referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Sabína
Utorok, 27. októbra 2020
Environmentálna politika EÚ
Dátum pridania: 28.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: zuzka38
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 196
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 8m 30s
Pomalé čítanie: 12m 45s
 

V oblasti odpadov rámcové smernice definujú princípy nakladania s odpadom a nebezpečným odpadom, ktoré sú precizované v smerniciach o špeciálnych odpadoch (odpady z obalov, použité oleje a pod.), v smerniciach o zariadeniach na likvidáciu odpadu (spaľovne a skládky) a v smernici o prevoze, dovoze a vývoze odpadov. V oblasti vody sú štandardy kvality definované smernicami o povrchovej vode, o vode pre rybárenie, o podzemnej vode, o nebezpečných látkach, o vode na kúpanie a pitnej vode, emisné limity smernicami o mestských odpadových vodách, o nitrátoch a o pesticídoch. Tieto a ich dcérske smernice budú zastrešené rámcovou smernicou o vodách. V oblasti nebezpečných látok, rizika a geneticky modifikovaných organizmov je platných množstvo smerníc pokrývajúcich testovanie, povoľovanie, označovanie, transport, dovoz a vývoz nebezpečných látok a GMO. Do tejto skupiny patria aj smernice týkajúce sa prevencie a zvládania ekologických havárií a zavádzania manažérskych a auditórskych systémov. V oblasti hluku legislatíva EÚ stanovuje limity hlučnosti strojov a zariadení (vozidlá, lietadlá a pod.). V oblasti ochrany prírody dve hlavné smernice o prírodných stanovištiach a o vtákoch vytvorili podmienky pre ochranu celoeurópsky hodnotných ekosystémov. Horizontálne smernice uzákoňujú opatrenia, ktoré sa týkajú všetkých oblastí. K nim patrí napr. smernica o prístupe k informáciám, o EIA a o podávaní správ.
Skôr ako prejdeme k legislatíve samotnej je potrebné chápať niektoré základné mechanizmy a pojmy. V nasledujúce časti sa pokúsime vysvetliť tie z nich ktoré môžu byť nejasné.

Je v procese aproximácie priestor na účasť verejnosti?
Na Slovensku platí Zákon 127/94 O posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) ktorého účelom je okrem iného aj upraviť postup pri komplexnom odbornom a verejnom posudzovaní a hodnotení.. návrhov niektorých rozvojových koncepcii a všeobecné záväzných právnych predpisov z hľadiska ich predpokladaného vplyvu na životné prostredie. Tento zákon bude v procese aproximácie tiež predmetom úprav (úplné prevzatie a presadzovanie smernice o hodnotení vplyvov na životné prostredie si Slovenská vláda určila ako prioritu pre rok 2000). Práve ustanovenia tohto zákona týkajúce sa účasti verejnosti sú v ňom veľmi problematické. Slovensko navyše stále nemá zákon o prístupe k informáciám. Tento zákon bude kľúčový pre účasť verejnosti a tuhá opozícia zo strany vládnych úradníkov voči tomuto zákonu dáva tušiť ako si asi túto účasť niektorý predstavujú.
Fungujúce mimovládne organizácie (MVO) hrali v procese formulovania požiadaviek verejnosti členských krajín EU kľúčovú úlohu.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: Internet
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.