Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

definicia pojmu luka

Lúka je fytocenóza bez poschodia drevín, ktorú tvoria prevažne trávy a byliny, je to taktiež spoločenstvo organizmov žijúcich v pôde a v rastlinnom kryte.

Spoločenstvo rastlín je ovplyvnené expozíciou, nadmorskou výškou, druhom pôdy a klímou. Lúky vznikali väčšinou antropogénou činnosťou (odlesňovanie), prirodzené lúčne ekosystémy sa vyskytujú iba v alpínskom pásme v pohorí nad hornou hranicou lesa a predstavujú najstabilnejší lúčny ekosystém.

Klíma lúk je odlišná od klímy lesov, pretože lúka nie je uzatvorený komplex ako je lesné spoločenstvo. Pohlcuje viac slnečného žiarenia, sú tu väčšie teplotné rozdiely a amplitúdy. Dopad zrážok na pôdu je väčší ako u lesných porastov, pretože zrážky sa nezachytávajú v takom veľkom množstve ako u lesných biocenóz. Prúdenie vzduchu je tu výraznejšie, pretože v lese je viac prirodzených prekážok, ktoré obmedzujú prúdenie vzduchu. Snehová prikrývka je na lúke väčšia ako v lesoch, pretože celé množstvo zrážok vo forme snehu dopadne na pôdu a nezachytáva sa v korunách stromov, ako je to pri lesných spoločenstvách. Vlhkosť pôdy závisí od hladiny spodnej vody a výskytu vodných tokov v jej okolí. Vlhkosť pôdy zároveň ovplyvňuje aj výskyt rastlinných druhov.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk