Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Odpady

V dnešní době, jak všichni víme, se lidstvo potýká s velkým problémem. Jímž je odpad. Odpad vzniká při výrobě i spotřebě každého produktu. Látka , z níž byl produkt vyroben po jeho spotřebě nezaniká - mění se v nepotřebný odpad. Protože odpady nejsou nic jiného , než původní surovina prošlá výrobním a spotřebním procesem , je zřejmé , že v odpadech je skryto velké množství využitelných surovin a tedy i energie.Pro člověka je odpad vždy něco nežádoucího. Z toho vyplívá i definice odpadu : Odpad je chápán jako věc, které se chce její majitel či původce zbavit , nebo věc , jejíž odstranění je nutné z hlediska ochrany životního prostředí , popř. ochrany zdraví člověka. Odpady rozdělujeme z pravidla na:

· Odpady rostlinného a živočišného původu
· Odpady minerálního původu
· Odpady z chemických průmyslů
· Radioaktivní odpady
· Odpady z obcí - tj. komunální odpad

Já jsem se zaměřil na komunální odpad a zákony s ním spojené .
Na obecním úřadě jsem si pučil sbírku zákonů týkající se odpadů.A t y nejdůležitější jsem vypsal. Část první

§1
Předmět a působnost zákona
(1)Zákon stanoví povinnosti právnických a fyzických osob při nakládání s odpady a podmínky pro předcházení vzniku odpadů. Dále stanoví pravomoc a působnost ministerstva a jiných úřadů a obcí při výkonu státní správy v oblasti nakládání s odpady .
(2) Zákon se nevztahuje na nakládání
a) s odpadními a znečištěnými vodami
b) s odvaly , výsypkami a odkališti při hornické činnosti
c) s odpady drahých kovů
d) s mrtvými lidskými těly , orgány a ostatky
e) s uhynutými těly zvířat
(3)Pokud zvláštní zákon nestanový jinak , vztahuje se zákon i na ukládání odpadů, které nevznikli při hornické činnosti , do podzemních prostor a na odkaliště.

Část druhá

§3
Všeobecné povinnosti
(1)Každý je povinen předcházet vzniku odpadů , omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. (2)S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a předpisy vydanými k jeho provedení.Nakládání s nebezpečnými odpady se řídí též právními předpisy platnými pro výrobky a látky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi , pokud není v tomto zákoně nebo prováděcích předpisech k němu stanoveno jinak.
(3)Některé nebezpečné odpady, které svým charakterem nebo kumulací svých nebezpečných vlastností představují mimořádně vážné riziko pro životní prostředí , podléhá zpřísněnému režimu.

Jejich seznam stanoví ministerstvo životního prostředí vyhláškou.
(4)Odpady lze podle tohoto zákona upravovat , využívat nebo zneškodňovat pouze v zařízeních , místech a objektech k tomuto určených , ve smyslu tohoto nebo za podmínek stanovených zvláštními předpisy. Při této činnosti nesmí být ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmí být překročeny limity znečištění stanovené zvláštními předpisy. Podmínky pro využití odpadu jako hnojiva stanoví ministerstvo zdravotnictví v dohodě s ministerstvem zemědělství vyhláškou.
(5)Původce odpadu se může odpadu zbavit pouze způsobem , který je v souladu s tímto zákonem a jinými právními předpisy. Na každého , kdo převezme odpady od původce ,předcházejí povinnosti původce (§5)
(6) Je-li původce odpadu znám , ale nezdržuje na území České republiky , zajistí zneškodnění odpadu příslušný okresní úřad. Náklady s tím spojené je povinen hradit původce.

§5
Povinnosti původce odpadů
(1) Původce odpadů je povinen:

a) odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v katalogu odpadů
b) odpady , Které sám nemůže využít , trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě , a to buď přímo , nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby
c) nelze-li využít odpady podle písmena b), zajistit zneškodnění odpadů
d) kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle skutečných vlastností
e) shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií
f) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením , odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí
g) vést evidenci odpadů v rozsahu stanoveném tímto zákonem a vyhláškou ministerstva
h) umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů , prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady
i) platit poplatky způsobem a v rozsahu stanoveném tímto zákonem .

(2)Pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo zneškodnění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování nutné , může od něj původce se souhlasem příslušného obecního úřadu upustit.
(3)Původce je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo zneškodnění , pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba , nebo do jejich předání k využití nebo zneškodnění oprávněné osobě.
(4)Oprávněná osoba , která převezme od původce odpady , přímá na sebe též veškeré povinnosti původce stanovené tímto zákonem .
(5) Nakládání s nebezpečnými odpady lze jen se souhlasem příslušného okresního úřadu .Tento souhlas se nevyžaduje při přepravě a dopravě nebezpečného odpadu.
(6)Povinnosti uvedené v odstavcích 1 až 5 se vztahují i na obce jako na původce komunálního odpadu , pokud tento zákon nestanoví jinak.

§6
Povinnosti při sběru a výkupu odpadů
(1)Oprávněná osoba provádějící sběr a výkup odpadů je povinna :

a) samostatně zařazovat odpady podle druhů a kategorií stanovených v katalogu odpadů
b) zveřejňovat druhy sbíraných nebo vykupovaných odpadů a podmínky jejich sběru a výkupu
c) odebírat či vykupovat zveřejněné druhy sbíraných nebo vykupovaných odpadů za stanovených podmínek
d) shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií
e) zabezpečovat odpady před odcizením únikem ohrožujícím životní prostředí
f) nakládat s nebezpečným odpadem pouze se souhlasem příslušného okresního úřadu
g) vést evidenci odpadů v rozsahu stanoveném tímto zákonem a vyhláškou ministerstva
h) umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů , prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady
(2)Pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo zneškodnění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování nutné , může od něj původce se souhlasem příslušného obecního úřadu upustit.
(3)Oprávněná osoba provádějící sběr a výkup odpadů stanovených vyhláškou ministerstva je povinna při výkupu a sběru těchto odpadů vést evidenci osob ,od kterých odpady odebrala nebo vykoupila ; k plnění této povinnosti je oprávněna vyžadovat k nahlédnutí jejich osobní průkaz totožnosti. Bez ověření totožnosti odpad neodebere ani neodkoupí .
(4)Ministerstvo stanoví vyhláškou seznam odpadů , u nichž je oprávněná osoba povinna
při jejich odběru a výkupu vést evidenci osob , od kterých odpad odebrala nebo vykoupila.

§10
Úhrada za odvoz, třídění a zneškodnění odpadů
(1)Cenu za svoz , třídění a zneškodňování komunálních odpadů platí fyzické osoby ve výši která je v souladu s výše uvedenými předpisy.
(2)Původci , kteří na základě písemné dohody využívají systém sběru a třídění komunálního odpadu stanovený obcí , platí cena sjednanou v dohodě s obcí.
(3) Úhrada za svoz , třídění a zneškodnění komunálního odpadu je příjmem obce.
(4)Z úhrady jsou hrazeny náklady obce spojené s tříděným sběrem ,svozem , tříděním , využitím a zneškodněním komunálního odpadu , případně odpadu umístěném na nemovitosti obce , u kterého není známá fyzická nebo právnická osoba, která odpad na nemovitosti , která není určena k odkládání odpadů , umístila.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk