu,

B) dodržiava pri používaní hnojív a hospodárskych hnojív podmienky ochrany vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov,

C) dodržiava požiadavky na používanie prípravkov na ochranu rastlín vrátane vedenia podrobnej evidencie o spotrebe a o spôsobe aplikácie prípravkov na ochranu rastlín a podmienky skladovania a manipulácie s prípravkami na ochranu rastlín,

D) nepoužíva kaly z čistiarní odpadových vôd a dnové sedimenty na celej výmere pôdy, s ktorou vstupuje do vzťahu, hospodári v súlade s určenými požiadavkami na hospodárenie na celej výmere poľnohospodárskeho podniku, vedie záznamy na monitorovanie a hodnotenie, ktoré na požiadanie predkladá v požadovanej štruktúre.

Žiadateľovi sa umožňuje požiadať o transformáciu vzťahu z PRV 2004-2006 do PRV 2007-2013.
Cieľom agroenvironmentálneho opatrenia je realizovať poľnohospodárske výrobné postupy zlučiteľné s ochranou a zlepšením životného prostredia, krajiny a prírodných zdrojov.

8. Podpora v územiach európskeho významu na poľnohospodárskej pôde:

- sa v zmysle nariadenia vlády SR č. 499/2008 Z. z. z 26. novembra 2008 o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády SR č. 121/2009 Z.z. poskytne žiadateľovi pri obhospodárení trvalých trávnych porastov v územiach európskeho významu nachádzajúcich sa v 4. a 5. stupni ochrany.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.