Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Komplexný pohľad na Priame platby pre farmárov z EÚ v roku 2009

Téma: Komplexný pohľad na Priame platby pre farmárov z EÚ v roku 2009

Slovenskí poľnohospodári môžu každoročne žiadať o priame podpory. Podmienky pre poskytovanie priamych podpôr upravuje legislatíva ES a SR. Priame podpory sa vyplácajú zo štátneho rozpočtu SR a refundujú z rozpočtu EÚ, doplnkové priame platby sa vyplácajú zo štátneho rozpočtu SR. Všetky informácie, legislatívu, formuláre a príručky na ich vypĺňanie uverejňuje PPA na internetovej stránke www.apa.sk v časti Sekcia priamych podpôr.

Zoznam aktuálnych priamych podpôr:

1. Zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF)

a) jednotná platba na plochu (SAPS),
b) platba na pestovanie energetických plodín
c) osobitná platba na cukor,
d) osobitná platba na ovocie a zeleninu
e) prechodná platba na rajčiaky

2. Zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

a) podpora v znevýhodnených oblastiach (LFA)
b) agroenvironmntálne platby
c) podpora v územiach európskeho významu na poľnohospodárskej pôde
d) platbana opatrenie životné podmienky zvierat
e) platby na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy
f) lesnícko-environmentálna platba
g) podpora na lesné pozemky v územiach európskeho významu

3. Zo štátneho rozpočtu SR - doplnkové priame platby

a) doplnková platba na plochu (DPP)
b) platba na chmeľ
c) platba na veľké dobytčie jednotky (VDJ)

Podmienky poskytovania priamych podpôr:

1. Jednotná platba na plochu: (SAPS)

- v zmysle § 2 nariadenia vlády SR č. 20/2009 Z. z. zo 14. januára 2009 o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v zn. n. p. sa poskytuje na plochu pôdy poľnohospodársky využívanej jedným žiadateľom vedenú v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov o výmere najmenej 1 hektár,

- pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely jedného pôdneho bloku jednej kultúry:
(orná pôda, trvalé kultúry, záhradky, trvalý trávny porast)

- o výmere najmenej 0,3 hektára, ktorá bola k 30. 6. 2003 obhospodarovaná a udržiavaná v súlade s dobrými poľnohospodárskymi a environmentálnymi podmienkami:
(príloha č. 2 nariadenia vlády SR č. 20/2009 Z. z. zo 14. januára 2009 o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v zn. n. p.).

Okrem spomenutých dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok je žiadateľ povinný plniť aj ďalšie podmienky krížového plnenia:
(príloha č. 3 nariadenia vlády SR č. 20/2009 Z. z. zo 14. januára 2009 o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb).
2. Platba na pestovanie energetických plodín:

- v zmysle § 3 nariadenia vlády SR č. 20/2009 Z. z. zo 14. januára 2009 o podmienkach:

- poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v zn. n. p. sa poskytne žiadateľovi na plochu energetických plodín s výmerou najmenej 0,3 ha poľnohospodárskej pôdy v jednom diele pôdneho bloku.

- energetickými plodinami sú akékoľvek plodiny, ktoré sa použijú na výrobu produktov na energetické účely a na ktoré má žiadateľ uzavretú zmluvu s prvým spracovateľom alebo nákupcom energetických plodín zapísaným v zozname schválených prevádzkovateľov (spracovateľov). Sadzba 45 eur/ha je zaručená pre celú EÚ na maximálnu plochu 2 milióny ha.

3. Osobitná platba na cukor:

- v zmysle § 5 nariadenia vlády SR č. 20/2009 Z. z. zo 14. januára 2009 o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v zn. n. p. sa poskytne žiadateľovi na výmeru poľnohospodárskych pozemkov, na ktorej sa pestovala cukrová repa v roku 2005.

- veľkosť výmery poľnohospodárskych pozemkov sa určuje podľa zoznamu poľnohospodárskych pozemkov, ktorý bol súčasťou žiadosti o jednotnú platbu na plochu v roku 2005.

- osobitná platba na cukor sa poskytuje žiadateľovi, ktorý spĺňa podmienky poskytnutia jednotnej platby na plochu. Žiadateľ je povinný predložiť zmluvu o dodávke cukrovej repy z hospodárskeho roku 2005/2006 uzatvorenú podľa osobitného predpisu. Zmluva sa nepredkladá, ak ju už raz agentúre žiadateľ predložil.

- ak žiadateľ nepredložil v roku 2005 žiadosť o jednotnú platbu na plochu, veľkosť výmery poľnohospodárskej pôdy sa určí ako podiel množstva cukrovej repy uvedeného v zmluve z hospodárskeho roku 2005/2006 a referenčnej úrody 50 t/ha.

4. Osobitná platba na ovocie a zeleninu:

- v zmysle § 6 nariadenia vlády SR č. 20/2009 Z. z. zo 14. januára 2009 o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v zn. n. p. sa poskytne na výmeru ovocia a zeleniny tomu žiadateľovi, ktorý túto výmeru uviedol v roku 2007 v prílohe k jednotnej žiadosti - zozname poľnohospodárskych pozemkov.

5. Prechodná platba na rajčiaky:

- v zmysle § 7 nariadenia vlády SR č. 20/2009 Z. z. zo 14. januára 2009 o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v zn. n. p. sa žiadateľovi poskytne na výmeru pestovaných rajčiakov, najviac však na výmeru, ktorú má uvedenú v zmluve so schváleným prvým spracovateľom.

- zmluva musí okrem iného obsahovať najmenšie množstvo rajčiakov na dodanie.

- zmluvu môže uzatvoriť žiadateľ osobne alebo prostredníctvom odbytovej organizácie, ktorej je členom. Po zbere je žiadateľ povinný dodať prvému spracovateľovi najmenej množstvo rajčiakov, ktoré zodpovedá násobku výmery rajčiakov a minimálnej úrody 20 t/ha.

6. Podpora v znevýhodnených oblastiach:

- sa v zmysle nariadenia vlády SR č. 499/2008 Z. z. z 26. novembra 2008 o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády SR č. 121/2009 Z.z. poskytne žiadateľovi, ktorý vykonáva poľnohospodársku činnosť na ploche najmenej 1ha poľnohospodárskej pôdy v znevýhodnenej oblasti vedenej v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely pôdnych blokov príslušného druhu pozemku s výmerou najmenej 0,3 ha obhospodarovanej pôdy jedným žiadateľom
- dodržiava na poľnohospodárskej pôde dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky a požiadavky na hospodárenie podľa osobitného predpisu

- dodržiava požiadavky na používanie hnojív, vedenie a uchovávanie evidencie o množstve, druhu a čase použitia hnojív podľa pozemkov a plodín podľa osobitného predpisu.

- dodržiava požiadavky na používanie prípravkov na ochranu rastlín vrátane vedenia podrobnej evidencie spotreby a o spôsobe aplikácie prípravkov na ochranu rastlín a podmienky skladovania a manipulácie s prípravkami na ochranu rastlín podľa osobitného predpisu,

- zaviaže sa vykonávať poľnohospodársku činnosť podľa písmena v znevýhodnenej oblasti najmenej počas piatich rokov od prvej platby vyrovnávacieho príspevku; to neplatí, ak je poľnohospodársky podnik prevedený na iný subjekt.

7. Podpora na agroenvironmentálne opatrenie:

- sa v zmysle nariadenia vlády SR č. 499/2008 Z. z. z 26. novembra 2008 o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády SR č. 121/2009 Z. z. poskytne žiadateľovi na opatrenia zamerané na trvalo udržateľné využívanie poľnohospodárskej pôdy a na chov a udržanie ohrozených druhov a plemien hospodárskych zvierat dlhodobo chovaných na území Slovenska.

- žiadateľovi, ktorý požiada o agroenvironmentálnu platbu, možno platbu poskytnúť, ak má zaradené plochy alebo dobytčie jednotky do opatrenia a ak sa zaviaže hospodáriť na celej výmere pôdy poľnohospodárskeho podniku v súlade s dobrými poľnohospodárskymi a environmentálnymi podmienkami:

Absolvuje školiaci kurz zameraný na správne plnenie a realizáciu záväzkov opatrenia do konca druhého roku, v ktorom povinnosti začal plniť, dodržiava určené zaťaženie (najviac 1,6 dobytčej jednotky na 1ha obhospodarovanej plochy poľnohospodárskeho podniku a najmenej 0,3 dobytčej jednotky prežúvavcov a koní na 1ha trvalých trávnych porastov vedených v agroenvironmentálnom vzťahu)

A) dodržiava požiadavky na používanie hnojív, vedenie a uchovávanie evidencie o množstve, druhu a čase použitia hnojív podľa pozemkov a plodín podľa osobitného predpisu,

B) dodržiava pri používaní hnojív a hospodárskych hnojív podmienky ochrany vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov,

C) dodržiava požiadavky na používanie prípravkov na ochranu rastlín vrátane vedenia podrobnej evidencie o spotrebe a o spôsobe aplikácie prípravkov na ochranu rastlín a podmienky skladovania a manipulácie s prípravkami na ochranu rastlín,

D) nepoužíva kaly z čistiarní odpadových vôd a dnové sedimenty na celej výmere pôdy, s ktorou vstupuje do vzťahu, hospodári v súlade s určenými požiadavkami na hospodárenie na celej výmere poľnohospodárskeho podniku, vedie záznamy na monitorovanie a hodnotenie, ktoré na požiadanie predkladá v požadovanej štruktúre.

Žiadateľovi sa umožňuje požiadať o transformáciu vzťahu z PRV 2004-2006 do PRV 2007-2013.
Cieľom agroenvironmentálneho opatrenia je realizovať poľnohospodárske výrobné postupy zlučiteľné s ochranou a zlepšením životného prostredia, krajiny a prírodných zdrojov.

8. Podpora v územiach európskeho významu na poľnohospodárskej pôde:

- sa v zmysle nariadenia vlády SR č. 499/2008 Z. z. z 26. novembra 2008 o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády SR č. 121/2009 Z.z. poskytne žiadateľovi pri obhospodárení trvalých trávnych porastov v územiach európskeho významu nachádzajúcich sa v 4. a 5. stupni ochrany.
- žiadosť o platbu môže podať žiadateľ, ktorý vykonáva poľnohospodársku činnosť na ploche najmenej 1 ha poľnohospodárskej pôdy v území európskeho významu vedenej v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov v druhu pozemku trvalý trávny porast.

- táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely pôdnych blokov príslušného druhu pozemku s výmerou najmenej 0,3 ha pôdy obhospodarovanej jedným žiadateľom, ktorý dodržiava na poľnohospodárskej pôde dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky, hospodári podľa požiadaviek na hospodárenie ustanovených osobitným predpisom na celej ploche poľnohospodárskeho podniku.

A) dodržiava požiadavky na používanie hnojív, vedenie a uchovávanie evidencie o množstve, druhu a čase použitia hnojív podľa pozemkov a plodín podľa osobitného predpisu,

B) dodržiava požiadavky na používanie prípravkov na ochranu rastlín vrátane vedenia podrobnej evidencie spotreby a o spôsobe aplikácie prípravkov na ochranu rastlín a podmienky skladovania a manipulácie s prípravkami na ochranu rastlín podľa osobitného predpisu a zaviaže sa čestným vyhlásením vykonávať poľnohospodársku činnosť v území európskeho významu najmenej päť rokov od poskytnutia prvej platby.

Cieľom opatrenia je pomôcť pri riešení špecifického znevýhodnenia vyplývajúce z implementácie smernice pre sústavu NATURA 2000.

9. Podpora na opatrenie životné podmienky zvierat:

- sa v zmysle nariadenia vlády SR č. 499/2008 Z. z. z 26. novembra 2008 o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády SR č. 121/2009 Z.z. poskytne žiadateľovi, ktorý má zaradenú žiadosť do opatrenia podľa uvedeného nariadenia, vykonáva poľnohospodársku činnosť, dodržiava dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky,

A) dodržiava požiadavky na hospodárenie, dodržiava požiadavky na používanie hnojív, vedenie a uchovávanie evidencie o množstve, druhu a čase použitia hnojív podľa pozemkov a plodín podľa osobitného predpisu,

B) dodržiava požiadavky na používanie prípravkov na ochranu rastlín vrátane vedenia podrobnej evidencie spotreby a o spôsobe aplikácie prípravkov na ochranu rastlín a podmienky skladovania a manipulácie s prípravkami na ochranu rastlín podľa osobitného predpisu, vyhlási, že bude dodržiavať povinnosti podľa § 25 ods. 3 písm. b), má evidované zvieratá podľa § 25 ods. 1 písm. b) až d) v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat, absolvuje sám, alebo zabezpečí najneskôr do konca druhého roka vzťahu vyškolenie zamestnanca, ktorý absolvuje akreditovaný školiaci kurz týkajúci sa životných podmienok zvierat, a zároveň vyškolenie zamestnancov ku zvieratám zaradeným do podopatrenia podľa § 25 ods. 1 písm. b) bodu 2 a písm. c) a d).

Účelom podpory je kompenzovať poľnohospodárom náklady súvisiace s realizáciou chovných postupov, ktoré prispejú k zlepšeniu pohody zvierat.

10. Platby na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy:

- sa v zmysle § 11 nariadenia vlády SR č. 499/2008 Z. z. z 26. novembra 2008 o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka poskytnú žiadateľovi na zalesnenie poľnohospodárskej pôdy. Najmenšia podporovaná súvislá plocha poľnohospodárskej pôdy je 0,5 ha a maximálna výmera na jedného žiadateľa nesmie prekročiť 10 ha. Celkovo sa ráta s podporou zalesnenia 600 ha poľnohospodárskej pôdy.

- platba na prvé zalesnenie sa poskytne na poľnohospodársku pôdu, ktorá je vedená v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov a posledné dva roky bola poľnohospodársky využívaná a ktorej kód bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky patrí prevažujúcou výmerou do 6. až 9. skupiny.

- žiadateľ môže požiadať o platbu na založenie lesného porastu na poľnohospodárskej pôde, o platbu na udržiavanie zalesneného pozemku a o platbu na pokrytie straty príjmu z ukončenia poľnohospodárskej činnosti.
11. Lesnícko-environmentálna platba:

- sa v zmysle § 16 a 17 nariadenia vlády SR č. 499/2008 Z. z. z 26. novembra 2008 o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka poskytuje na lesné pozemky vedené v evidencii lesných pozemkov.

Opatrenie zahŕňa dve podopatrenia:

- Podopatrenie:
Zachovanie priaznivého stavu lesných biotopov možno realizovať na lesných pozemkoch vo vyhlásených chránených vtáčích územiach, na ktorých sa nachádzajú hniezdne lokality ohrozených druhov vtákov vyznačené Štátnou ochranou prírody SR, na lesných pozemkoch, ak sa nachádzajú v územiach európskeho významu vyhlásených za chránené územie alebo zónu chráneného územia, a nie sú zaradené do 5. stupňa ochrany a na lesných pozemkoch nezaradených do súvislej európskej sústavy chránených území.
Ohrozené druhy vtákov sú uvedené v § 17 ods. 3 nariadenia vlády č. 499/2009 z 26. novembra 2008 o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka.

- Podopatrenie:
Ochrana biotopov vybraných druhov vtákov možno realizovať na lesných pozemkoch vo vyhlásených chránených vtáčích územiach, na ktorých sa nachádzajú Štátnou ochranou prírody SR vyznačené hniezdne lokality vtákov. Celkovo sa ráta s podporou 310 tisíc ha lesných pozemkov.

12. Podpora na lesné pozemky v územiach európskeho významu:

- sa v zmysle § 2 nariadenia vlády SR č. 499/2008 Z. z. z 26. novembra 2008 o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka poskytne vlastníkovi najmenej 1 ha lesného pozemku vedeného v evidencii lesných pozemkov, ktorý sa zaviaže plniť podmienky nariadenia počas piatich rokov.

- lesný pozemok vedený v evidencii lesných pozemkov sa musí nachádzať v území európskeho významu v piatom stupni ochrany, na ktorom platí zákaz zasiahnuť do lesného porastu a poškodiť pôdny vegetačný kryt.

- na platbu nemá nárok žiadateľ, pre ktorého orgán ochrany prírody určil osobitné podmienky umožňujúce zásah do lesného porastu a poškodenia pôdneho a vegetačného krytu.

- ráta sa ročne s podporou 30 tisíc ha lesných pozemkov nachádzajúcich sa v územiach európskeho významu v piatom stupni ochrany.

13. Doplnková platba na plochu:

- v zmysle nariadenia vlády SR č. 114/2009 z 18. marca 2009 o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkových národných priamych platieb v rastlinnej výrobe sa poskytne na výmeru obhospodarovanej ornej pôdy, vinohradov, ovocných sadov a chmeľníc vedenú v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov o výmere najmenej 1 hektár, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely jedného pôdneho bloku príslušného druhu pozemku o výmere najmenej 0,3 hektára, a ktorá zároveň bola k 30. 6. 2003 obhospodarovaná a udržiavaná v súlade s dobrými poľnohospodárskymi a environmentálnymi podmienkami (príloha č. 2 nariadenia vlády SR č. 20/2009 Z. z. zo 14. januára 2009 o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v zn. n. p.).

- žiadateľ je povinný pôdu naďalej udržiavať v súlade s dobrými poľnohospodárskymi a environmentálnymi podmienkami.
14. Platba na chmeľ:

- v zmysle nariadenia vlády SR č. č. 114/2009 z 18. marca 2009 o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkových národných priamych platieb v rastlinnej výrobe sa poskytne žiadateľovi na chmeľnicu evidovanú v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov k 31. 12. 2006, ak dosahuje výmeru najmenej 0,3 hektára.

- ak výmera chmeľníc uvedená v žiadostiach o platbu presiahne 305,13 hektára, každému žiadateľovi sa poskytne platba na priamo úmerne zníženú výmeru chmeľnice podľa presiahnutej výmery.

- žiadateľ o platbu na chmeľ je povinný hospodáriť v súlade s dobrými poľnohospodárskymi a environmentálnymi podmienkami príloha č. 2 nariadenia vlády SR č. 20/2009 Z. z. zo 14. januára 2009 o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v zn. n. p).

15. Platba na veľké dobytčie jednotky:

- sa v zmysle nariadenia vlády SR č. 266/2007 Z. z. zo 6. 6. 2007 o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby na veľké dobytčie jednotky v zn. n. p. poskytne najmenej na jednu veľkú dobytčiu jednotku žiadateľovi, ktorý chová :

A) dojčiace kravy nad 24 mesiacov uvedené v žiadosti najmenej 3 mesiace od podania žiadosti, resp. ktorý chová teľatá do 6 mesiacov, hovädzí dobytok od 6 do 24 mesiacov, býky, voly a jalovice nad 24 mesiacov, a takisto aj na individuálne referenčné množstvo mlieka.

B) ovce a kozy nad 12 mesiacov uvedené v žiadosti najmenej 2 mesiace od podania žiadosti

Linky:
Formy podpory, Priame podpory rok 2009 - www.apa.sk

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk