referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marína
Streda, 8. decembra 2021
Komplexný pohľad na Priame platby pre farmárov z EÚ v roku 2009
Dátum pridania: 02.07.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: BakalarRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 149
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 9.7
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 16m 10s
Pomalé čítanie: 24m 15s
 
- žiadosť o platbu môže podať žiadateľ, ktorý vykonáva poľnohospodársku činnosť na ploche najmenej 1 ha poľnohospodárskej pôdy v území európskeho významu vedenej v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov v druhu pozemku trvalý trávny porast.

- táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely pôdnych blokov príslušného druhu pozemku s výmerou najmenej 0,3 ha pôdy obhospodarovanej jedným žiadateľom, ktorý dodržiava na poľnohospodárskej pôde dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky, hospodári podľa požiadaviek na hospodárenie ustanovených osobitným predpisom na celej ploche poľnohospodárskeho podniku.

A) dodržiava požiadavky na používanie hnojív, vedenie a uchovávanie evidencie o množstve, druhu a čase použitia hnojív podľa pozemkov a plodín podľa osobitného predpisu,

B) dodržiava požiadavky na používanie prípravkov na ochranu rastlín vrátane vedenia podrobnej evidencie spotreby a o spôsobe aplikácie prípravkov na ochranu rastlín a podmienky skladovania a manipulácie s prípravkami na ochranu rastlín podľa osobitného predpisu a zaviaže sa čestným vyhlásením vykonávať poľnohospodársku činnosť v území európskeho významu najmenej päť rokov od poskytnutia prvej platby.

Cieľom opatrenia je pomôcť pri riešení špecifického znevýhodnenia vyplývajúce z implementácie smernice pre sústavu NATURA 2000.

9. Podpora na opatrenie životné podmienky zvierat:

- sa v zmysle nariadenia vlády SR č. 499/2008 Z. z. z 26. novembra 2008 o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády SR č. 121/2009 Z.z. poskytne žiadateľovi, ktorý má zaradenú žiadosť do opatrenia podľa uvedeného nariadenia, vykonáva poľnohospodársku činnosť, dodržiava dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky,

A) dodržiava požiadavky na hospodárenie, dodržiava požiadavky na používanie hnojív, vedenie a uchovávanie evidencie o množstve, druhu a čase použitia hnojív podľa pozemkov a plodín podľa osobitného predpisu,

B) dodržiava požiadavky na používanie prípravkov na ochranu rastlín vrátane vedenia podrobnej evidencie spotreby a o spôsobe aplikácie prípravkov na ochranu rastlín a podmienky skladovania a manipulácie s prípravkami na ochranu rastlín podľa osobitného predpisu, vyhlási, že bude dodržiavať povinnosti podľa § 25 ods. 3 písm. b), má evidované zvieratá podľa § 25 ods. 1 písm. b) až d) v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat, absolvuje sám, alebo zabezpečí najneskôr do konca druhého roka vzťahu vyškolenie zamestnanca, ktorý absolvuje akreditovaný školiaci kurz týkajúci sa životných podmienok zvierat, a zároveň vyškolenie zamestnancov ku zvieratám zaradeným do podopatrenia podľa § 25 ods. 1 písm. b) bodu 2 a písm. c) a d).

Účelom podpory je kompenzovať poľnohospodárom náklady súvisiace s realizáciou chovných postupov, ktoré prispejú k zlepšeniu pohody zvierat.

10. Platby na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy:

- sa v zmysle § 11 nariadenia vlády SR č. 499/2008 Z. z. z 26. novembra 2008 o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka poskytnú žiadateľovi na zalesnenie poľnohospodárskej pôdy. Najmenšia podporovaná súvislá plocha poľnohospodárskej pôdy je 0,5 ha a maximálna výmera na jedného žiadateľa nesmie prekročiť 10 ha. Celkovo sa ráta s podporou zalesnenia 600 ha poľnohospodárskej pôdy.

- platba na prvé zalesnenie sa poskytne na poľnohospodársku pôdu, ktorá je vedená v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov a posledné dva roky bola poľnohospodársky využívaná a ktorej kód bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky patrí prevažujúcou výmerou do 6. až 9. skupiny.

- žiadateľ môže požiadať o platbu na založenie lesného porastu na poľnohospodárskej pôde, o platbu na udržiavanie zalesneného pozemku a o platbu na pokrytie straty príjmu z ukončenia poľnohospodárskej činnosti.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6    ďalej ďalej
 
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.