Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Dotácia na nákup dávkovacieho zariadenia surového kravského mlieka I.


Právna úprava : Nariadenie vlády č. 381/2009 Podporné opatrenia v pôdohospodárstve

Nariadenie vlády č. 264/2009 kde sa mení a dopĺňa NV SR č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve.

Schéma minimálnej pomoci na nákup dávkovacieho zariadenia surového kravského mlieka pre chovateľa

Druh pomoci : Minimálna pomoc / de minimis /

Cieľ pomoci : Cieľom poskytovania pomoci je podporiť odbyt mlieka, ktorého producentom je chovateľ.

Príjemca pomoci : Oprávnený príjemca pomoci je chovateľ, ktorý je držiteľ individuálneho referenčného množstva mlieka pre príslušný kalendárny rok a má nasledovnú právnu formu :

A, fyzická osoba ( živnostenské podnikanie )
B, fyzická osoba ( súkromné podnikanie občanov )
C, spoločnosť s ručením obmedzeným ( obchodný zákonník )
D, akciová spoločnosť ( obchodný zákonník )
E, družstvo ( obchodný zákonník )
F, štátny podnik ( založený ministerstvom )
G, Komanditná spoločnosť ( obchodný zákonník )

Oprávnený príjemca pomoci :

- je chovateľ, ktorý sa zaviaže, že bude dávkovacie zariadenie užívať najmenej 3 roky
Oprávnené náklady :
- Oprávnené náklady sú náklady na nákup nového ( nie použitého ) dávkovacieho zariadenia –nákupná cena dávkovacieho zariadenia bez DPH.

Forma pomoci :

Pomoc sa môže poskytnúť jednorázovo formou dotácie ( ako hotovostná finančná pomoc )

A, vopred na nákup dávkovacieho zariadenia / zásada motivácie /
B, refundácie oprávnených nákladov už nakúpeného dávkovacieho zariadenia

Výška a intenzita pomoci :

Pomoc sa môže poskytnúť do 50 % nákupnej ceny dávkovacieho zariadenia do 7000,- € na jedno dávkovacie zariadenie.

Celkový výška pomoci poskytnutá jednému príjemcovi pomoci nesmie presiahnuť 7 500,- € v súčte za príslušný fiškálny rok a za predchádzajúce dva fiškálne roky.
Tento strop sa uplatňuje bez ohľadu na formu pomoci a cieľ, ktorý sleduje.

1, Podmienky poskytnutia pomoci :

A, má vyrovnané finančné vzťahy zo štátnym rozpočtom
( potvrdenie daňový úrad platnosť 30 dní )
B, neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania ( vyhlásenie žiadateľa )
C, nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
( vyhlásenie žiadateľa )
D, nepoberá dotácie na to isté podporné opatrenie z rozvojových programov poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka alebo z iných verejných zdrojov

2, Pomoc sa môže poskytnúť chovateľovi, voči ktorému nie je vedený výkon rozhodnutia

3, Pomoc sa môže poskytnúť chovateľovi, voči ktorému nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.

Mechanizmus poskytovania pomoci :

Žiadateľ predkladá žiadosť o dotáciu na základe výzvy na príslušné regionálne pracovisko platobnej agentúry.
V prípade, že žiadateľ o dotáciu žiada o refundáciu nákladov na dávkovacie zariadenie, ktoré už nakúpil v príslušnom roku, k cenovej ponuke za nákup dávkovacieho zariadenia doloží aj kópie účtovných dokladov o nakúpenom dávkovacom zariadení a doklady o úhrade.

Platobná agentúra overí cez Ministerstvo financií SR, či žiadateľ o dotáciu prijal v predchádzajúcom období dvoch fiškálnych rokov a v prebiehajúcom fiškálnom roku minimálnu pomoc podľa NK č. 1535/2007.

Prepočíta, či oprávnená požiadavka na poskytnutie dotácie podľa tejto schémy v súčte s prijatou pomocou v predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokoch a v prebiehajúcom fiškálnom roku nepresiahne hranicu 7 500,- €. V prípade, že žiadateľ už vyčerpal stanovenú čiastku 7 500,- € v predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokoch a v predchádzajúcom období prebiehajúceho fiškálneho roka, platobná agentúra dotáciu neposkytne.

V prípade, že súčet oprávnenej požiadavky na poskytnutie dotácie a pomoci poskytnutej v predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokoch a v prebiehajúcom fiškálnom roku nepresiahne hranicu 7 500,- € platobná agentúra poskytne len takú čiastku, aby sa tento súčet rovnal stanovenej hranici 7 500 €.

V roku 2009 požiada ministerstvo MF SR o prevod kapitálových finančných prostriedkov, ktoré sú určené na účel poskytnutia pomoci na rok 2010 a platobná agentúra poukáže finančné prostriedky chovateľovi v roku 2010.

Transparentnosť a monitorovanie :

Ministerstvo štvrťročne oznamuje MF SR poskytnutie pomoci podľa tejto schémy a to do 30 dní po uplynutí štvrťroku, v ktorom sa pomoc poskytla. Príjemca pomoci podľa tejto schémy štvrťročne oznamuje MF SR prijatie pomoci, a to do 30 dní po uplynutí štvrťroku, v ktorom pomoc prijal.

Ministerstvo a príjemca pomoci predkladajú oznámenia o poskytnutí pomoci podľa tejto schémy a oznámenia o prijatí pomoci na príslušnom formulári.

Platobná agentúra predloží ministerstvu do 10. februára nasledujúceho roku po roku poskytnutia pomoci podľa tejto schémy prehľad o poskytnutej pomoci za príslušný rok.

Ministerstvo predkladá MF SR do 15. Februára nasledujúceho roku po roku poskytnutia pomoci podľa tejto schémy kumulatívny prehľad poskytnutej pomoci za príslušný rok.

Kontrola a vnútorný audit :

Na vykonávanie kontroly sa vzťahuje zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon o štátnej pomoci.

Ministerstvo a platobná agentúra kontrolujú podľa zákona o finančnej kontrole dodržiavanie podmienok, za ktorých sa dotácia poskytla, ako aj ostatné skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na správnosť a účelovosť poskytnutej dotácie. MF SR je podľa § 24 zákona o štátnej pomoci oprávnené kontrolovať poskytnutie pomoci podľa tejto schémy u poskytovateľa a na ten účel je oprávnené si overiť potrebné skutočnosti aj u príjemcu štátnej pomoci.

Subjekty finančnej kontroly sú :


A, útvary kontroly ministerstva a platobnej agentúry
B, MF SR
C, Správa finančnej kontroly
D, Najvyšší kontrolný úrad SR

Trvanie schémy :
Platnosť schémy končí 31.12.2013. Posledný termín predloženia žiadosti o dotáciu je 31.10.2013

Prílohy :
Potrebné prílohy sú podľa nariadenia vlády č. 381/2009 Z. z.

§ 30a : Dotácia na nákup dávkovacieho zariadenia surového kravského mlieka.

1, Dotáciu na nákup dávkovacieho zariadenia surového kravského mlieka / dávkovacie zariadenie / možno poskytnúť :

A, podniku podľa osobitného predpisu
B, chovateľovi podľa osobitného predpisu
2, Dotáciu podľa bodu 1 možno poskytnúť do 50 % nákupnej ceny dávkovacieho zariadenia do 7 000 € na jedno dávkovacie zariadenie.
3, Oprávnené náklady na poskytnutie dotácie podľa bobu 1 sú náklady na nákup dávkovacieho zariadenia.
4, Dotáciu možno poskytnúť, ak sa žiadateľ zaviaže využívať dávkovacie zariadenie najmenej 3 roky.
5, Prílohy k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa bodu 1 :
A, kópia technickej dokumentácie o nakupovanom dávkovacom zariadení
B, cenová ponuka na nákup dávkovacieho zariadenia
C, kópia rozhodnutia o pridelení individuálnej mliečnej kvóty ( pre príslušného dodávateľa mlieka )
D, vyhlásenie žiadateľa, že dávkovacie zariadenie bude využívať najmenej 3 roky
E, kópia rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR o technickej spôsobilosti dávkovacieho zariadenia
F, kópia rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR o vhodnosti umiestnenia dávkovacieho zariadenia
G, vyhlásenie o celkovej minimálnej pomoci prijatej v priebehu predchádzajúcich dvoch finančných rokov a v príslušnom finančnom roku ( príloha č. 5 )

Oprávnené náklady :


Za oprávnené náklady sa považujú náklady, ktoré vznikli v príslušnom kalendárnom roku pred predložením žiadosti o dotáciu platobnej agentúre, ak sa dotácia poskytne podľa § 30a.
Prílohy k žiadosti podľa § 30 a NV SR č. 381/2009 a NV č. 264/2009 Podporné opatrenia v pôdohospodárstve sú :

Prílohy podľa § 31 nariadenia vlády č. 264/2009 sa prikladajú :
1, Výpis z obchodného registra / právnická osoba / ( platnosť 60 dní )
2, Kópia osvedčenia o zápise do evidencie SHR ( SHR samostatne hospodáriaci roľník ) s potvrdením obecného úradu, že osvedčenie trvá ( platnosť osvedčenia trvá ) platnosť 60 dní
3, potvrdenie o pridelení identifikačného čísla ( IČO ) potvrdenie vydáva a prideľuje Štatistický úrad SR
4, kópia osvedčenia o registrácii pre daň z pridanej hodnoty
5, Potvrdenie miestne príslušného správcu dane, nie staršie ako 30 dní. ( žiadateľ nemá daňové nedoplatky na daniach )
6, vyhlásenie žiadateľa o tom, že nemá nedoplatky na poistnom :

- na sociálne poistenie v sociálnej poisťovni
- na zdravotné poistenie v žiadnej zdravotnej poisťovni
- na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie
- na povinné verejné zdravotné poistenie

7, vyhlásenie žiadateľa o tom, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom.
8, vyhlásenie žiadateľa, že neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania
9, vyhlásenie žiadateľa, že proti nemu nie je vedený výkon rozhodnutia
10, vyhlásenie žiadateľa o tom, že nie je proti nemu vedené konkurzné konanie, nie je :

-v konkurze
-v reštrukturalizácii
-nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku

Termín a spôsob predkladania žiadosti :

V ý z v a na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov

Pôdohospodárska platobná agentúra súlade s nariadením vlády SR č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov
( ďalej len „nariadenie vlády“) a na základe schémy minimálnej pomoci č. DM-6/2009

V y z ý v a oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadosti o poskytnutie minimálnej pomoci v roku 2009 v termíne od 22. októbra 2009 do 5. novembra 2009.

Výzva na predkladanie žiadostí sa predlžuje do 31.12.2009.

Na podporné opatrenie podľa § 30a ods. 1 písm. b) nariadenia vlády :

Dotácia na nákup dávkovacieho zariadenia surového kravského mlieka (umiestneného mimo farmy žiadateľa) pre chovateľa. Žiadosť sa predkladá osobne na príslušnom Regionálnom pracovisku Pôdohospodárskej platobnej agentúry na predpísanom tlačive, kompletne so všetkými povinnými prílohami.

Záver :

Výzva Pôdohospodárskej platobnej agentúry na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné opatrenie podľa § 30a ods.1 písm.b) nariadenia vlády SR č.264/2009 o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov
/Dotácia na nákup dávkovacieho zariadenia surového kravského mlieka – umiestneného mimo farmy žiadateľa / pre chovateľa uverejnená 20.10.2009 sa predlžuje do 31.12.2009.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk