referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zina
Utorok, 21. mája 2024
Odpady
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: demo
 
Jazyk: Čeština Počet slov: 1 036
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 6m 40s
Pomalé čítanie: 10m 0s
 

§5
Povinnosti původce odpadů
(1) Původce odpadů je povinen:

a) odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v katalogu odpadů
b) odpady , Které sám nemůže využít , trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě , a to buď přímo , nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby
c) nelze-li využít odpady podle písmena b), zajistit zneškodnění odpadů
d) kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle skutečných vlastností
e) shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií
f) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením , odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí
g) vést evidenci odpadů v rozsahu stanoveném tímto zákonem a vyhláškou ministerstva
h) umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů , prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady
i) platit poplatky způsobem a v rozsahu stanoveném tímto zákonem .

(2)Pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo zneškodnění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování nutné , může od něj původce se souhlasem příslušného obecního úřadu upustit.
(3)Původce je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo zneškodnění , pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba , nebo do jejich předání k využití nebo zneškodnění oprávněné osobě.
(4)Oprávněná osoba , která převezme od původce odpady , přímá na sebe též veškeré povinnosti původce stanovené tímto zákonem .
(5) Nakládání s nebezpečnými odpady lze jen se souhlasem příslušného okresního úřadu .Tento souhlas se nevyžaduje při přepravě a dopravě nebezpečného odpadu.
(6)Povinnosti uvedené v odstavcích 1 až 5 se vztahují i na obce jako na původce komunálního odpadu , pokud tento zákon nestanoví jinak.

§6
Povinnosti při sběru a výkupu odpadů
(1)Oprávněná osoba provádějící sběr a výkup odpadů je povinna :

a) samostatně zařazovat odpady podle druhů a kategorií stanovených v katalogu odpadů
b) zveřejňovat druhy sbíraných nebo vykupovaných odpadů a podmínky jejich sběru a výkupu
c) odebírat či vykupovat zveřejněné druhy sbíraných nebo vykupovaných odpadů za stanovených podmínek
d) shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií
e) zabezpečovat odpady před odcizením únikem ohrožujícím životní prostředí
f) nakládat s nebezpečným odpadem pouze se souhlasem příslušného okresního úřadu
g) vést evidenci odpadů v rozsahu stanoveném tímto zákonem a vyhláškou ministerstva
h) umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů , prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady
(2)Pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo zneškodnění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování nutné , může od něj původce se souhlasem příslušného obecního úřadu upustit.
(3)Oprávněná osoba provádějící sběr a výkup odpadů stanovených vyhláškou ministerstva je povinna při výkupu a sběru těchto odpadů vést evidenci osob ,od kterých odpady odebrala nebo vykoupila ; k plnění této povinnosti je oprávněna vyžadovat k nahlédnutí jejich osobní průkaz totožnosti. Bez ověření totožnosti odpad neodebere ani neodkoupí .
(4)Ministerstvo stanoví vyhláškou seznam odpadů , u nichž je oprávněná osoba povinna
při jejich odběru a výkupu vést evidenci osob , od kterých odpad odebrala nebo vykoupila.

§10
Úhrada za odvoz, třídění a zneškodnění odpadů
(1)Cenu za svoz , třídění a zneškodňování komunálních odpadů platí fyzické osoby ve výši která je v souladu s výše uvedenými předpisy.
(2)Původci , kteří na základě písemné dohody využívají systém sběru a třídění komunálního odpadu stanovený obcí , platí cena sjednanou v dohodě s obcí.
(3) Úhrada za svoz , třídění a zneškodnění komunálního odpadu je příjmem obce.
(4)Z úhrady jsou hrazeny náklady obce spojené s tříděným sběrem ,svozem , tříděním , využitím a zneškodněním komunálního odpadu , případně odpadu umístěném na nemovitosti obce , u kterého není známá fyzická nebo právnická osoba, která odpad na nemovitosti , která není určena k odkládání odpadů , umístila.
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Podobné referáty
Odpady SOŠ 2.9105 979 slov
Odpady SOŠ 2.9286 3180 slov
Odpady GYM 2.9773 2635 slov
Odpady SOŠ 2.9916 2568 slov
Odpady SOŠ 2.9659 1431 slov
Odpady GYM 2.9820 2507 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.