Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Prepínací jav

Prepínací jav sa prejavuje v tom, že pri vzraste napätia odpor amorfného polovodiča, pri určite kritickej intenzite elektrického poľa skokom poklesne až o niekoľko rádov. Ak sa napätie potom zmenšuje, prúd sa tiež zmenšuje až pri určite intenzite elektrického poľa odpor znovu skokom vzrastie na vysokú hodnotu.
Pri prepínacom jave sa teda dá pomocou elektrického poľa dosiahnuť skokovitá zmena elektrického odporu polovodivého prvku, pričom je táto zmena vratná. Zmena nastáva za veľmi krátky čas, rádove 10-7 až 10-6 s. Tento jav je základom polovodivých prepínacích prvkov. Má využitie napríklad v bezkontaktných spínačoch, elektronických poistkách atď.

-ochrana proti prepätiu:
Iskrištia a prepäťové ochrany
Dôvodom poruchy elektrických zariadení môžu biť vlivy vonkajšieho prostredia. Do tejto kategórie patrí okrem iného vysokofrekvenčné rušenie a pulzné prepätie. VF rušenie má pôvod predovšetkým v činnosti vysielačov, mobilných telefónov, ale môže tiež vzniknúť pôsobením nedostatočne odrušených elektrospotrebičov. Pulzným prepätím sú krátke pulzy na vedeniach, ktorých amplitúda prekračuje menovité napätie v rozsahu desiatok percent až niekoľko rádov. Pulzné prepätie ohrozuje nielen prevádzku, ale priamo existenciu elektronických zariadení.

Najčastejším zdrojom prepätia v elektrické sústave nn je činnosť miestnych elektrických spotrebičov, spúšťanie motorov a klimatizačných zariadení, činnosť spínacích prvkov, výkonových polovodičov atď. Vonkajšími zdrojmi rušenia v sústave nn sú predovšetkým prepínacie javy na rozvodoch vn a vvn. Najsilnejším zdrojom prepätia je blesk v podobe priameho zásahu do vedenia alebo elektromagnetické indukcie do rozvodov nn. Elektrické zariadenia sú ovlivnené predovšetkým prostredníctvom ich prípojných miest, to je napájacích a sieťových prívodov, vstupných a výstupných dátových vedení apod. A práve v oblastiach pripojovacích miest je možné vhodným opatrením zabrániť poruchám i následným škodám. Najúčinnejšou ochranou je použitie špeciálnych prvkov, ktoré při vzraste napätia nad menovitú hodnotu prudko znižujú svoj odpor a môžu tak zviesť prepäťový impulz do země, preto sú tiež niekedy nazývané zvodiče napätia. Kubinec Miroslav 2.B.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk