Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Zvuk

- mechanické vlnenie hmotného prostredia pôsobiace na ľudské ucho a vyvolávajúce v ňom vnem
- prenos informácie v sústave,ktorú tvorí: 1.zdroj zvuku
2. prostredie,ktorým sa šíri zvukové vlnenie
3. prijímač zvuku(ľudské ucho)
- frekvencia v intervale 16 Hz-16000 Hz

Akustika - zaoberá sa fyzikálnymi dejmi pri prenose zvuku
-  fyzikálna - šírenie a pohlcovanie zvuku v rôznych prostrediach
-  fyziologická - vznik zvuku v hlasovom orgáne človeka,vnímanie zvuku uchom
- zdroj zvuku - chvenie pružných telies, ktoré sa prenáša do okolitého prostredia
- zvuk sa šíri len v pružným prostredím ľubovoľného skupenstva
- prenos zabezpečuje najčastejšie vzduch, ale šíri sa aj vo vode,kvapalinách a pevných látkach
Absorbcia(pohlcovanie) - prostredie zoslabuje zvukové vlnenie,zmenšuje sa amplitúda
zvukových vĺn
- sluchom rozlišujeme periodické a neperiodické zvuky:

1.Hudobné zvuky - tóny = periodické zvuky (hudobné nástroje,samohlásky reči)
- najjednoduchší zvuk = zvuk ladičky(harmonický priebeh)
- jednoduchý tón - jednoduchý zvuk s harmonickým priebehom
- zložený tón - zložitejší priebeh

2.Hluk = neperiodický zvuk(praskot,buchot)
- jednorázový,dlhší
- počutie sa spája s náhodnými chaotickými vnemami = šum

- fyzikálne veličiny alebo veličiny,ktoré vystihujú subjektívnu stránku vnímania zvuku:výška zvuku, farba zvuku a hlasitosť

- výšku zvuku určuje jeho frekvencia (harmonický priebeh určuje absolútna výška tónu, zložený tón obsahuje zložky s rôznymi frekvenciami a výšku určuje najnižšia frekvencia-základná)

-relatívna výška tónu = pomer frekvencie daného tónu k frekvencii základného tónu
- hudobná akustika - základný tón s frekvenciou 440 Hz
- technická prax - základný tón s frekvenciou 1 kHz

- výsledný zvuk sa skladá zo základného zvuku, ktorý určuje výšku zvuku a z vyšších harmonických tónov, ktoré majú rozličnú amplitúdu podstatne menšiu ako je amplitúda základného tónu
- podľa farby rozlišujeme rovnaký tón z rôznych nástrojov a hlasy osôb

Hlasitosť a intenzita zvuku

- zvuková vlna je periodické stláčanie a rozpínanie pružného prostredia (vzduchu,vody)
- najnižšia hranica určuje prah počuteľnosti (tlakové zmeny p = 0,00010 Pa)
- hlasný zvuk vyvolávajúci pocit bolesti v uchu je prah bolesti (p = 100 Pa), môže mať za následok prasknutie bubienka

Intenzita zvuku I - veličina zvuku definovaná vzťahom I=P/S (N.m-2)
- P - výkon zvukového vlnenia, S - plocha ktorou vlnenie prechádza
- jednotka stupnice je bel ale vpraxi sa používa 10-krát menšia jednotka decibel dB
- 0 dB = 1 kHz, prah bolesti = 120 dB

Rýchlosť zvuku

- zvukové vlnenie sa šíri konečnou fázovou rýchlosťou, ktorá ma v rôznych látkach rozdielnu hodnotu
- rýchlost zvuku vo vzduchu závisí od zloženia zvuku, najviac od teploty v = (331,82 + 0,61{t}) m.s-1
- pri bežných teplotách je rýchlosť približne 340 m.s-1
- pri známej frekvencii zvukového vlnenia sa meria vlnová dĺžka stojatej vlny a rýchlosť zvuku sa vypočíta zo vzťahu: v = f
- konečná rýchlosť zvuku sa prejavuje pri odraze zvukového vlnenia od rozmerných prekážok, ak je prekážka v dostatočnej vzdialenosti, prejaví sa ako ozvena (nastane pri vzdialenosti prekážky asi 17 m,zvuk musí prejsť túto vzdialenosť za 0,1 s)
- keď je prekážka bližšie, odrazený zvuk sa prejavuje ako predĺženie trvania zvuku a nazývame ho dozvuk (znižuje zrozumiteľnosť reči)

Ultrazvuk a infrazvuk

Ultrazvuk = mechanické vlnenie s frekvenciou vyššou ako 16 kHz
- nevnímame sluchom, šíri sa prostredím priamočiaro a pri odraze od prekážok platí zákon odrazu
- malá absorbcia ultrazvuku v kvapalinách a pevných látkach
- meria sa hĺbka morí = ultrazvukové impulzy sa odrážajú od dna a zachytáva
ich prijímač ultrazvuku, ak medzi vyslaným a prijatým signálom uplynie doba t, tak hĺbka mora je h = 1/2.v.t
- využitie aj pri zisťovaní skrytých kazov materiálu(ultrazvuková defektoskopia)- odrazený impulz sa zobrazí na obrazovke osciloskopu a z jeho polohy možno určiť polohu kazu v materiáli
- čistia sa súčiastky pri oprave hodiniek,čistení šošoviek a pod.

Infrazvuk = mechanické vlnenie s frekvenciou nižšou ako 16 kHz
- veľmi dobre sa šíri vo vode
- možno zistiť "hlas mora", ktorý niekoľko hodín vopred predpovedá príchod vlnobitia
- vnímajú ho morské živočíchy, ľudskému organizmu škodí keď je frekvencia rovnaká ako frekvencia tlkotu srdca

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk