Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Overovanie činnosti obvodu I 8253/54

S P R Á V A Z L A B O R A T Ó R N E H O C V I Č E N I A


│ NÁZOV ÚLOHY: Overovanie činosti obvodu I 8253/54. │
│ Tvorba a overovanie základných programov pre prácu │
│ s obvodom. │ │
│ ZADANIE ÚLOHY: 1.Overiť si základné teoretické poznatky o obvode 8254 │
│ a jeho pripojenia k zberniciam. │
│ 2.Overiť činnosť čítača v režime 3 a získať základné │ │
│ praktické poznatky.


│ │
│ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

ZBERNICE:

┌─────────────────────────────────────────────┐
└────┬─┬─┬────────────────────┬─┬─────────────┘Adresná
┌────┴─┴─┴────────────────────┴─┴─────────────┐
└────┬─┬─┬────────────────────┬─┬─────────────┘Riadiaca
┌────┴─┴─┴────────────────────┴─┴─────────────┐
└────┬─┬─┬────────┬┬──────────┬─┬─────────────┘Dátová
┌──┴─┴─┴────────┴┴──────────┴─┴────────────┐
│ A1 A0 CS D0-D7 RD WR │
│ │
│ │
│ GATE0 GATE1 GATE3 │
│ │
│ OUT 0 CLK OUT 1 CLK1 OUT 2 CLK2 │
└──┬─┬─┬────────┬─┬─┬─────────┬─┬─┬────────┘
│ │ │ │ │ │ │ │ │

1.čítač 2.čítač 3.čítač

Zapojenie obvodu I 8254.

┌──────────────┐
│__ │
21─────┤CS OUT 2├──────17
20─────┤A1 G 2├──────16
19─────┤A0 CLK 2├──────18
23─────┤WR OUT 1├──────13
22─────┤RD G 1├──────14 o+5V
1─────┤D7 CLK 1├──────15 │
2─────┤D6 OUT 0├──────────┼──>8251 (10)
3─────┤D5 G 0├──────────┘ (11)
4─────┤D4 CLK 0├──────────┐ (9)
5─────┤D3 │ │
6─────┤D2 │ │
7─────┤D1 │ ┌─┴─┐
8─────┤D0 │ │ │74LS 125
│ │┌───────o │
└──────────────┘│ │ │
│ └─┬─┘
│ │
│ ┌───────┴───────┐
│ │ Gener.hod.


│ │ impulzov │
│ └───────────────┘

v

Všetky tri čítače sú nezávislé.Každý 16 bitový čítač sa skladá z dvoch častí,ktoré obsahujú:najvyznamnejší bit MSB (Most significant bit) a najmenej významný byt LSB (Least significant bit).
Každý čítač má svoj "CLK" vstup,na ktorý je privádzaný hodinový signál.Vstup "GATE",ktorý umožňuje zablokovať hodinové signaly a zastaviť počítanie.Výstup "OUT",ktorý sa mení podľa toho v akom móde čítač pracuje ( 6 rôzných módov).Všetky čítače pracujú smerom nadol.Môžeme do nich uložiť počiatočnú hodnotu,ktorá môže byť kedykoľvek prečítaná.Poľa riadiaceho slova zapísaného v riadiacim registri sa sprístupní jeden z troch čítačov.Slovo zapísané v riadiacom registri taktiež určuje mód, ktorm bude čítač pracovať a spôsob prístupu k jeho bajtom.Do riadiaceho registra môžeme zapísať tri rôzné slova - jedno pre každý register .Každé slovo je v registri uchované pokiaľ nie je zapísané ďalšie pre ten istý register.Ak menime mód jedného čítača,netreba opakovane zapísovať do registra riadiace slova pre zvyšné dva čítače.
Riadiace slovo 8253.
Formát riadiaceho slova :

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
┌─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│ SC1 │ SCO │ RW1 │ RWO │ M2 │ M1 │ MO │ BCD │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

A1,A0=1.1 RD'=1 CS'=0 WR'=0
SC-VÝBER ČÍTAČA M-MODE RW-ČÍTAŤ/ZAPISOVAŤ

┌───┬───┬────────┐ ┌───┬───┬───┬──────┐ ┌───┬───┬─────────────┐
│SC1│SC0│ČÍTAČ │ │M2 │M1 │M0 │MÓD: │ │RW1│RW0│ČINNOSŤ │
├───┼───┼────────┤ ├───┼───┼───┼──────┤ ├───┼───┼─────────────┤
│ 0 │ 0 │ČÍTAČ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │MÓD 0 │ │ 0 │ 0 │BLOKOVACÍ │
│ 0 │ 1 │ČÍTAČ 1 │ │ 0 │ 0 │ 1 │MÓD 1 │ │ │ │PRÍKAZ ČÍTAČA│
│ 1 │ 0 │ČÍTAČ 2 │ │ X │ 1 │ 0 │MÓD 2 │ │ 0 │ 1 │ZÁPIS/ČÍTANIE│
│ 1 │ 1 │ČÍTAJ │ │ X │ 1 │ 1 │MÓD 3 │ │ │ │LSB │
└───┴───┴────────┘ │ 1 │ 0 │ 0 │MÓD 4 │ │ 1 │ 0 │ZÁPIS/ČÍTANIE│
│ 1 │ 0 │ 1 │MÓD 5 │ │ │ │MSB │
└───┴───┴───┴──────┘ │ 1 │ 1 │ZÁPIS/ČÍTANIE│
│ │ │LSB potom MSB│
BCD └───┴───┴─────────────┘

0-16 BITOVÝ BINÁRNY ČÍTAČ
1-ČÍTAČ BCD
byty
0. Kodovanie obsahu počítadla 0-dvojkové
1-v BCD kóde
1.
2. Zadaný režim počítadla 0 až 5 režim
3.
4. Riadenie čítanie a zápis 00 zachytenie obsahu
5. 01 len nižšia slabika
10 len vyšia slabika
11 obidve slabiky
6. Adresa počítadla 00 Č.0.
01 Č.1.
10 Č.2.
11 neprípustná kombinácia

Na vstup počitadla 0 sa privádza signál pravouhlého priebehu s kmitočtom 6.144 MHz.Výstup počítadla je pripojený na "CLK" vstup do USARTu.
Režimy časovača-čítača I 8253 :

0. Počítadlo napočítava vstupné impulzy a výstup hlási dopočítanie do nulového stavu.
Po zápise riadiaceho slova prejde výstup do 0 po načítaní stavového počtu impulzov do log.1.
1. Vhodný na generovanie monostabilneho kmitu danej dlžky.
Nábehová hrana spúšťa počítadlo.Výstup ostáva v log.0 až do
napočítania do nulového obsahu.Každá nábehová hrana spôsobí
nové naplnenie počítadla.
2. Počítadlo delí frekvenciu vstupných impulzov určeným delia-
cí pomerom.Po každom dopočítaní sa počítadlo naplní začiatočným obsahom-cyklická činnosť.
3. Podobne ako v režime 2 ale S=1.
4. Počítadlo generuje na výstupe krátky impulz log.0.
Po zadaní riadiaceho slova je na výstupe log.1 a zotrvá až
do generovania impulzu.
5. Kombinácia režimu 1. a 4.
Na výstupe sa generuje 1 krátky impulz ako v režime 4.Začiatok počítania je však daný nábehovou hranou na vstupe 6 ako v režime č.1.
ADRESOVANIE I 8253

A1 A0
0 0 počítadlo 0.
0 1 počítadlo 1.
1 0 počítadlo 2.
1 1 riadiaci register

Obsadenie vývodov na doske AN E305:
Pin č.: Funkcia: Pin č.: Funkcia:
28 INT 21 CL
20 O0 19 O1
18 O2 12 C0
11 C1 10 C2
08 G0 07 G1
06 G2

Úloha pre praktické cvičenie:
1.Napíšte a overte program,ktorý inicializuje obvod 8254 tak,
aby na výstupe "out0" generoval; kmity frekvencie 76,800 Hz.
V programe použijeme čítač 0 v móde 3.Prístup k čítaču bude
v dvoch krokoch - najskôr najmenej významný bajt a potom
najvýznamnejší bajt.
2.Overte činnosť obvodu s vybraným deliacím pomerom a jeho zmenou,ďalej overte činnosť v iných zvolených režimoch.
3.Zapište vytvorené programy a pojednajte o ich činnosti.

Príklad programu pre overenie činnosti obvodu v režime 3 so zadaným deliacím pomerom (viď vzorový program).

ORG 4000h
TIMER1: mov dptr,#0ff63h
mov a,#36
movx @dptr,a
mov dptr,#0ff60h
mov a,#50h delica konštanta}
movx @dptr,a nižší byt}
mov a,#00h vyšší byt}
movx @dptr,a
lcal warm
Pojednanie o dosiahnutých výsledkoch a splnení úlohy :.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk