Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Chránené územia

Pred 200 miliónmi rokov, keď väčšina európskeho kontinentu bola ešte pod hladinou druhohorného mora – Tétys, kdesi 200 m pod jeho hladinou začali rásť Karpaty.

O 100 miliónov rokov neskôr sa následkom pohybu zemských krýh mohutné vrstvy morských sedimentov (usadenín) stláčali, vrásnili a presúvali. Nastalo búrlivé obdobie alpínskeho vrásnenia, ktoré vyformovalo základ tzv. Karpatského oblúka. Dnešnú podobu Slovenska už dotvorili rôzne prírodné podmienky. Najmä posledná doba ľadová spred 10 000 rokov dala charakteristický vzhľad tatranským štítom, dolinám a zanechala po sebe nádherné plesá.
Ak sa pozrieme na mapu Európy, tento oblúk sa začína Malými Karpatami pri Bratislave a cez Biele Karpaty, Veľkú a Malú Fatru, Tatry pokračuje Východnými Karpatami až k Čiernemu moru, kde odprevádza Dunaj na jeho dlhej (2 857 km) ceste naprieč Starým kontinentom, ako sa zvykne Európa nazývať. Karpaty s najvyšším bodom Gerlachovským štítom (2 655 m) takto spájajú až 7 štátov a to Rakúsko, Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko, Ukrajinu a Rumunsko.
Dlhé tisícročia si človek rozumel s prírodou, prispôsoboval sa jej a šetrne využíval to, čo mu poskytovala. Až posledných pár storočí sa už príroda „musí“ prispôsobovať človeku, čo si vyžadovalo zmenu zmýšľania. Preto sa najzachovalejšie a najkrajšie územia stali chránenými.

Prvé prírodné rezervácie na Slovensku boli vyhlásené v roku 1895, aby v roku 1948 bol vyhlásený prvý národný park – Tatranský národný park (TANAP). V súčasnosti je u nás určených 5 kategórií chránených území:
• Chránená krajinná oblasť (CHKO) s rozlohou spravidla nad 1000 ha, ktorú vyhlasuje Ministerstvo životného prostredia. Na jej území platí 2. stupeň ochrany (napr.: CHKO Malé Karpaty, Horná Orava, Štiavnické vrchy, Vihorlat a iné).
• Národný park (NP) tiež s rozlohou nad 1000 ha, ktorý vyhlasuje vláda SR. Tu platí vyšší, 3. stupeň ochrany. Dnes je vyhlásených už 9 národných parkov: TANAP, Nízke Tatry (NAPANT), Pieninský národný park (PIENAP), Slovenský raj, Malá Fatra, Poloniny, Muránska planina, Slovenský kras a Veľká Fatra.
• Chránený areál (CHA) s rozlohou do 1000 ha, ktorý vyhlasujú krajské úrady. Platí v nich 4. stupeň ochrany. (napr.: Sĺňava – Piešťany, Vtáčí ostrov – Námestovo)
• Prírodná rezervácia (PR) alebo národná prírodná rezervácia (NPR) predstavuje územie menšie ako 1000 ha pôvodné alebo málo pozmenené ľudskou činnosťou. Vyhlasujú ich krajské úrady. Platí v nich piaty, najprísnejší stupeň ochrany.

(napr.: NPR Devínska Kobyla, NPR Prosiecka dolina, NPR Meandre Hrona a i.)
• Prírodná pamiatka (PP alebo NPP) – územie do výmery 50 ha, ktoré má vedecký, kultúrny alebo krajinársky význam a vyhlasuje ho okresný úrad. Je chránené piatym stupňom. Patria sem skalné útvary, jaskyne, priepasti, vodopády, pramene. (napr.: PP Mašiansky balvan, NPP Dobšinská ľadová jaskyňa, NPP Korňanský ropný prameň a i.)

Na celom zvyšnom území SR platí prvý stupeň ochrany. Povolenia a zákazy pri jednotlivých stupňoch ochrany sú rôzne a určuje ich zákon.
V priebehu roka sa môžete tešiť na odhaľovanie prírodných „chrámov“ Slovenska, ktorými sú národné parky. Poďakujme Tomu, ktorý nám ich dal a zachovajme ich neporušené aj pre ďalšie generácie.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk