Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Hydraulické mechanizmy – HM

Pracujú s kvapalinou, prenos energie
Delíme: A/hydraulické – využívajú tlak. Energiu
B/hydrodynamické – využívajú kinetickú -pohybovú energiu kvap.
Ad A/-hydromotory, hydrogenerátory
Hydraulické prvky: ventily, rozvádzače, filtre, jydr. Kocky, hadice
HM sa využívajú v obr. Strojoch, stavebníctve, poľnohosp.
Kvapaliny v HM – kvap. Slúži na prenos energie. Musí spĺňať požiadavky:
1.chemická stálosť.2.nesmie spôsob. Koróziu 3.min. obsah prch. Látok 4.nesmie
obsahovať nečistoty 5.min. zmena vyskozity 6. nesmie peniť
Kvap. ktoré používame: minerálne oleje, syntetické kvap., emulzné kvap.
Najčastejšie sa používajú min. oleje: 1. ložiskové oleje – nakladače, píly na kovy, menšie lysy
2.turbínové oleje – lysy, regul.zariadenie, zaťažované stroje 3.kompresorové oleje – pre nepretržité prevádzky 4. nízkotuhnúce oleje – tepl. Nižšie ako +5°

Hydraulické obvody
A/otvorené
B/uzavreté
AD a/- kvapalina po vykonaní práce sa vracia späť do nádrže, odkiaľ je znova HG nasáva do systému. Výhody – kvap. je menej namáhavá, nádrž má väčšie rozmery, lepšie čist.kvapaliny
Nevýhody: veľké množstvo kvap., HG má menšiu saciu schopnosť.
Používajú sa tam kde je potrebné väčšie množstvo kvap. pre rýchlu zmenu pohybu.
AD b/- taký pri ktorom sa hlavná časť kvap. po odovzdaní energie v HM vracia do vstupného kanála HG. Výhody – 1.menší HG ako u otv.2. množstvo kvap je menšie 3. menšia nádrž 4. môžeme ho reverzovať na HM. 5. kvap. sa menej znečisťuje. Nevýhody: 1.starnutie kvapaliny 2. kvapalina sa viac ohrieva musí byť zabezp. chladenie.

Hydrogenerátory –HG
Slúžia na rozvod tlakovej energie v HO
A/zubové – jednoduché, malé rozmery, najčastejšie použ. HG, skladajú sa z telesa – má v sebe 2 ozubené kolesá do seba zapadajúce kolesá ktoré vytláčajú kvap. do systému
B/skrutkové – používajú sa málo, majú rovnomerný tok, pokojný chod aj pri vys. Otáčkach.
Používajú sa na najemnejšie obráb. stroje a výťahy, na mazanie, doprava paliva, v potr. priemysle. Sú a/bez uzatváracieho prvku – HG s 1 rotorom.
B/ s uzatv. Prvkom – 1,2,3 a vaic skrutkové.
Skrutky sú uložené v telese HG- závity zapadajú do medzeir 2 skrutky čím plnia funkciu uzatv. člena. Kvap. sa prepravuje zo sacieho do výtlačného priestoru pomocou stúpania čím je zabezpečená rovnome. doprava a jej konš. prietok
C/lamelové – môžeme ich regulovať. Rozlišujeme: A/ s lamelami v rotore –1,2 a viac činné
B/s lamelami v statore. Skladá sa z rotora, statora a lamely. Oddeľujú od seba prac.

Priestory. Lamely sú uložené v rotore. Princíp: rotor je uložený excentricky v statore pri otáčaní rotora lamely sledujú vnútornú dráhu statora pričom dochádza k vysúvaniu alebo zasúvaniu lamiel do rotora čím sa zväčšuje, zmenšuje prac. priestor. A kvap. sa začína vytláčať do výtlakového priestoru. Pri konš. otáčkach môžeme meniť prietok HG.
D/piestové – najpoužívanejšie H, pracujú pri vyšších tlakoch nad 15 Mpa. Plochy ktoré vytv. Prac. objem sú valcové, preto pracujú v tzv. priamočiarom pohybe. Konštrujujú sa z konštantným alebo premenlivým objemom. Rozlišujeme:
A/axciálne – piestové – piesty sú rovnobežné s osou rotácie hriadeľa alebo sú sklonené pod uhlom menším ako 45°v bloku valca sú vyvŕtané piestové otvory, ktoré sú rovnomerne rozložené na rozstupovek kružnici
B/radiálne – piesty sú kolmé na os rotácie hriadeľa
C/ radové piestové HG - piesty sú usporiadané v 1. alebo niekoľkých radoch vedľa seba

Hydromotory. HM
Slúžia na transformáciu energie kvap. na pevné časti.
A/rotačné – výstupný pohyb je rotačný pohyb hriadeľa
B/priamočiare
C/s kývavým pohybom
AD a/sú:rýchlobežné, pomalybežné – sú dané plynulov reguláciou otáčok malým momentom zotrvačnosti, čím môžem rýchlosť meniť otáčky a zmysel otáčania. Môžu byť a/zubové alebo b/lamelové c/skrutkové
A/-konštrukcia je jednoduchá – vo vnútri je uložené vnútorné ozubenie
B/-používajú sa so spojením s lam. HG čim vytvárajú hydr. Prevodovku. Slúžia na zmenu otáčok.
C/- málo sa používajú

AD b/- jednoduché hydr. Valce, princíp práce spočíva, že kvapalina je privádzaná od piesti a vytláčaná z druhej strany valca. Delíme ich na jedno a dvojčinné.
1. činné - kvapalina pôsobí na 1 stranu piesta, pričom návrt piesta musí byť ua pomoci vonk. Sily.
2. činné – spätný chod je zabezpečený zmenením prietoku kvapaliny.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk