referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Július
Nedeľa, 11. apríla 2021
Na príkladoch vysvetlite, prečo je zložité vyvinúť účinné medzinárodné environmentálne režimy, ktoré by sa zaoberali globálnymi environmentálnymi problémami
Dátum pridania: 30.12.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: yyy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 283
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 9.9
Priemerná známka: 3.01 Rýchle čítanie: 16m 30s
Pomalé čítanie: 24m 45s
 

V tejto fáze sa uplatňuje široká rôznorodosť postupov, opatrení a nariadení, zákazov a obmedzení, transferov technológie a zdrojov, trhových nástrojov, politických a obchodných rokovaní, dobrovoľných záväzkov a zmlúv, stanovenie nových kódexov a pravidiel, za rozsiahleho uplatnenia vedy a výskumu. Predmetom rokovaní je dosiahnutie dohody o záväzkoch vedúcich k naplneniu a dosiahnutiu stanovených cieľov. Uzatvorené dohody musia byť účinné, reálne, prijatie symbolických dohôd je neefektívne za vedie do slepej uličky a problém sa v konečnom dôsledku nevyrieši.
Pri rokovaniach sa okrem ekonomickej a politickej sily aktérov sa na celko-vom výsledku a priebehu rokovania odráža aj celkový počet účastníkov, mnohora-kosť ich záujmov a podmienok, váhavosť a právo veta. Problematické sa javí i spravodlivé a úmerné prerozdelenie nákladov v pomere k prínosom a akceptova-teľnosť nákladov (ekonomická, morálna a pod.).
Prijatý režim musí disponovať ešte jednou dôležitou vlastnosťou, a tou je pružnosť, resp. adaptabilita k meniacim sa podmienkam počas jeho uplatnenia, možnosťou prispôsobiť svoje pravidlá i inštitúcie na základe skúseností pri imple-mentácii a z vyhodnocovania národných správ a poznatkov. V zásade možno rozlíšiť dva základné spôsoby uzatvárania medzinárodných dohôd. Jedným zo spôsobov je snaha dosiahnuť zastrešujúcu dohodu, v ktorej sú pravidlá pre ďalší postup zakotvené v jednej dohode. Príkladom zastrešujúcej do-hody je Zákon o moriach, ktorý sa snaží regulovať prístup k zdrojom oceánov a ich využívanie. V priebehu rokovaní bola snaha definovať podrobné pravidlá pre väč-šinu zásadných hľadísk problému v jednej konečnej dohode, čo sa odzrkadlilo na zložitosti a zdĺhavosti rokovaní. Druhý prístup má za cieľ dosiahnuť len rámcovú dohodu, v ktorej sa pri-stúpi len na základné princípy a cieľmi a dohodne sa rámec, v rámci ktorého sa mô-žu prerokovávať následné protokoly, v ktorých sa bude riešenie bližšie konkreti-zovať. Akékoľvek dosiahnutie účinnej medzinárodnej dohody je veľmi obtiažne. Konečným cieľom rámcového dohovoru o klimatických zmenách je stabilizácia ob-sahu skleníkových plynov v ovzduší na takej úrovni, ktorá umožní predísť nebezpečným dôsledkom znečisťovania ovzdušia ľudskou činnosťou.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Globálne problémy životného prostredia, kolektív autorov, UZC206 Životné prostredie, CUB, kniha 4, 6. kapitola, Vývoj a implementácia medzinárodných environmentálnych režimov, 5. kapitola, Trvalo udržateľný rozvoj, 4. kapitola, Čo ohrozuje biodiverzitu, http://www.oku-dc.cz/Other/EOVV/, http://unfccc.int/
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.