referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vladislav
Nedeľa, 25. septembra 2022
Poľnohospodársto a rozvoj vidieka, akvakultúra
Dátum pridania: 02.07.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: BakalarRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 260
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4.2
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 7m 0s
Pomalé čítanie: 10m 30s
 
Téma: Poľnohospodársto a rozvoj vidieka, akvakultúra

Zdroj: Program rozvoja vidieka 2007 - 2013

Slovensko, podobne ako iné nové členské krajiny EÚ majú výrazne zastúpené územia vidieckeho charakteru. Väčšia časť obyvateľov žije už v mestách, ale rozlohou vidiecke územie nad mestským osídlením dominuje. Európske hospodárske spoločenstvo vytvorilo už v prvých rokoch existencie sektorový podporný nástroj – Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond (EPUZF/EAGGF). Ten je do skončenia obdobia 2000-2006 (teda do 2008) vnímaný ako súčasť štrukturálnych fondov s ERDF, ESF a FIFG - (Nástroj pre usmerňovanie rybolovu).

V novom období sa eurofondy pre poľnohospodárstvo- a rybolov vyňali a stali sa nástrojmi vlastných politík - Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP/CAP) a Spoločnej politiky rybolovu (SPR/CFP).
V rokoch 2004 - 2006 bol slovenský vidiek financovaný zo Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a z operačného programu Základná infraštruktúra.

Od roku 2007 sa veľká časť vidieckych oblastí a obcí stáva oprávnenou výlučne pre Program rozvoja vidieka 2007-2013 (PRV).
V týchto dvoch politikách figurujú aktuálne tri samostatné fondy – Európsky poľnohospodársky záručný fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky fond pre rybné hospodárstvo.

Vidiek a rybolov 2007 - 2013

PRV schválila vláda 21. marca 2007. Popri Národnom strategickom pláne rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (NSPRV SR) šlo o druhý povinný dokument, ktorý musela SR vypracovať, aby mohla čerpať peniaze z nového Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EAFRD/EPFRV).

Národný strategický plán schválila vláda ešte 6. decembra 2006 a 18. decembra ho SR zaslala oficiálne Európskej komisii. Od marca do neskorej jesene sa s Bruselom o programe rokovalo, kým sa neuzavrel schvaľovací proces súhlasom v novembri 2007.

Do istej miery príbuzným PRV je Operačný program Rybné hospodárstvo SR 2007-2013, spolufinancovaný zo Spoločnej politiky rybolovu cez Európsky fond pre rybné hospodárstvo (EFF).
V tomto programe je pre Slovensko alokovaných najmenej zo všetkých programov financovaných z fondov EÚ.

Oprávnení žiadatelia budú zo všetkých troch sektorov a medzi oprávnenými regiónmi je celé územie Slovenska. Najväčšie intervencie sa však týkajú prvého cieľa - Konvergencie, teda mimobratislavských regiónov.

Riadicim orgánom oboch programu - pre vidiek i rybné hospodárstvo je Ministerstvo pôdohospodárstva. Sprostredkovateľským orgánom bude Poľnohospodárska platobná agentúra, ktorá má v svojej gescii aj priame platby z SPP.

Hlavné črty novej politiky rozvoja vidieka:
- Jediný nástroj financovania a programovania, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)
- Nový strategický prístup k rozvoju vidieka s jasným zameraním na priority EÚ
- Posilnenie kontroly, hodnotenia a oznamovania a jasnejšie rozdelenie zodpovednosti medzi členské štáty a Komisiu.
- Posilnenie postupu zdola hore. Členské štáty, regióny a miestne akčné skupiny budú môcť väčšmi ovplyvňovať dolaďovanie programov podľa miestnych potrieb.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.