referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gejza
Pondelok, 25. januára 2021
Riadenie teploty mikropočítačom pomocou termočlánkového snímača
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: IronGirl
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 865
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.6
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 12m 40s
Pomalé čítanie: 19m 0s
 

Bloková schéma meracieho zosilňovača.
Popis činnosti meracieho zosilňovača.


`


Pod pojmom riadenie teploty môžeme napr.považovať udržovanieŹ
teploty na požadovanej úrovni,alebo zmena a udržovanie teplotyŹ
za určitý čas podľa údajov uložených v tabuľke alebo dátach.
Udržovanie konštantnej teploty zadanej z klavesnice počítača.
Pre riešenie tejto úlohy použijeme poznatky z predošléhoŹ
cvičenia,t.j.merania teploty.Program premeranie teploty sŹ
termočlánkovým snímačom upravime a doplnime blokom pre riadenie.
Zvolime si toleranciu pre riadenie.V uvedenom programe je zvolenáŹ
tolerancia Ż 1 0C.
Meranie teploty s využitím mikropočítača.
Ź Na vstupný port počítača môžeme pripojiť iba digitálnuŹ
vstupnú veličinu na potrebnej logickej úrovni,napr.TTLŹ
logika.Teplota je analógová veličina a preto ju musime najprvŹ
pomocou D/A prevodníka previesť na číslicovú.Prevodníkov mámeŹ
veľa typov a môžeme ich rozdeliť napr.do dvoch skupin a to priameŹ
a nepriame.Nepriame prevodniky nam umožnia previesť analógovúŹ
veličinu na číslicovú potrebnej logickej úrovne ale túto musimeŹ
počítačom pomocou programu ďalej spracovať,tedaŹ
dekódovať.Príkladom nepriamých prevodníkov môže byť prevodníkŹ
teplota - dlžka impulzu alebo teplota - kmitočet.

Tabuľka nameraných veličin:

┌──────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
│ Čísl.mer.│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10 │11 │12 │13 │
├──────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ Číslo │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ Nameraná │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ teplota │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘Na výpočet koeficientov lineárnej aproximácie použijemeŹ
daný program.Výsledné hodnoty koeficientov dosadime do rovniceŹ
teploty v programe teplot83. Po úprave a spustení programuŹ
prevedieme kontrolu presnosti meranej teploty tak,že priŹ
nameraných hodnotách v bodoch pre aproximáciu porovnáme nameranéŹ
apočítačom zobrazované hodnoty.Na základe takto získaných údajovŹ
vyhodnotime rozdiely.

Program teplot83;{Meranie teploty termoclankovym snimacom}
uses crt,printer;
var t1,t2,t3 : byte; k : char;
tepl : integer;
teplota : real;
begin repeat
asm
mov dx,302h
@0: in al, dx
rcl al,1
jc @0
@1: in al, dx
rcl al,1
jnc @1
in al,dx
and al,0fh
mov byte ptr t1,al
@2: in al,dx
rcl al,1
jc @2
in al,dx
and al,0fh
mov byte ptr t2,al
@3: in al,dx
rcl al,1
jc @3
in al,dx
rcl al,1
rcl al,1
jc @3
@4: in al,dx
rcl al,1
rcl al,1
rcl al,1
jnc @4
in al,dx
and al,0fh
mov byte ptr t3,al
end;
tepl := t1+10*t2;
if t3 = 10 then tepl := -tepl else tepl := tepl + 100*t3;
teplota :=20.79+0.9209*tepl;
writeln(teplota:0:3);
delay(200);
until keypressed;
end.Úlohy pre praktické cvičenie :
1.Prepojte alebo skontrolujte prepojenie meraciehoŹ
pracoviska:napájanie,pripojenie V/V portov,...
2.Overte funkčnosť daného programu,t.j.vypísovaniu obsahu bxŹ
registra na obrazovku.Zároveň skontrolujte hladinuŹ
kvapaliny a funkčnosť kontrolného teplomera.
3.Preveďte meranie závislosti nainkrementovaného čísla odŹ
teploty od min.teploty s krokom 5 stup.C do teploty max.80Ź
stup.C.Namerané hodnoty zapíšte do tabuľky.
4.Pomocou daného programu preveďte aproximáciu a získanéŹ
koeficienty si zapíšte.


Tabuľka nameraných veličin :
┌──────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
│ Č.M.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.